Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

20/21 Framtiden börjar på Lövestad Förskola

Skapad 2020-11-02 11:52 i Lövestad förskola Sjöbo
Förskola

Innehåll

Bakgrund

På Lövestad förskola arbetar vi projekterande med fokus på trygghet, språk och kommunikation i samspel.

 

Trygghet

Våra barngrupper ändras flera gånger under terminens gång. Barn går ifrån sin gamla grupp för att finna en plats i en ny grupp. Förhoppningsvis har barnen redan träffat pedagogerna och kamraterna, men att barnen känner sig trygga är därför en stor del i vårt arbete. Trygghet är den viktigaste byggstenen för att utvecklas vilket krävs för att barnen ska få förutsättningar för en bra utbildning. En stor del i detta arbete är vår roll som pedagoger. Vi ska skapa en god relation med barnen, deras vårdnadshavare och samverka med hemmet. Vi vill att Lövestad förskola ska vara en trygg plats för alla.

 

Språk och kommunikation i samspel. 

Det finns många olika sätt att kommunicera i samspel, exempelvis det verbala språket eller gester, därför är det en självklarhet att arbeta med just detta. Språk är en stor del av tryggheten och vår identitet. För att stötta barnen ytterligare arbetar vi med tecken som alternativ kompletterande kommunikation, eller ”TAKK” som det kallas, och bildstöd. Vi utformar och skapar förutsättningar i våra olika lärmiljöer efter barnens intresse. Detta för att ta vara på barnens fantasi och nyfikenhet till att utveckla olika färdigheter, bland annat språket. Förskolan är barnets arena och mötesplats där undervisning sker under hela dagen efter barnets förutsättningar, behov och intressen.

 

Förskolans värdegrund och uppdrag

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära.


Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning. Lek ska ha en central plats i utbildningen.

 

 

 

Ur Läroplanen LPFÖ18

2.1 Normer och värden 

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla...

 -förmåga att ta ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

Riktlinjer
- arbetslaget ska stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.

 

2.2 Omsorg, utveckling och lärande

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

 -nyfikenhet, kreativitet, och lust att leka och lära

-förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

-ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Riktlinjer

Förskolläraren ska ansvara för att varje barn..

- får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen

- arbetslaget ska verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande.

2.3 Barns delaktighet och inflytande

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

-förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
 

Riktlinjer

Förskollärare ska ansvara för att varje barn...

-får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

-Arbetslaget ska förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

 

 

Metod 

 

 

 

Resultat

 

 

 

Analys/Reflektion

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: