Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IM Bygga Svenska - steg 2

Skapad 2020-10-28 10:18 i Staffangymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Grundskola F – 9 Svenska som andraspråk
Bygga svenska är utarbetat för introduktionsprogrammet av Skolverket och finns i 5 steg. När steg 3 är uppnått sker bedömningen utifrån kunskapskraven för åk 9.

Matriser

SvA
Bygga Svenska - Lyssna & Tala, Läsa, Skriva -STEG 2

Observationspunkter för Lyssna och tala, Läsa, Skriva - STEG 2

LYSSNA
Eleven urskiljer med stöd av sammanhanget explicit uttryckt information i anpassat talat språk av begränsat omfång
Eleven visar en övergripande förståelse av anpassat talat språk av begränsat omfång, till exempel genom att ställa och svara på enkla frågor
Eleven förstår och följer en vanlig instruktion i flera steg med stöd av sammanhanget
Eleven uppfattar och förstår frekventa vardags- och ämnesrelaterade ord och fraser som lärare tagit upp i undervisningen

TALA
Eleven presenterar en kort förberedd uppgift i mindre grupp, till exempel genom att berätta om sitt första hemland, och svarar på enkla frågor från kamrater och lärare
Eleven deltar med stöttning i enkla samtal, till exempel genom att berätta om upplevda erfarenheter och om sådant som händer i olika skolsituationer
Eleven förhandlar på ett enkelt sätt om betydelsen av ord, fraser och innehåll
Eleven uttrycker på ett enkelt sätt åsikter, värderingar och jämförelser
Eleven använder ord och helfraser som behövs i skolvardagen och i ämnesundervisningen
Eleven börjar uttrycka sig med en viss precision både grammatiskt och lexikalt, till exempel genom att börja skilja mellan olika tempusformer, använda modala hjälpverb följt av infinitiv, börja använda substantivets böjningsformer och flera former av pronomen, börja använda tidsbisatser, enkla partikelverb och genom att mer sällan utelämna kopulan
Eleven gör förenklingar, till exempel genom att i hög grad använda rak ordföljd
Eleven har, med stöd av sammanhanget, ett i huvudsak begripligt uttal och använder i inövat tal en fungerande prosodi, det vill säga förlänger det långa ljudet i betonade stavelser

LÄSA
Eleven vet att olika texter kan ha olika syften och visar detta i samtal om olika texters övergripande funktion
Eleven återger med stöttning huvudinnehåll och enkla händelseförlopp i texter med ett för eleven i huvudsak känt ordförråd
Eleven kan förklara och omformulera ord, meningar och avsnitt i en text och svara på frågor som: Vad hände här? Vad betyder det? Hur kan man säga det med andra ord?
Eleven tolkar information i texter och svarar på frågor, även om svaren inte direkt går att utläsa av texten. Till exempel: Varför springer Amina? Finns det något i beskrivningen som du tror stämmer också för andra rovdjur?
Eleven gör relevanta kopplingar mellan texters innehåll och egna kunskaper och erfarenheter för att bekräfta och befästa sin förståelse samt reflekterar över texter och svarar på frågor som: Vad tycker du att de ska göra?
Eleven kan i viss utsträckning använda sig av sammanhanget, texten eller delar av ord för att ringa in betydelsen av okända ord i texter
Eleven tolkar skrivtecken och grafiska markeringar, till exempel rubriker på olika nivåer, talstreck och citationstecken i dialogtext. Eleven använder också bilder och andra multimodala resurser som en del i sitt meningsskapande

SKRIVA
Eleven använder en variation av pronomen för referensbindning, till exempel "Vi kände varandra och blev kompisar."
Eleven använder mest enkel textbindning i form av enkla och vanliga konjunktioner (och, men, eftersom) och temporala adverbial (sedan, efter idrott, på kvällen) och börjar använda vanliga bisatsinledare (eftersom, för att, när)
Eleven skriver med en viss variation i meningsbyggnaden, och börjar använda bisatser även om texterna mest består av huvudsatser till exempel "På klassen fanns många elever som jag känner inte," "Det var svårt att prata varandra för att vi pratade inte samma språk."
Eleven använder utbyggda nominalfraser, till exempel "många kända personer; min bästa kompis i hela världen"
Eleven använder viss grundläggande interpunktion och börjar använda styckeindelning
Eleven börjar placera adverbial och i enstaka fall bisatser först i satsen till exempel "När jag bodde i Syrien jag hade många kompisar."
Eleven har en något större bredd och variation i ordförrådet som nu inkluderar även mindre frekventa ord som "tålamod, sorglig" och ämnesrelaterade ord som "älvar, odlad mark"
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: