Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väppel Blå - Språk

Skapad 2020-11-02 11:26 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
Förskola
Väppel blå ger barnen förutsättningar att utveckla sin språkliga medvetenhet och sin fonologiska medvetenhet.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Barnen är intresserade av sånger, rim, ramsor, böcker och lekar.

De visar även intresse för bokstäver, hur de ser ut och hur de låter.

 

Syfte och mål, Vart ska vi?

Vi vill väcka barnens intresse och nyfikenhet inom målområdet språk. Erbjuda en verksamhet där barnen på ett lekfullt och lustfyllt sätt får ta del av olika språkstimulerande aktiviteter anpassade utifrån barnens egna nivåer. Vi vill skapa nyfikenhet och delaktighet i våra aktiviteter och i vår pedagogiska miljö. Vi vill skapa möjligheter för barnen att utveckla sitt språk, bli en trygg individ som tror på sig själv och får en bra självkänsla.

Vi vill uppmuntra till samtal med reflektion och tid för barnens funderingar och egna tankar.

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

Visar intresse för att delta i undervisning.

Visar intresse för att delta i samtal och diskussioner.

Visar intresse för att delta i boksamtal och filmer.

Visar intresse för skriftspråket genom vår miljö och aktiviteter.

Metod, och material Hur gör vi?

Metod -

Vi arbetar utifrån materialet Väpplarna. Väppel Abbe - Språk.  Använder Väpplarnas arbetsbok.

Samlingar m rim, sätta ihop/ta isär ord, ramsor mm (Material & tips finns i lärarhandledningsboken)

Ur Play - Bokstavslandet

Smartboard, Polyglutt och boksamtal

Undervisning inne med arbetsboken

 

Förutsättningar - 

Samlingar, vila, undervisningstillfällen ute och inne , 

 

Dokumentation - Hur ska vi dokumentera?

Ipad, papper och penna

Vad ska vi dokumentera?

Processen, barns reflektioner,

 

Förberedelser - vilket material behövs?

Smartboard, Material finns i lärarhandledningsboken. arbetsbok - lösa blad för 4-åringar

Uppföljning, Hur blev det?

Uppföljning och reflektion (med värderande inslag).

sker tillsammans med barnen, samt under avdelningsmöten,
använd gärna reflektionsmallen.

Hur har arbetet varit?
Pedagogernas upplevelser.
Barnens upplevelser.
Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?
Något vi kan göra på ett annorlunda sätt?

Hur går vi vidare? - reviderad planering

Utvärdering, analys gentemot läroplansmålen

Vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel?

Koppla till läroplanen

Koppla till målkriterierna, vad blev resultatet? förutsedda och oförutsedda utfall

Barnen utvecklas gentemot målen genom att...

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: