Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konturen 2 GPP 20/21

Skapad 2020-11-03 07:12 i Lineheds förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Hållbar utveckling är ett prioriterat område för att ingjuta hopp och framtidstro. Hållbar utveckling är ett angeläget område för alla världsmedborgare, och vi vill att barnen redan i tidig ålder ska få uppleva att de kan göra skillnad och få förståelse för att deras val påverkar framtiden.

Innehåll

Barns röster i en hållbar värld med början i Halmstad

Från föregående SKA-arbetes analys - Vad ska bevaras/vad ska utvecklas:

 • Vi ska göra barnen ännu mer delaktiga i den pedagogiska dokumentationen, t.ex. barns delaktighet i de dagliga reflektionerna, för att deras röster ska höras. Vi vill att barnens nyfikenhetsfrågor/undersökningsfrågor och hypoteser påverkar undervisningen.
 • Vi ska ge barnen möjlighet att förundras. Vad har du förundrats över idag? 
 • Vi ska utveckla barnens förmåga kring att föra matematiska resonemang, samt förståelse för matematiska begrepp och samband mellan begreppen.
 • Förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling, är ett mål vi också behöver jobba mer med. Vi ska arbeta med social hållbar utveckling genom att låta barnen citat: "få möjlighet att utveckla sig själva i relation till andra, vilket då även innebär att ingå i ett ömsesidigt beroende av andra människor i sin omvärld” (Dahlbeck & Westlund, 2019, Relationell pedagogik, sid 20). 
 • Vi ska väcka barnens läslust och säkerställa att alla barn blir lästa för på flera olika språk. 

Gemensamma för Lineheds förskola:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:​

 • Ett växande ansvar för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället​
 • Förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till hållbar utveckling​
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, ​
 • både det svenska språket och sitt modersmål om barnet har ett annat modersmål än svenska​
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt att leka med ord berätta uttrycka tankar ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften​
 • utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet​
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen,​
 • skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,

Syfte

Hållbar utveckling är ett prioriterat område för att ingjuta hopp och framtidstro. Hållbar utveckling är ett angeläget område för alla världsmedborgare, och vi vill att barnen redan i tidig ålder ska få uppleva att de kan göra skillnad och få förståelse för att deras val påverkar framtiden.

För barnen

Vi vill att barnen ska värna om vår natur och vår miljö. Barnen ska erbjudas rikliga tillfällen att uttrycka sig och reflektera på många olika sätt verbalt och i estetiska lärprocesser, bland annat genom att arbeta med olika naturmaterial och återbruksmaterial. Barnen ska ges möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska få många möjligheter att skapa en tilltro till sig själv och sin egen förmåga samt goda relationer till varandra. Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. 

För pedagogerna

 Hållbar utveckling – Erövra gemensamma erfarenheter kring vad Hållbar utveckling är och vad det kan bli.

Riktlinjer i läroplanen

Förskollärare ska ansvara för att utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

Förskollärare ska ansvara för att varje barn får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och

Arbetslaget ska ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

Arbetslaget ska vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Prioriterade mål utifrån Omsorg, utveckling och lärande 2:2

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Prioriterade mål utifrån Barns delaktighet och inflytande 2:3

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Stöd i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

För vetenskaplig grund vänder vi oss till litteratur kring:

Relationellt perspektiv, lärande och pedagogik

Sociokulturellt perspektiv - lära tillsammans. 

Interkulturellt förhållningssätt.

Teorier kring lek, såsom lekstyrka, lekbaserat lärande och lekutveckling. 

Hållbar utveckling, Sanne Björklund

Planera och genomföra

Här beskriver vi  hur vi undervisar utifrån nedan punkter.

 • Barn och kunskapssyn som utgår från att barn är kompetenta, och ges möjlighet att bli sitt bästa jag under hela dagen vi utmanar barnen utifrån höga men rimliga förväntningar där barnen kan lyckas. Vi bejakar barnens olikheter och utmanar dem att bli sina bästa jag.
 • Introduktion av material, aktiviteter, rutiner mm Vi är närvarande pedagoger som tillsammans med barnen presenterar och upptäcker våra mötesplatser. Bildstöd.
 • Barns inflytande barnen är delaktiga i dokumentation, reflektion och möten och använder barnens tankar i utformningen av undervisningen.
 • Vårdnadshavares involvering tillgängliga dokumentationer som barn, vårdnadshavare och pedagoger möts kring och har trepartssamtal om. Vi är tydliga under introduktionen kring vilken samverkan vi strävar efter, samt vilka förväntningar vi har på dem. Vi försöker skapa en tillitsfull relation i alla möten med vårdnadshavarna. Vi uppmuntrar vårdnadshavarna att läsa på Unikum.
 • Kreativitet och de hundra språken vi erbjuder olika former av uttryckssätt så barnen får många olika erfarenheter att uttrycka sig på. Barnens ska få uppleva och lära med alla sina sinnen. Medforskande pedagog undervisar och utmanar i en tillåtande och tillgänglig lärmiljö.
 • Tillgängliga lärmiljöer; fysiskt, socialt och pedagogiskt (utifrån: Tillgänglighet, Tillåtande, Tydlighet, Tilltalande och pågående projekt)  Miljön är inbjudande, tillåtande, tillgänglig för alla barn samt föränderlig med olika sorters material. Barnen är delaktiga i utformandet av miljön. Pedagogerna är aktiva och närvarande/härvarande på de mötesplatser vi erbjuder i våra lärmiljöer och ger goda förutsättningar för att skapa goda relationer i gruppen. Bildstöd och TAKK kompletterar och tydliggör kommunikationen. 
 • Att förstå och göra sig förstådd- relationella perspektivet (Sven Persson) Bildstöd och TAKK. Vi erbjuder många olika språk, inklusive kroppsspråk, digitala verktyg, estetiska uttrycksformer (100 språk). 
 • Olika gruppkonstellationer Vi har en grundstruktur men använder också andra gruppkonstellationer.
  • för barnen att ställa frågor och hypoteser Vi är närvarande och lyssnar efter barnens tankar och reflektioner. Barnen uppmuntras till att ställa frågor och hypoteser kring det vi arbetar med. Vi utgår från barnens tankar och hypoteser när vi skapar våra mötesplatser och vår lärmiljö.
  • Språkstödjande dialoger vi använder olika sorters litteratur, texter och alternativa kommunikationssätt (bildstöd, TAKK etc.) dagligen. Vi ber vårdnadshavarna om hjälp att översätta viktiga och relevanta ord för vår undervisning. Vi har dialoger med barnen om det vi läser, upptäcker och utforskar.
  • Dialog och produktiva frågor Vi tillvaratar och sätter värde på barnens tankar och funderingar. Vi är nyfikna och ställer öppna frågor.
  • Att lära tillsammans och av varandra att uppmuntra till att hjälpa och stötta varandra i olika situationer. Genom gemensamma upplevelser och aktiviteter stärker vi gruppens betydelse för varandra. Vi är uppmärksammar och fångar upp barnens reflektioner i "mellanrummen" och i leken. Barn och pedagoger lär tillsammans och av varandra.
 • Nyfiket, lustfyllt, utmanande, lärande och utforskande aktiviteter vi är medforskande och närvarande pedagoger som lyssnar in och är genuint nyfikna och utmanar barnen vidare utifrån det som pågår.
 • Variation i arbetsformer vi erbjuder olika lärmiljöer inne, ute och i vår närmiljö.

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Vad ska dokumenteras?

Barnens lärprocesser.

Hur ska dokumentationen göras?

Tillsammans med barnen med olika verktyg såsom digitalkamera, Ipad, dator och anteckningar.

När ska dokumentationen göras?

Kontinuerligt.

Vem/vilka genomför dokumentationen?

Barn och pedagoger.

Vem gör analysen och drar slutsatser av dokumentationen (själva utvärderingen)?

Arbetslaget tillsammans med barn och vårdnadshavare.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: