👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leklådor

Skapad 2020-10-30 09:38 i Skogstorps fritidshem Falkenberg
Ny pedagogisk planeringsmall för fritidshem i Falkenbergs grundskolor 2020/2021
Grundskola F – 1
Lär man sig något i leken?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas (Lärandemål)

Vi vill att eleverna ska utveckla dessa förmågor:

Kamratskap, lekskicklighet, problemlösning, turtagning, samarbete och språk/kommunikation

 

Elevernas inflytande och delaktighet

Eleverna få en låda med en lekidé som de sedan utvecklar genom att bestämma tillsammans hur leken ska utformas. De kommer fortlöpande vara med och önska innehåll och ideér till nya leklådor.

 

Undervisning, arbetsformer och lärmiljö

Lärmiljöerna vi kommer att använda oss utav kommer att se olika ut beroende var eleverna själva väljer. Vi använder oss utav fritidshemmet och skolans lokaler.

Regler för lådorna är att man måste vara minst tre som leker tillsammans, man leker en längre stund samt tar ansvar för innehållet i de olika leklådorna.

 

Uppföljning

Vi pedagoger observerar och handleder leken kontinuerligt

 

Utvärdering

Sker genom observationer och diskussioner tillsammans med eleverna

 

Eleverna har visat ett stort intresse för leklådorna och genom leken har eleverna fått öva på att utveckla förmågorna: kamratskap, lekskicklighet, problemlösning, turtagning, samarbete och kommunikation. Under lekens gång har vi observerat att eleverna har en god fantasi med stor lekskicklighet. 

De kommunicerar bra med varandra och när de stött på problem/hinder har de i de flesta fallen försökt lösa detta själva innan de vänt sig till oss personal. De har lekt i gruppkonstellationer de vanligtvis inte leker i annars. 

Ur en kritisk synpunkt har eleverna inte visat att de tar ansvar för innehållet i lådorna. Vi skulle varit tydligare med syftet med leklådorna ur en ansvarssynpunkt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -