👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FBK- Att Tala, lyssna och samtala

Skapad 2020-11-02 14:31 i Almtunaskolan Uppsala
Det allra viktigaste för att lära sig att kommunicera på ett nytt språk är att man börjar med det verbala språket. Att lyssna och förstå och att själv kunna formulera sig, först i enkla ord och meningar och så småningom i längre meningar. För att skapa förutsättningar för detta behövs ett tryggt och tillåtande gruppklimat i relativt små samtalsgrupper.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
Det viktigaste för er alla är att komma igång och prata svenska Under terminen kommer vi regelbundet att skapa små samtalsgrupper där vi, med hjälp av specifika ord för just det aktuella ämnet och språkliga strategier, kommer att få språkligt stöd för att formulera det vi vill och känner. Träning ger färdighet!

Innehåll

Innehåll

Innehållet som ska behandlas i undervisningen för att eleven ska utveckla sin förmåga är:

Syfte

Syftet är att ge eleverna rika tillfällen att i mindre grupper praktisera och träna på att aktivt lyssna föra att förstå samt att tala för att göra sig förstådd.

Konkretisering av målen

För att nå syftet och utveckla sina språkliga förmågor

ska eleverna i undervisningen:

  • Samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  • Samtala om olika aktuella ämnen och koppla det till elevens erfarenheter och tankar. Samtidigt ska vi plocka upp olika strategier för hur eleven ska komma vidare när han/hon inte förstår och inte kan göra sig förstådd.
  • Träna på att återberätta olika händelser, berättelser och skeenden. För att klara av det måste eleven först kunna lyssna aktivt och sedan ta hjälp av strategier för att kunna och minnas och återberätta. (tex stödfrågor)
  • Träna på att berätta om vardagliga händelser och göra presentationer  av, för eleven, relevanta ämnen. De ska då kunna ta hjälp av bilder eller andra hjälpmedel för att stödja presentationen.
  • Lära sig relevanta ord och begrepp för det aktuella ämnet och uppmuntras att aktivt använda sig av dessa begrepp i sina samtal.
  • Träna upp ett antal fraser och meningar som man kan använda för att uttrycka, och göra skillnad på, vad de tänker, tycker, tror, vet eller känner.
  • Träna sig i synonymer och motsatsord, samt att förstå olika klassificeringar av ord i tex undergrupper.

 

Arbetssätt och arbetsformer

Eleverna kommer under terminen att få öva på att göra muntliga presentationer av olika slag inför klassen och/eller i mindre grupp. Eleverna kommer att få använda sig av olika hjälpmedel i sina presentationer. 

Vi kommer att träna på att samtala kring olika aktuella ämnen i mindre grupper

Vi kommer att ha genomgångar på hur man kan framföra sin åsikt och vilka verb som är betyder just det man vill uttrycka (tror, vet, vill, känner, tycker, vet osv)

Vi kommer att träna på, för aktuellt ämnen, specifika ord, och bearbeta orden på olika sätt (synonymer, motsatsord, klassificeringar, plural, bestämdhet osv)

Vi ska träna på olika strategier för hur man kan göra när det egna språket inte räcker till. (kroppsspråk, visa på bilder/saker, beskriva med andra ord)

 

 

Bedömning

Utifrån kursplanens krav utvärderas varje elevs kunskapsutveckling

Det krav som eleven ska ha uppnått i åk 3 samt minst ska ha uppnått i slutet av årskurs 6 är:Dokumentation

Dokumentation och utvärdering kommer att ske regelbundet, för att kunna följa elevens utveckling.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering i jämförelse med elevens modersmål, till exempel att flera ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett annat språk.
  SvA  1-3
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
  SvA   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
  SvA   3
 • Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
  SvA   3
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord­ och begreppsförråd samtala om be­ kanta ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  SvA  E 6
 • Eleven använder då i huvud­ sak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak funge­rande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  SvA  E 6

Matriser

SvA
Tala, lyssna och samtala FBK

årskurs 3
E årskurs 6
att samtala
Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen. I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt. I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. Eleven använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
att tala
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår. Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner. Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden. Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
att lyssna
Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.
Eleven använder då i huvud¬ sak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.