👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snäckans pedagogiska planering för språk ht-20 - vt-21

Skapad 2020-11-04 15:12 i Kastellegården förskola Kungälv
På förskolan Kastanjen arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Barnen skall ha möjlighet att erövra kunskap genom sitt intresse för språk genom olika uttrycksformer och olika situationer, känslor och aktiviteter. Såsom i; lek, bild, rörelse, sång, musik, dans, drama, samlingar, utflykter, utomhusaktiviteter med mera.Verksamhetens pedagogiska miljö skall utformas så att barnen har möjlighet att erövra kunskap kring och genom sitt intresse. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former - såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.

Innehåll

 

 

Varför har vi valt detta innehåll?

Förskolan har i uppdrag att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Barnens nyfikenhet och intressen skall uppmuntras och deras vilja och lust att lära skall stimuleras. Vår verksamhet skall vara anpassad till och för alla barn i förskolan.

Vi pedagoger vill stimulera barnen till att utforska språkets alla möjligheter.

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

 • Barnen har möjlighet att utforska språk i olika sammanhang, som samling, utflykt m.m.
 • Pedagogerna formar arbetet med språket så att det utgår ifrån barnens intressen. 
 • Pedagogerna använder ett medvetet språkbruk för att bidra till att barnen utvecklar ett nyanserat talspråk och ett större ordförråd.
 • Verksamhetens miljö erbjuder möjligheten för barnen att kunna ta egna initiativ kring sitt intresse, material finns tillgängligt på barnens nivå.
 • Pedagogerna för dagligen samtal med barnen samt uppmuntrar barnen till att berätta, uttrycka tankar och känslor, argumentera och kommunicera med andra.
 • Pedagogerna samtalar med barnen om skriftspråket och uppmuntrar samt utmanar dem i sitt intresse att skriva.
 • Vi uppmärksammar barnen på att det finns olika språk

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

 • Vi har magnetbokstäver tillgängliga i verksamheten.
 • Vi har alfabetet på någon vägg i verksamheten och vi har även laminerade alfabet tillgängligt för barnen.
 • Vi kommer använda oss av appar på lärplattan där språk är i fokus och använda QR-koder.
 • Pedagogerna kommer tillsammans med barnen läsa böcker, rim och ramsor, sätta samman ord, långa ord, korta ord, namnbilder, ordlekar och boksamtal.
 • Vi för dagligen samtal med barnen och utmanar dem till att förklara och argumentera. Vi kommunicerar genom att ställa frågor och följdfrågor samt är närvarande i samtalen.
 • Vi är lyhörda när vi i leken kan tillföra ett språkligt moment som till exempel visa på och urskilja bokstäver.
 • Vi är lyhörda och uppmärksamma hur vi i olika sammanhang kan ta vara på barnens intresse för språket. 
 • Vi pedagoger är med och för samtal/gör aktiviteter med barnen för att visa på bokstävers kommunikativa funktion. Detta gör vi när vi läser och skriver.
 • Sånger och verser
 • Vi använder oss av text istället för bilder när vi märker upp rum och saker och blandar versaler och gemena bokstäver
 • Istället för foto på barnen märker vi facken, stolar etc med barnens namn i skrift
 • Barnen får checka in med sitt namn på en närvarotavla
 • Lyssnar på sagor på främmande språk genom Ugglo och använder TAKK
 • Vi använder babblarfigurerna och babblar böcker som ett språkligt hjälpmedel

För vem? Hur ska det dokumenteras?

 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering
 • Vi använder oss av intervjuer, samtal, lekar och vardagssituationer där vi hör hur barnen använder språket.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang i lärloggen
 • Alla barn deltar efter förmåga och intresse

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18