Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1_Älvsjö_Undersökningsperiod_2020/2021 Herrängen/Älvsjöskogens förskolor - Grodan

Skapad 2020-10-30 08:23 i 213201 Förskolan Älvskogen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Älvsjös gemensamma tema för 2020/2021 är Hållbar Framtid Social hållbarhet "Lika-Olika-Unika" möter "Intryck-Uttryck-Avtryck". På Herrängen/Älvsjöskogens förskolor gör vi det genom att vi utvecklar våra demokratiska värden och skapar framtidstro och förundras tillsammans med barnen: Vi bygger relationer på många olika sätt: - Barns sociala relationer och möten med varandra, - Vi pedagoger skapar demokrati i mötet med barnen och i vårt förhållningssätt och på många andra sätt. - Barns möten med en plats (eller flera platser) i uterummet/naturen utgör grunden i vår satsning på utbildning och undervisning utomhus. - När vi möts är språk och kommunikation (verbalt såväl som genom olika estetiska uttryck) relationsskapande. - Barns möten med och relation till material och vill vi också lyfta fram som t ex när några barn använder vispar eller tygbitar i sitt undersökande av en plats..(Saker med särskild agens för just dessa barn)

Innehåll

Syfte med förskolans undersökningsperiod:

Vi skapar anknytning och arbetar relationsskapande via ett undersökande kopplat till temat. Vår undervisning utgår ifrån barnens kunskaper och tidigare erfarenheter samt från deras tankar och ideér. Vi låter barnen lära sig i meningsfulla sammanhang där deras egna intressen, motivation och engagemang får utrymme.

"Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och ideér skall tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet." Lpfö -18 s. 13


Metod:

Vårt arbetslag/grupp väljer ut en plats i uterummet som de vill utveckla och som blir vår speciella undersöknings hörna på gården under den här perioden. 

Vi strävar efter att skapa en välkomnande plats som lockar till undersökande och glädje för barnen i vår grupp. Vi vill också skapa en mötesplats som vi kan dela med andra avdelningar och grupper - Den blir vårt bidrag till utvecklandet av vår gemensamma utemiljö. 

Under undersökningsperioden erbjuder vi barnen olika stationer/workshops
Vi arbetar med alla barns relationer, både till varandra och till pedagogerna. 
Vi iscensätter situationer där barnen får möta varandra och materialet.
Under undersökningsperioden är pedagogernas roll att vara interagerande, inlyssnande och nyfikna. 
I våra observationer under undersökningsperioden fångar vi upp barnens tidigare erfarenheter, kunskaper och intressen
Vi erbjuder barnen rikligt med tillfällen att undersöka det valda temat/spåret - på många olika sätt
Vi skapar möjligheter för barnen att få reflektera över vad de gjort

 

Avdelningens konkreta planering för uppstarten av undersökningsperioden:

 

 Vi har valt följande plats/platser på gården: vi har valt hörnet vid trädgården.

 

Anledningen till att vi fastnade för just denna plats/dessa platser är att: vi anser att det är en bra plats för reflektion och skapande med barnen. Det finns några stubbar där vi tillsammans kan samlas med barnen och reflektera över deras skapande där barnen dels kan återkoppla till varandra. Dessutom har man en bra uppsikt över hela gården från den platsen vilket fick oss att tänka på en skapande hörna där barnen kan få skapa antingen något projektrelaterat eller det de ser i sin omgivning. Det är en plats på gården som skapar möjlighet till avskildhet.

 

Inledningsvis planerar vi att erbjuda barnen följande stationer/workshops på vår plats/våra platser som vi hoppas ska skapa ett meningsfullt, gemenskapande och roligt sammanhang för barnen till en början planerar vi att erbjuda dem en reflektions- och skapandeplats. En plats där vi tillsammans med barnen kan sitta och diskutera grodor, som är vårt projekt, men även använda vår plats till att skapa tillsammans med barnen.

 

 

 

Vi planerar att observera och dokumentera barnens utforskande i stationen/under workshopsen genom att: föra dialoger med barnen i vår hörna, ge tillbaka dokumentationen till barnen och reflektera kring vad vi har gjort. Tanken är att fånga upp barnens tankar och åsikter och därefter planera vad nästa steg i projektet blir.

 

 

Innehåll:

Se kopplade lärloggar

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
    Lpfö 18
  • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: