Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i förskoleklass

Skapad 2020-10-30 08:34 i Ätranskolan Falkenberg
Ny pedagogisk planeringsmall för förskoleklass i Falkenbergs kommunala grundskolor 2020/2021
Grundskola F Matematik
Undervisningen i förskoleklass ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer (LGR 11, kap 3 förskoleklass)

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas(lärandemål)

Du kommer att få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • formulera och lösa problem sam vilken metod som är lämplig.
 • diskutera och resonera kring matematik.
 • kommunicera och samarbeta med andra.
 • jämföra och dra slutsatser.
 • känna igen siffror, tal och ordna dem på rätt plats i talraden.
 • känna igen geometriska former.
 • upptäcka, skapa, följa och beskriva mönster.
 • räkna och förstå tals värde.
 • mäta och uppskatta.
 • förstå hur matematiska begrepp hör ihop, t.ex. få/färre/färst, hälften/dubbelt.
 • förstå lägesord.

Elevernas inflytande och delaktighet 

Genom att vara flexibel och lyhörd inför elevgruppens frågor och intressen kommer undervisningen övningar/uppgifter anpassas under arbetets gång. Eleverna är med och påverkar hur de vill träna på de olika momenten, genom t.ex pussel, träna på iPad, arbetsblad m.m.

Undervisning, arbetsformer och lärmiljö

Du kommer få träna dina förmågor i olika närmiljöer och arbeta både enskilt, i par och i grupp med:

 • samtala, upptäcka och diskutera kring matematik i vardagssituationer/lek.
 • utifrån tänka, räkna och resonera i förskoleklassen arbeta med praktiska matetmatikuppgifter.
 • samling där vi arbetar med att räkna i naturliga sammanhang t.ex. almanackan, antal skoldagar, tappade tänder. 
 • matematikhäfte där vi ritar och skriver.
 • utomhusmatematik.
 • prata om ental, tiotal och hundratal kring elevnära händelser.
 • hitta på egna räknehändelser och räknesagor.
 • spela tärningsspel, uno och spel som tränar olika matematiska begrepp.
 • problemlösning och uppdrag.
 • räkna framlänges och baklänges.
 • litteratur, räkneramsor och matematiksånger.
 • matematikuppgifter på iPad, t.ex. Vektor, skolplus
 • att titta på livet i mattelandet och andra matematikrelaterade filmer.
 • matematisktskapande och rörelse i olika former. 

Uppföljning och utvärdering

För att bemöta varje elev utifrån var eleven befinner sig har kartläggningen hitta matematiken använts. Utifrån kartläggningen anpassas olika moment undervisningen och planerar aktiviteter för att varje elev skall utmanas och utveckla sin förmåga att tänka och resonera kring matematik. Utvärdering sker bland annat genom tummen upp av lektioner, miniwhiteboards och samtal och diskussion med eleverna kring matematik. Vi dokumenterar elevernas arbeten genom text och bild samt arbeten på iPad.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: