Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 1b - Hela kursen

Skapad 2020-11-03 16:43 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Matematik
Det här är en planering över hela matematikkursen Ma1b på gymnasiet. Kom igen, nu kör vi!

Innehåll


 MATEMATIK – kurs 1b

Innehåll

 • Aritmetik - Om tal
 • Procent
 • Algebra
 • Geometri
 • Sannolikhetslära och statistik
 • Grafer och funktioner

 

Förmågor

Begrepp - använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband

mellan begreppen.

Procedur - hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.

Problemlösning - formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat

Modellering - tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar.

Resonemang - följa, föra och bedöma matematiska resonemang.

Kommunikation - kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.

Relevans - relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.

 

Uppgifter

 • Aritmetik - Ma 1b

 • Procent - Ma 1b

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Egenskaper hos mängden av heltal, olika talbaser samt begreppen primtal och delbarhet.
  Mat  -
 • Metoder för beräkningar inom vardagslivet och karaktärsämnena med reella tal skrivna på olika former inklusive potenser med heltalsexponenter samt strategier för användning av digitala verktyg.
  Mat  -
 • Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnena relevanta formler, såväl med som utan symbolhanterande verktyg.
  Mat  -
 • Begreppet linjär olikhet.
  Mat  -
 • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa linjära ekvationer och olikheter samt potensekvationer, såväl med som utan numeriska och symbolhanterande verktyg.
  Mat  -
 • Begreppet symmetri och olika typer av symmetriska transformationer av figurer i planet samt symmetriers förekomst i naturen och i konst från olika kulturer.
  Mat  -
 • Representationer av geometriska objekt och symmetrier med ord, praktiska konstruktioner och estetiska uttryckssätt.
  Mat  -
 • Matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik inklusive implikation och ekvivalens samt jämförelser med hur man argumenterar i vardagliga sammanhang och inom olika ämnesområden.
  Mat  -
 • Illustration av begreppen definition, sats och bevis, till exempel med Pythagoras sats och triangelns vinkelsumma.
  Mat  -
 • Fördjupning av procentbegreppet: promille, ppm och procentenheter.
  Mat  -
 • Begreppen förändringsfaktor och index. Metoder för beräkning av räntor och amorteringar för olika typer av lån med kalkylprogram.
  Mat  -
 • Begreppen funktion, definitions- och värdemängd samt egenskaper hos linjära funktioner och potens- och exponentialfunktioner.
  Mat  -
 • Representationer av funktioner, till exempel i form av ord, gestaltning, funktionsuttryck, tabeller och grafer.
  Mat  -
 • Skillnader mellan begreppen ekvation, algebraiskt uttryck och funktion.
  Mat  -
 • Granskning av hur statistiska metoder och resultat används i samhället och inom vetenskap.
  Mat  -
 • Begreppen beroende och oberoende händelser samt metoder för beräkning av sannolikheter vid slumpförsök i flera steg med exempel från spel och risk- och säkerhetsbedömningar.
  Mat  -
 • Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Mat  -
 • Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
  Mat  -
 • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.
  Mat  -

Matriser

Mat
Matematik 1b - Hela kursen

Kunskapskrav Matematik 1b

En bit kvar..
E
På väg mot...
C
På väg mot...
A
Begrepp
Förmåga att beskriva och använda begrepp (B)
översiktligt och med viss säkerhet
utförligt och med viss säkerhet
utförligt och med säkerhet i komplexa problem
Aritmetik - Om tal
Procent
Algebra
Geometri
Sannolikhetslära och statistik
Grafer och funktioner
Procedur
Förmåga att använda lämplig räknemetod /procedur (P)
löser med enkla procedurer och med viss säkerhet samt upptäcker misstag i bekanta situationer
löser med flera procedurer, upptäcker och korrigerar misstag med säkerhet.
löser med säkerhet på ett effektivt sätt
Aritmetik - Om tal
Procent
Algebra
Geometri
Sannolikhetslära och statistik
Grafer och funktioner
Problemlösning
Förmåga att lösa problem (PL)
löser problem av enkel karaktär med fåtal begrepp och enkla tolkningar
löser problem med flera begrepp och avancerade tolkningar
löser problem av komplex karaktär och upptäcker generella samband som presenteras med symbolisk algebra
Aritmetik - Om tal
Procent
Algebra
Geometri
Sannolikhetslära och statistik
Grafer och funktioner
Modellering
Använda matematiska modeller (M)
använda en given matematisk modell och tolka ditt svar
välja och tillämpa en matematisk modell och tolka ditt svar
välja och anpassa en matematisk modell, nyanserat tolka ditt svar samt se alternativ till modellen
Aritmetik - Om ta
x
x
x
x
x
x
Procent
Algebra
Geometri
Sannolikhetslära och statistik
Grafer och funktioner
Resonemang
Resonera, förklara och motivera lösningar samt skilja gissningar och välgrundade påståenden.
föra enkla resonemang och med enkla omdömen värdera dina och andras lösningar
föra välgrundade resonemang och med nyanserade omdömen värdera dina och andras lösningar
föra välgrundade och nyanserade resonemang och med nyanserade omdömen värdera dina och andras lösningar
Aritmetik - Om tal
Procent
Algebra
Geometri
X
X
Sannolikhetslära och statistik
Grafer och funktioner
Kommunikation
Kommunicera matematik (K)
Visar dina redovisningar med informella metoder
visar dina redovisningar med formella metoder
visar dina redovisningar med korrekt symbolisk representation
Aritmetik - Om tal
Procent
Algebra
Geometri
X
X
Sannolikhetslära och statistik
Grafer och funktioner
Relevans
Se kopplingen mellan matematiken och dess användning (REL)
utifrån något i kursens innehåll
utifrån några av kursens delområden
utifrån merparten av kursens delområden
Samtliga områden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: