Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 3 HT-20. Prov 2: SKRIVA

Skapad 2020-11-03 12:52 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Moderna Språk - Spanska
Inför denna del ska du visa att du kan berätta och fråga om matvanor, aktiviteter, en vanlig dag, Dessutom ska du visa att du behärskar perfekt, reflexiva verb, presens, sammansatt futurum, "man" på spanska, "acabar de + infinitiv" och gerundium.

Innehåll

 

Denna skriftliga del av prov 2 är till för att vi ska kunna ge dig formativ bedömning i hur du ska utveckla din skriftliga förmåga när det gäller korrekthet samt variation av vokabulär och meningsbyggnad.

 

Preliminär tidsram och examinationsform
 
v 42-49

Skriftligt prov.

Se Classroom.

Uppgifter

  • Bedömningsuppgift SKRIVA spanska 3. Endast för underlag. Du ska inte skriva något här.

Matriser

ModSpa
Katedralskolan Lkpg, Spanska 3: SKRIVA

Bedömningsfaktorer
F
Uppnår ej målen
E
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
C
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
A
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Idérikedom och fyllighet
Uppnår ej målen
Innehållet får vara tunt eller kort.
För fram några olika idéer.
Fylligt skrivet, utvecklar flera av idéerna.
Anpassning till ämne
Uppnår ej målen
Har någorlunda följt instruktionerna.
Flera idéer i uppsatsen är relevanta för ämnet.
Förmedlar ett budskap effektivt.
Sammanhang, struktur och klarhet
Uppnår ej målen
Det finns någon slags ”röd tråd”.
En struktur finns, men styckeindelningen får vara inkonsekvent.
Någon slags inledning och avslutning finns. Texten är sammanhängande.
Vokabulär, idiomatik och fraseologi
Uppnår ej målen
Enkelt språk utan variation i ordförrådet. Anstränger sig för att göra sig förstådd på målspråket. (Eleven använder enstaka enkla fasta uttryck för att till exempel beskriva ålder och väder.)
Relativt enkelt språk med viss variation.
Något varierat ordförråd med idiomatiska inslag. Relativt gott flyt.
Grammatik
Uppnår ej målen
Liten variation av olika grammatiska former, (t.ex. böjer adjektiv i fel genus, osäker verbböjning). Misstag mer av störande än förstörande karaktär.
Varierar grammatik-användningen, (t.ex. böjer adjektiv efter person, böjer verb i nutid, framtid och dåtid men lyckas inte alltid).
Oftast korrekt språk med variation i användningen av grammatiska former.
Meningsbyggnad
Uppnår ej målen
Enkel meningsbyggnad ELLER mer komplexa meningar som kan vara felaktiga. (Använder exempelvis få bindeord.)
Viss variation finns i meningsbyggnaden, som ofta är korrekt. Konstruerar längre meningar med bisatser. (Ordföljden är oftast korrekt, exempelvis användning av placering av pronomen och prepositioner)
Varierad och oftast korrekt meningsbyggnad.
Stavning
Uppnår ej målen
Klara brister men inte alltför förstörande.
Vissa brister men få är förstörande.
Mestadels god.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: