Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Grundskola Fysik 7F - Elektricitet

Skapad 2020-11-02 23:06 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Elektricitet
Grundskola 7 Fysik
Åska är ett naturligt elektriskt fenomen som alltid funnits runt oss. Utforskandet av elektriska laddningar har lett till dagens kunskap om spänning, ström och resistans. Elektriciteten har bara varit känd i drygt 150 år och vi kan inte leva på ett modernt sätt utan den. Hur skulle din dag se ut utan elektricitet?

Innehåll

Undervisande lärare:

7DEF, Valentina Hedén, Valentina.tellne@edu.stockholm.se

Mål:

 • Du kan atomens delar och dess laddningar samt atomens uppbyggnad.
 • Du kan förklara hur statisk elektricitet uppstår och hur lika och olika laddningar påverkar varandra
 • Du känner till att blixtar är en urladdning med elektroner som neutraliserar uppladdade föremål
 • Du kan förklara öppna och slutna elektriska kretsar
 • Du kan förklara vad elektrisk ström är, dess enhet och riktning i en krets (+ till -) 
 • Du kan förklara vad elektrisk spänning är, dess enhet
 • Du kan ge exempel på ämnen som är ledare och isolator och förklara skillnaden mellan dem
 • Du kan rita, tolka och använda kopplingsscheman med symboler
 • Du kan se skillnaden mellan seriekopplingar och parallellkopplingar av lampor och batterier samt ge exempel på användningsområden för olika kopplingar.
 • Du kan förklara vad resistans är, dess enhet samt avgöra när resistansen är som störst i en ledning
 • Du känner till risker och säkerhetsåtgärder vid överbelastning av ström och kortslutningar
 • Du försöker lösa problem i olika sammanhang med hjälp av begrepp, modeller och teorier
 • Du kan ge exempel på hur du kan spara på elektricitet, och resonera om användningen av elektricitet är hållbar ur miljösynpunkt
 • Du kan göra enkla beräkningar av elektrisk ström, elektrisk spänning samt resistans med två kända variabler och med hjälp av formel
  Spänning = Resistans x Ström

Tidsplan:

 

7F

Måndag 40

Grupp 90

Torsdag 60

45

2/11

Genomgång: Atomen

Eget arbete: s.7

3/11 + 4/11

Laboration: Statisk elektricitet

5/11

Film – studi.se

Eget arbete: Statisk elektricitet

46

9/11

Genomgång: Spänning och ström

Eget arbete: s.8

10/11 + 11/11

Schemabrytande dagar
med annat innehåll

12/11

Film – studi.se

Eget arbete: Spänning och ström

47

16/11

Genomgång: Elektriska kretsar

Eget arbete: s.9-10

17/11 + 18/11

TEST: statisk el, spänning, ström

Laboration: Elektriska kretsar

19/11

Film – studi.se

Eget arbete: Elektriska kretsar

 

48

23/11

Genomgång: Ström möter motstånd

Eget arbete s.11

 

24/11 + 25/11

TEST: symboler, kretsar

Laboration: Ström möter motstånd

26/11

Film – studi.se

Eget arbete: Ström möter motstånd

49

30/11

Elsäkerhet s.12

Frågor

1/12 + 2/12  

PROV

 

3/12

Elsäkerhet s.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arbetsform:

 • Undersökningar
 • Uppgifter i arbetshäfte
 • Genomgångar
 • Filmer
 • Gruppövningar

 

Litteratur och internet - sidor att hitta fakta och övningar:

 • Fysik spektrum grundbok
  - kapitel 2 (s.40-71)

 • Fysik spektrum light 
  - kapitel 2 (s.29-47)

Filmer:

www.sli.se

 • Elektricitet (DVD 1464, 13 min)

www.studi.se

 • Statisk elektricitet
 • Strömstyrka och spänning 
 • Kretsar
 • Elektriskt motstånd - resistans
 • Elsäkerhet
           

Bedömning:

 • Användning av begrepp, modeller och teorier enligt kunskapskrav
 • Delaktighet, motiveringar och resonemang i diskussioner och övningar
 • Inlämningsuppgift "Elektricitetens betydelse för människors vardag" 

 

 

Ämnesspecifika tillägg;

Viktiga begrepp för arbetsområdet:

 • Elektrisk laddning
 • Elektroner
 • Repellera
 • Attrahera
 • Blixt
 • Åskledare
 • Spänning
 • Ström
 • Elektrisk krets
 • Ledare
 • Isolator
 • Kopplingsschema
 • Seriekoppling
 • Parallellkoppling
 • Glödtråd
 • Resistans
 • Resistor
 • Kortslutning
 • Säkring
 • Överbelastning
 • Skyddsjordning
 • Jordfelsbrytare

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Åsö grundskola Fysik åk7-9

E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska samband i vardagsliv & samhälle
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Fysikaliska modeller, partiklar & strålning
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Påverkan på miljö & hållbar utveckling
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: