👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Min skola 2020

Skapad 2020-11-04 01:23 i Frejagymnasiet Mölndal - Utbildningsförvaltningen
Lär känna närmiljön, skolan.
Gymnasiesärskola Individ och samhälle, INI Natur och miljö, NAO Språk och kommunikation, SPR
I Tema Min skola kommer vi att orientera oss i skolans byggnader och lokaler. Lära känna klasser, elever och personal Gå igenom vad som är viktigt i skolan. Arbetstid HT-2020

Innehåll

Vad ska vi arbeta med:

Förmågan att orientera sig på skolområdet, lära känna klasser, elever och personal på skolan.

Förstå innehållet i skolans huvudbyggnad (P-huset)

Prata om olika yrkesgrupper på skolan.

Utrymningsplanen

Planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Regler i skolan och klassrummet

Förmågecirkeln

Hur ska vi arbeta?

Med hjälp av kartor orientera sig och hitta på skolområdet, till aktuella byggnader och i P-huset. 

Dokumentera med bilder byggnader och dess innehåll.

Genom uppsökande verksamhet lära känna klassrum, lektionssalar och olika kontor.

Träna på namn på klasser, elever och personal på skolan. skriva, klistra namnlappar och foto

Prata om olika yrkeskategorier som finns på skolan.

Läsa anpassade faktatexter 

Tillsammans bestämmer vi trivselregler i klassrummet.

Systematiskt gå igenom förmågecirkeln. Tydliggöra med symboler och tecken vad man ska lära sig i skolan. Varje vecka jobba med en symbol och tecken som ingår i förmågecirkeln. Lyssna på sånger (om förmågorna) på Youtube. Återkoppla med hjälp av fotografier situationer där eleverna använder/tränar på de olika förmågorna under skoldagen.

Vad ska du lära dig?

Hitta på skolans område och i P-huset (huvudbyggnaden)

Tolka symboler som ingår i arbetsområdet.

Känna igen andra elever och personal, namn och persontecken.

Vilken klasstillhörighet eleverna har.

Reagera igenkännande när vi pratar om övrig skolpersonal och deras yrkeskategori

Delta i genomgångar av utrymningsplan och diskrimineringsplanen.

Få en ökad förståelse för vad man ska träna på och lära sig i skolan.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 3) Förmåga att reflektera över livsfrågor.
  INI
 • 4) Förmåga att orientera sig i tid och rum.
  NAO
 • 1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.
  SPR
 • 2) Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.
  SPR
 • Centralt innehåll
 • Normer, regler och lagar med betydelse för eleven och samhället samt hur de kan följas.
  INI  -
 • Olika yrkesområden och vad de bidrar med.
  INI  -
 • Värdegrund, jämställdhet och demokrati samt alla människors lika värde.
  INI  -
 • Orientering i närmiljön med hjälp av kännetecken i omgivningen och enkla vägbeskrivningar.
  INI  -
 • Rumsuppfattning med hjälp av begreppen avstånd, riktning och läge för att orientera sig i närmiljön och i övriga samhället.
  NAO  -
 • Olika sätt att orientera sig i närmiljön, till exempel med hjälp av kännetecken i omgivningen.
  NAO  -
 • Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.
  SPR  -
 • Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.
  SPR  -
 • Berätta, återberätta och beskriva händelser och berättelser med hjälp av olika kommunikativa redskap.
  SPR  -
 • Lässtrategier för att avkoda symboler, ordbilder, ord och texter.
  SPR  -
 • Skriva för hand eller med olika digitala hjälpmedel.
  SPR  -