Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lektionsplanering v 45 tal/björktrast

Skapad 2020-10-30 14:03 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
lektionsplanering

Innehåll

Vecka: 45

 

Lektionsplanering Grupp: Taltrast och Björktrast

 

Måndag: 2/11

 

Lektion 1: Promenad i närområde

Lektion 2: Hållbar utveckling

Lektion 3: Före Bornholm

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

Vi ska besöka sista huset i vår barngrupp. Då är alla barns adresser besökta och vi har fått en större förståelse över Bara och hur nära vi bor varandra. Detta är en del i vårt tematiska arbete och en fortsättning från barnens intresse av kartan över Bara.

 

Vi kommer passera återvinningsstationen som vi har besökt en gång tidigare. Då barnen visar intresse för sopsortering så vill vi undersöka vad barnen kommer ihåg från förra gången och var intresset ligger just nu.

 

Innan lunch delar vi upp oss i våra grupper och fortsätter med våra före Bornholmssamlingar. Vi fortsätter att dela upp oss i mindre grupper för att varje barn ska få utveckla sin språkutveckling efter sin egen förmåga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag: 4/11

 

 

Lektion 1: Digitalisering Google Earth

Lektion 2: Arbete med vårt tema

Lektion 3: Före Bornholm

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

Då vi kommer lägga större fokus på digitalisering vill vi koppla detta till vårt tema. Nu när vi besökt alla barns adresser vill vi använda Google Earth och besöka alla adresser trots att vi är kvar på förskolan. Detta för att skapa samtal om teknik och kartor.

 

Vi kommer starta upp en ny del av vårt tema och låta barnen få tillverka egna hus av mjölkkartonger. Barnens dörrar som vi fotat vid barnens hus ska sedan användas på husen som barnen skapar. Detta för att koppla våra promenader till vårt skapande projekt. Barnen har önskat mer skapade verksamhet så vi ville införa detta som en del av vårt tema.

 

Före Bornholm innan lunch med samma upplägg som måndagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag:

 

Lektion 1: Taltrast och Björktrast uppdelade

Lektion 2: Reflektion veckobrev

Lektion 3: Barnkonventionen

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 Under förmiddagen går Birgitta med Björktrasten till Spångholmsskolan och har gymnastik med alla 5-åringar.  Taltrasten stannar kvar och har matematik (design) med Amanda. Vi kommer fortsätta med klassificering och former.

 

Vi fortsätter med barnens reflektioner över veckans veckobrev och lyfter deras tankar, funderingar och idéer. Vi kommer börja med att barnen får ännu större kontroll över vårt veckobrev genom att utforma det tillsammans med bilder och text. Detta gör vi för att barnen ska få reellt inflytande av vår verksamhet och för att barnen ska få chans att reflektera över veckan. 

Barnen visar just nu intresse för människokroppen. Detta kommer vi arbeta vidare med genom att välja en ny bok ur Kompisböckerna som heter Rätt att få vård.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: