Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden- år 5 (Geografi)

Skapad 2020-10-30 13:41 i Alboskolan Ale
Grundskola 5 Geografi
Geografi handlar om människor och världen omkring oss. Ett bra sätt att lära sig geografi är att ställa frågor om en plats eller ett område. En viktig fråga är " varför är det så just här?"

Innehåll

I arbetsområdet "Norden" ska du få möjlighet att lära dig:

 • Namn och läge på nordiska länder samt orter, berg, hav och vatten i Norden. 
 • Lära dig mer om Island, Danmark, Finland, Norge, Island, Grönland, Färöarna och Åland 
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala.
 • Karta med ett särskilt tema- tematiska kartor.
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människan. 
 • Hur naturens krafter bygger upp och bryter ner jordytan (till exempel plattektonik och erosion.) Vilka konsekvenser detta får för människor och natur. 
 • Vulkanutbrott och jordbävningar.
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskap. 
 • Viktiga bergskedjor i Europa.
 • Orsaker till att människor flyttar.
 • Varför vissa områden är tätbefolkade och andra glesbefolkade. 
 • Hur världshavet är indelat.
 • Varför haven måste skyddas. 
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Undervisning (arbetsformer och lärande)

 • se faktafilmer om Danmark, Norge, Finland och Island
 • läsa texter och svara på frågor om Nordens länder
  se en tv-serie om Norden på ur.se " Geografens testamente- Norden"
 • göra olika kartövningar där vi lär oss hitta i kartböcker, använda register och tyda kartans tecken och färger
 • använda digitala läromedel bingel.se och träna på namngeografi på seterra.com
 • experiment och skapande av ett  "vulkanutbrott"
 • arbeta i grupp och fördjupa sig i nordiskt land
 • träna på att söka relevant fakta om landet
 • presentera landet för resten av gruppen
 • diskussioner

Arbetsområdet bedöms på detta sätt:

 •       din förmåga att lyssna och delta aktivt i diskussioner i helklass och i grupp
 •      du visar dina kunskaper om Norden, namn och läge samt orter, berg, hav och vatten (begreppsliga förmågan) 
 •      din förmåga att använda och förklara ord inom arbetsområdet
 •      din förmåga att söka relevant fakta, för landet du har valt
 •      din förmåga att redovisa och presentera landet du har valt
 •      din förmåga att använda kartboken och registret på ett relevant sätt för uppgiften.  
 •      din förmåga att jämföra var och hur människor lever
 •      din förmåga att se samband mellan människans markutnyttjande och vilka konsekvenser det får för natur och människan
 •      din förmåga att beskriva utmärkande drag för naturlandskap
 •      din förmåga att analysera hur olika val i vardagen kan påverka miljön.  

   

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
befolkning- år 5

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
förstår varför vissa områden är tätbefolkade och andra glest befolkade.
vet vilka delar av Norden och övriga Europa som är tätbefolkade
 • Ge  4-6
vet några orsaker till varför människor flyttar.
 • Ge  4-6

Ge
Karta- år 5

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
förstår vad en kartprojektion är.
förstår vad en tematisk karta är.
 • Ge  4-6
känner till hur en GPS och GIS fungerar.
kan namn och läge på nordiska länder, samt några orter.
 • Ge  4-6
kan namn och läge på berg, hav och vatten i Norden.
kan kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala.
 • Ge  4-6

Ge
Jordytan- år 5

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
kan förklara hur jorden är uppbyggd.
förstår hur naturens krafter bygger upp och bryter ner jordytan
 • Ge  4-6
vet hur vulkanutbrott kan påverka människor och natur.
förstå hur jordbävningar uppstår och vilka konsekvenser de kan få.
 • Ge  4-6

Ge
Hav- år 5

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
förstår hur världshavet är indelat
 • Ge  4-6
kan förklara varför Östersjön är ett förorenat hav
vet vad tidvatten är.
kan förklara varför haven måste skyddas.
 • Ge  4-6

Ge
Natur- och kulturlandskapet år 5

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
förstår skillnaden mellan naturlandskap och kulturlandskap
 • Ge  4-6
vet vad som kännetecknar bergsområden och kunna berätta om några viktiga bergskedjor.
vet vad som kännetecknar kustområden och låglandsområde.
vet vad som kännetecknar ett skogsområde (tundra, tajgan, lövskog, stäpp, macchia)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: