Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kropp & Rörelse

Skapad 2020-10-30 15:05 i 183371 Förskolan Håven Stockholm Farsta
Förskola
Vi upptäcker kroppen genom olika estetiska uttrycksformer till exempel rörelseaktiviteter, måla, lera och rita.

Innehåll

 •  Projektfråga  

Hur kan vi ge barnen större förståelse för kroppen, dess funktion genom olika estetiska uttrycksformer på ett lekfullt sätt. 

 • Läroplansmål och WKI 

 •  

 • Vilka läroplansmål utgår ni ifrån i detta projekt.
 •  sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,  
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,  
 •  motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur  
 •  viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande, 

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå  
 •  rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,  

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans, 

 

 

Kvalitetsindikator 

Digitala verktyg kommer att användas i samband med undervisningarna, genom att barnen får dokumentera sina eget lärande.  

Vi ska  även tillföra material till våra lärmiljö som barnen kan använda sig av i sina lekar till ex, mateknappar som barnen kan mäta och forma sina kroppar med. Vi kommer att arbeta  med transdisciplinära ämnen, vi strävar efter att lärande  bildar ett helhet.   

Vi kommer utgå ifrån Vigoskijy sociokulturella perspektivet och några av begreppen till exempel den proximala utvecklingszonen, socialsamspel och språk.  

Vad: (Innehåll) 

Vad ska barnen få möjlighet att utvecklas och lära om? 

Barnen ska få en möjlighet att lära sig olika kroppsdelar och hur de fungerar i relation till varandra samtidigt tillägna sig tillhörande begrepp. 

Barnet ska få en möjlighet till att få en förståelse för rörelse och hälsa  påverkar vårt välbefinnande.  

Stämmer det tänkta innehållet överens med projektfrågan? 
Ja eftersom vi aktivt arbetar utifrån kroppsdelar och dess funktion och olika tillhörande begrepp och kopplar detta till rörelse och hälsa,  vi håller en 1- 2 rörelseaktiviteter per vecka där vi aktivt samtalar kring kroppen och dess funktion.   

 

Varför? (Syfte) 

Vad är syftet?  

Att barnen ska få kunskap om kroppen och hur den fungerar, och förstå sambandet mellan hur rörelse och hälsa  påverkar vårt välbefinnande. 

Hur kommer det sig att ni valt denna frågeställning?  

Vi utgår ifrån projektet Rörelse och hälsa som vi arbetar med i hela förskolan, därmed har det väckts ett intresse i barngruppen kring kroppen som vi pedagoger följer upp och arbetar utifrån.  Genom skapande i olika form  kan barnen konkretisera sina tankar och handlingar.  

Vad är det ni vill skaffa kunskap om? 

Vi vill skaffa kunskap om kroppen och hur det fungerar samt vilken inverkan rörelse och hälsa har på kroppen och vårt välbefinnande. 

Vad vill ni att projektet ska ge/lära barnen?  

Genom projektet ska barnen få en förståelse för hur rörelse och hälsa påverkar oss i vardagen. Barnen ska få kunskap om kroppen och  fungerar och samtidigt tillägna olika tillhörande begrepp. 

Varför? 
Eftersom vi arbetar med rörelse och hälsa i huset, faller det naturligt att barnen ska få kunskap och förståelse för varför vi ska röra på oss. För att kunna göra det måste barnen få ett utökad språk och ordförråd för att kunna utrycka sina upplevelser, tankar och erfarenheter.  

  

Hur? (Metod) 

Hur organiserar vi den pedagogiska miljön och barnens dagstruktur, pedagogens förhållningssätt,  dokumentation, reflektion och hur kan de varieras?  

Miljö är skapad utifrån ett barnperspektiv, vi kommer att tillföra material, faktaböcker om kroppen så att barnen får inspiration.  Projekten "Kroppen" ska vara levande i vårt dagliga verksamhet genom dokumentation och material som barnen kan använda sig av till exempel kroppspussel. Vi kommer att arbeta i mindre grupper under undervisningsmomenten. Barngruppen är delat i tre fasta grupper. Vi pedagoger roterar varannan  vecka. 

 Hur kan barnen inspireras och utmanas?  

Vi kommer att använda oss av digitala verktyg och dokumentation  för att inspirera och utmana barnen vidare i sina reflektioner. 

Dokumentation kommer att finnas på avdelningen och föräldrarna kommer ta del av det via skolplattformen. 

Hur ska barn, pedagoger och föräldrars reflektioner efterfrågas och tas tillvara 

Vi pedagoger kommer att ta del av varandras arbeten under våra reflektioner. Arbetet dokumenteras och sätts upp på avdelningen synligt för barnen på detta sätt kan vi pedagoger ta vara på de spontana stunderna där barnen antingen på egenhand,  med en kompis eller med någon av oss pedagoger kan reflektera kring sitt lärande/skapande.  

Vårdnadshavarna får tillgång till arbetet genom skolplattformen samt vid hämtning och lämning och vi pedagoger är öppna för deras frågor och funderingar.  

Vem? 

Vilka är det som ska delta? 

Hela barngruppen ska på olika sätt vara med och delta i projektarbetet utifrån sina egna förutsätningar. 

 Vilka förkunskaper finns hos barn och pedagoger?  
Vi pedagoger har viss kunskap kring både kroppens anatomi och biologi. Vi utgår ifrån barnens tidigare erfarenheter och intressen.   

Vi pedagoger kommer skaffa kunskap genom litteratur om kroppens anatomi och biologi både på egenhand och tillsammans med barnen.  

Vem dokumenterar?  

Både barn och pedagoger är med och dokumenterar lärandet med hjälp av lärplattorna.  

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: