👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hallonbackens Aktionsforskning 20/21 Södra Sandby/Revinge

Skapad 2020-10-28 16:33 i Hallonbackens förskola Lunds för- och grundskolor
TSS fsk mall för pedagogiska planeringar 2017 (förskola)
Förskola
Genom att Lyssna - Lära - Leda har förskolorna i Södra Sandby varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning på vetenskaplig grund. I HAND står för värden som genomsyrar förskolans verksamhet.  Inkludering, alla är värdefulla och mångfald är en tillgång  Hållbarhet, varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet  Ansvar, ett eget ansvar som sträcker sig lite längre  Nyfikenhet, utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter  Delaktighet, kollegiala lärandet, barn-barn, barn – vuxna, vuxna-vuxna

Innehåll

1.Kartläggningen (Var är vi?)

Kartläggningen visade att de vuxna behöver vara mer närvarande och aktiva i barnens lek. 

 

2. Identifierade förbättringsområde

Vuxenguidad lek dvs att de vuxna berikar barnens lek, uppfattar vad som egentligen sker i leken och kan hjälpa barnen att utveckla leken.

Att barnen får fler tillfällen till spontan undervisning under dagen (lekresponsiv undervisning)

 

3. Målformulering

Förskolan ska kontinuerligt utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper (sid 6, lpfö 18)

Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende. De ska uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse. 

Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. 

 

4. Förväntade effekter (Vart ska vi?)

Detta sker när

-personalen är engagerad i barnens lek och håller fokus där.

- personalen tillför ny kunskap, redskap, verktyg, idéer som vidareutvecklar barnens lek.

 

5. Forskning (Vetenskaplig grund) 

Denna forskning tar vi stöd i, 

vi läser boken "leklust i förskolan" Maria Öksnäs Einar Sundsdal. 

"Den livsviktiga leken" Ylva ellneby

 

https://forskul.se/tidskrift/volym-7-nummer-1-2019/lekresponsiv-undervisning-ett-undervisningsbegrepp-och-en-didaktik-for-forskolan/

6. Aktionerna (Hur gör vi?)

Aktionerna lägger vi som lärloggsinlägg

 

7. Metodval för att följa upp aktionerna (Hur blev det?)

Så här följer vi upp: observationer och samtal på PU

 

Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag. Lpfö18 s.11

VARJE FÖRSKOLAS UTVECKLING

 

Utbildningen i förskolan ska utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Huvudmannen har ett ansvar för att så sker. Rektorns ledning samt förskollärares ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och arbetslagets uppdrag att främja barns utveckling och lärande är förutsättningar för att utbildningen ska utvecklas och hålla hög kvalitet. En sådan utveckling kräver att rektorn och alla som ingår i arbetslaget systematiskt och kontinuerligt dokumenterar, följer upp, utvärderar och analyserar resultaten i utbildningen.