👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Morgonsamling / Avslut av skoldag

Skapad 2020-11-02 21:26 i Sannarps gymnasiesärskola Halmstad
Gymnasiesärskola Individ och samhälle, INI Språk och kommunikation, SPR Natur och miljö, NAO Estetisk verksamhet, ESE
Vi startar dagen tillsammans med en samling. Vi går igenom vem som är i skolan, vi tittar på vilken veckodag, månad och årstid det är, vad det är för väder och du skriver sitt namn. Därefter går vi igenom dagens schema och vad det är till lunch. Vi avslutar dagen tillsammans med en samling där vi lyssnar på Nuvole Bianche och sträcker ut kroppen och benämner olika yttre kroppsdelar. Vi går igenom vad vi gjort under dagen och vart du ska åka efter skolan.

Innehåll

Innehåll

 • Tidsuppfattning
 • Återkommande mönster i naturen  t ex dygn, årstider, vädertyper.
 • Dagens schema. 
 • Kommunikation i olika sammanhang
 • Kroppsspråk, tecken, tal.
 • Kommunikationsverktyg; GoTalk Now och Widgit Go. 
 • Tolka kommunikativa uttryck.
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer så som turtagning, initiera, upprätthålla och avsluta samspel och samtal.
 • Högtider och traditioner
 • Sånger
 • Aktuella händelser

Arbetssätt

 • Du svarar med hjälp av kommunikations app GoTalk Now och Widgit Go. 
 • Schema - Widgitbilder
 • Ipad
 • TAKK
 • Bilder - ordbilder
 • Sånger
 • Film 

Bedömning

 • Visar igenkänning under samlingens olika moment t.ex genom att gå igenom dagens schema. Du pekar på rätt schemabild. 
 • Deltar i att uppmärksamma eventuella högtider.
 • Du trycker på relevant bild i kommunikations app GoTalk Now och Widgit Go, vem som är i skolan, vilken dag det är, dagens väder osv. 
 • Du deltar aktivt när vi sjunger; tecknar, svarar och klappar på relevant ställe. 
 • Du tar dig själv fram till tavlan och skriver ditt namn efter egen förmåga, du klappar ditt namn.
 • Du och dina kamrater turas om att välja morgonsång, du trycker själv igång sången Du väljer digitalt. 
 • Du deltar och samarbetar med dina kamrater att starta kanonen, släcka ljuset och dra ner filmduken. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 3) Förmåga att undersöka olika kulturella och estetiska uttryck.
  ESE
 • 1) Kunskaper om samhället och människors livsvillkor under olika tidsperioder och på olika håll i världen.
  INI
 • 2) Förmåga att lösa matematiska och tekniska problem i vardagen.
  NAO
 • 3) Förmåga att genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning.
  NAO
 • 4) Förmåga att orientera sig i tid och rum.
  NAO
 • 1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.
  SPR
 • 2) Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.
  SPR
 • Centralt innehåll
 • Sånger och berättelser och hur de kan gestaltas med ljud, rytmer och rörelser.
  ESE  -
 • Musikens funktion för att markera högtider, traditioner, identitet och grupptillhörighet.
  ESE  -
 • Värdegrund, jämställdhet och demokrati samt alla människors lika värde.
  INI  -
 • Skildringar av Sveriges och andra länders historia och kultur, till exempel genom litteratur och muntliga berättelser.
  INI  -
 • Kristendomens påverkan på kulturen i det svenska samhället, till exempel helgdagar och ritualer.
  INI  -
 • Olika religioner och andra livsåskådningar samt några av deras traditioner och levnadsregler.
  INI  -
 • Människokroppens olika delar och deras funktioner.
  NAO  -
 • Årstidsväxlingar, solen, månen och stjärnorna.
  NAO  -
 • Olika typer av väder, väderprognoser och hur man själv kan mäta väder.
  NAO  -
 • Tidsuppfattning, till exempel begreppen dåtid, nutid och framtid. Tidsintervall, till exempel raster i minuter, sommarlovets längd i veckor och antal månader på året.
  NAO  -
 • Måttenheter för tid och mätning av tid med olika redskap, till exempel klocka, timer eller timglas.
  NAO  -
 • Problemlösning med de fyra räknesätten. Rimlighetsbedömning, överslagsberäkning, huvudräkning och användande av digital teknik.
  NAO  -
 • Tabeller och diagram och hur de kan utläsas och tolkas.
  NAO  -
 • Teknik i vardagen, till exempel telefon, dörr och stege.
  NAO  -
 • Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.
  SPR  -
 • Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.
  SPR  -
 • Samspelets olika faser: initiera, upprätthålla och avsluta.
  SPR  -
 • Berätta, återberätta och beskriva händelser och berättelser med hjälp av olika kommunikativa redskap.
  SPR  -
 • Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.
  SPR  -
 • Lässtrategier för att avkoda symboler, ordbilder, ord och texter.
  SPR  -
 • Skriva för hand eller med olika digitala hjälpmedel.
  SPR  -
 • Minnesstöd i vardagen, till exempel bilder, fotografier och scheman.
  SPR  -
 • Vanliga informationsord på engelska, till exempel stop, on och exit.
  SPR  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar i kommunikation om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor och elevnära etiska frågor.
  INI  E
 • Eleven deltar i kommunikation om frågor som rör hälsa, natur och miljö. Eleven reagerar då igenkännande på beskrivningar eller bilder av människokroppen, växter, djur och natur.
  NAO  E
 • Eleven deltar i att lösa enkla matematiska problem i vardagen. Dessutom deltar eleven i att använda vardagsteknik.
  NAO  E
 • Eleven löser enkla matematiska problem i vardagen. Dessutom använder eleven vardagsteknik.
  NAO  C

Matriser

SPR INI ESE NAO
Individ och samhälle bedömningsmatris (IVSÄR)

Samhälle

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Sveriges politiska system med partier och val.
Samhällsfunktioner, t.ex. försäkringskassan, polisen och hälso- och sjukvården.
Metoder för att söka information om och få kontakt med olika verksamheter i samhället.
Aktuella samhällsfrågor, t.ex. frågor som rör hälsa, miljö och globala händelser.
Normer, regler och lagar med betydelse för eleven och samhället samt hur de kan följas.
Olika yrkesområden och vad de bidrar med.
Mediekommunikation, t.ex. tidningar och sociala medier. Reklamens påverkan på människors levnadsvanor och köpbeslut.
Värdegrund, jämställdhet och demokrati samt alla människors lika värde.
Konflikter och konfliktlösning. Hur man kan hantera olika intressen och åsikter.
Olika boendeformer i vuxenlivet.

Geografi och historia

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Hemorten eller närområdet, Sverige, ursprungslandet och världen. Geografiska platser som har betydelse för eleven eller är aktuella i medierna.
Olika bostadsmiljöer, t.ex. landsbygd, förort och stad.
Orientering i närmiljön med hjälp av kännetecken i omgivningen och enkla vägbeskrivningar.
Hemortens eller närområdets historia. Vad platser byggnader och vardagliga föremål kan berätta.
Skildringar av Sveriges och andra länders historia och kultur, t.ex. genom litteratur och muntliga berättelser.

Religion och livsfrågor

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Kristendomens påverkan på kulturen i det svenska samhället, t.ex. helgdagar och ritualer.
Olika religioner och andra livsåskådningar samt några av deras traditioner och levnadsregler.
Etiska frågor och livsfrågor med betydelse för eleven, t.ex. droger och jämställdhet. Livsfrågor i samband med födelse, liv och död.
Relationer, kärlek, sexualitet och integritet. Hur man gör egna val samt tar ansvar för sig själv och andra.