👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Environment 9a Ht-2020

Skapad 2020-10-29 12:05 i Djupedalskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Under första delen av höstterminen arbetar vi med temat miljö. Under arbetsgången tränar ni er på att använda begrepp kopplade till miljö ett miljö/klimatförändringar och att kunna diskutera miljörelaterade frågor.

Innehåll

 

- Vi arbetar med olika muntliga uppgifter med syfte att öva på att diskutera miljöfrågor.

- Vi arbetar läsförståelse genom att läsa texter kopplade till miljötemat

- Vi tränar ett specifikt ordförråd genom texter/filmer men även genom övningar i Quizlet.

- Vi tittar på kortare och längre dokumentärer om olika klimathot.

- Vi gör en hörförståelse från ett gammalt nationellt prov (Environmental News) 

- Vi gör olika kortare skrivuppgifter kopplade till miljötemat.

- Vi skriver "tal från naturen till människan" enligt filmerna "Nature is Speaking". Ni spelar sedan in ert tal till en video. 

- Ni skriver en text i Digiexam kopplad till miljötemat. Uppgiften har samma struktur och förutsättningar som skrivdelen på nians          nationella prov.

 

Texten som skrivs i Digiexam bedöms formativt i den bifogade matrisen. Övriga uppgifter kommenteras skriftligt eller muntligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9

Matriser

En
Skriftlig produktion engelska - Environment

SKRIVFÄRDIGHETER

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Jag kan skriva en kort och enkel text utifrån givna instruktioner. Jag skriver enstaka fraser som ej knyts ihop. Förmedlar ett innehåll som är ytligt eller enformigt. Kan ofta inte göra mig förstådd.
Jag kan skriva en enkel text med sammanhang om vardagshändelser med vardagliga ord och fraser. Innehållet är ganska kortfattat, men kan ändå ibland vara intresseväckande och delvis utvecklat. Kan ibland inte göra mig förstådd.
Jag kan skriva en text om ett specifikt ämne och tar även med detaljer. Innehållet är informativt, intressant och har ett brett perspektiv. Förklarar och ger en del exempel. Kan göra mig förstådd utan större problem.
Jag kan skriva en text som tar upp flera aspekter om ett givet ämne samt uttrycka mina åsikter och reflektioner. Texten är mycket innehållsrik och intressant. Beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför. Är lätt att förstå.
Ordförråd
Använder ett enkelt begränsat ordförråd. Jag väljer enkla ord utan variation. Gör mig inte alltid förstådd.
Använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera mig. Jag väljer ord som resulterar i att jag gör mig förstådd.
Ordförrådet är relativt utvecklat/synonymrikt och varierat. Några avancerade ord och en del idiomatiska utryck., Jag har något "specialuttryck" för ämnet.
Ordförrådet är utvecklat och varierat och användandet av mer avancerad ord + idiomatisk är utvecklat. Ordförrådet är väl anpassat till ämnet och du kan några "specialuttryck"
Stavning
Jag gör stavfel på enkla och redan bekanta ord, vilket stör begripligheten.
Jag gör vissa stavfel som ibland kan försvåra textens begriplighet.
Jag gör några stavfel i texten och de påverkar inte begripligheten nämnvärt.
Jag stavar i stort sett korrekt. Endast ett fåtal stavfel förekommer.
Grammatik
Jag använder, en för årskursen, mycket enkel grammatik. Gör ofta fel som förstör.
Jag använder en enkel grammatik. Jag försöker böja verb och substantiv. Gör vissa fel som kan störa förståelsen.
Jag böjer verben, substantiv och adjektiv och skriver i samma tempus. Jag försöker också använda några mer grammatiskt avancerade meningar med exempelvis adverb, progressiv form (ing-form) och passiv konstruktion. Gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen
Jag visar på god kännedom gällande grammatik anpassad och använder ofta mer grammatiskt avancerade meningar med exempelvis adverb, progressiv form (ing-form) och passiv konstruktion. Gör få eller inga fel.
Meningsbyggnad
Jag konstruerar korta, enkla meningar och ibland ofullständiga meningar. Har ofta fel (t.ex svensk) ordföljd, som stör förståelsen.
Jag konstruerar korta, enkla meningar. Inleder ofta meningarna på samma sätt. Har ibland fel ordföljd, som kan störa förståelsen.
Jag försöker variera mig med korta och långa meningar och försöker variera variera det första ordet i meningarna. Inleder dock i huvudsak med subjekt. Har i stort sett rätt ordföljd. Jag använder några "linking words/transition words"
Jag varierar meningsbyggnaden både till längd och inledningar. Jag visar på god kunskap gällande ordföljd, även vid grammatiskt svårare konstruktioner. Jag använder "linking words/transition words" på ett medvetet sätt.
Struktur
Texten saknar struktur, t.ex saknas inledning och avslutning. Innehållet blir rörigt och svårt att följa.
Texten har viss struktur. Saknar inledning eller avslutning. Vissa delar kan vara svåra att följa.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning. Är indelad i väl avgränsade stycken. Är lätt att följa.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning. Är indelad i väl avgränsade stycken. Är lätt att följa trots en mer avancerad struktur.