👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassiker förr och nu 2020

Skapad 2020-11-04 16:52 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Exempel på ungdomsböcker genom tiderna som med tiden har blivit klassiker.
Grundskola 8 Svenska
Vad är en klassiker? Har det alltid funnits böcker skrivna för unga människor? Vad handlade de om för 100 år sedan? För 10 år sedan? På vilket sätt har det förändrats och varför? Under vecka 39-43 kommer vi att lista ut svaren på frågorna ovan.

Innehåll

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Vi kommer träna förmågan att analysera en text genom att du ska lära dig om vad som utmärkte de första ungdomsböckerna och vad som utmärker dagens ungdomsböcker. Vi kommer träna på förmågan att sammanfatta en text och beskriva dess handling, genom dina läsförståelsesvar.

Vi kommer träna på förmågan att formulera sig och uttrycka sig i tal genom att du i en grupp skall diskutera och jämföra dåtidens och nutidens ungdomsböcker.Vi kommer träna på förmågan att uttrycka sig i skrift genom att du skall skriva ner din sammanfattning och dina svar på frågorna om exempeltexterna vi kommer att läsa.

Du kommer också att öva på att se vilka förändringar i samhället man kan lägga märke till i olika böcker, från olika tidsperioder. Genom dina svar på frågorna och i er gruppdiskussion visar du din förståelse.

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

När du besvarar frågorna om exempeltexterna, får du chans att visa din förmåga att sammanfatta och dra slutsatser kring tid och bakomliggande orsaker. Dessutom får du chans att visa din förmåga att uttrycka dig i skrift genom att uttrycka dig på korrekt svenska. Tänk på att alltid svara med hela meningar.

När du deltar i gruppsamtalet får du chans att visa din förmåga att uttrycka dig i tal, samt att visa hur du kopplar ihop de skrivna texterna med det sammanhang som de har skrivits i (både sett ur tid och miljö).

För att se exempel på vad som krävs för de olika betygsstegen hänvisar jag till matrisen nedan, som beskriver nivåskillnaden mellan olika lösningar.

Undervisning - så här kommer vi arbeta:

V 39

Ons                Tid för bokuppgiften.

Fre                 Genomgång om klassiker begreppet. Vad är en klassiker? Vilka böcker räknas hit? När började man skriva romaner? När började de flesta i Sverige att gå i skolan? Vilka är några kända äventyrsböcker? Titta på ”En världsomsegling under havet”.           

V 40

Mån              Genomgång om den typiska pojkboken. Läsa utdrag ur Tom Sawyers äventyr av Mark Twain. (Sid 287-291 i Antologi 2, Ess i Svenska) Besvara frågorna a) Hur ska man som elev bete sig i skolan och hur beter sig läraren? b) Vilka typiska drag av pojkboken kan ni hitta i utdraget? Citat+motivering. c) Ge exempel på något tidstypiskt som ni hittar i texten. Citat+motivering.

Ons                Genomgång om den typiska flickboken. Titta på ett kapitel ur Anne på Grönkulla av L M Montgomery. (netflix) Besvara frågorna a) Vilka typiska drag från flickboken hittar ni i avsnittet? b)Vilka slutsatser kan vi dra av handlingen kring hur barn skulle förhålla sig till de vuxna?

Fre                 Läs ett utdrag från Kulla-Gulla. Jobba klart med uppgifterna om pojkboken och flickboken och lämna in på Classroom.

 

V 41

Mån              Utvecklingssamtal

Ons                Jobba vidare med frågorna.

Fre                 Titta på genomgångsfilm om den modern ungdomsboken.

                      Dela ut tre exempeltexter ur modern ungdomslitteratur. En om identitet, en om kärlek och en om andra världar. Högläsning. Under tiden du lyssnar: stryk under sådant som hänger ihop med hur tonåringar beter sig gentemot vuxna och tvärtom.

Vecka 42

Mån              Fortsätt läs. Påbörja jobbet med att sammanfatta en av de tre texterna. Vem handlar det om? Var utspelar det sig? Vad handlar det om? Vilket tema har texten (jmf med Portal)?

Ons                Sammanfatta en av texterna – lämna in på Classroom.

Fre                 Värderingsövning om ideal.

                      Reflektionsfrågor: a.) Hur anser man att tjejer och killar ska vara i vår tid? Hur     syns det i de utdrag som ni har läst? Hur syns det i andra ungdomsböcker som    ni har läst? b.) Hur framställs vuxna (lärare och föräldrar)? Stämmer den bilden                 med vad ni har varit med om? c.) Är de utdrag ni har läst ”uppfostrande” eller   mer ”upplysande”? Förklara hur du tänker.                                      

Vecka 43

Mån              Förbereda diskussionsfrågan.

Ons                Förbereda diskussionsfrågan

 

Fre                 Diskussioner om likheter och olikheter. Synen på pojkar och flickor i dagens litteratur vs de klassiska pojk-och flickböckerna? Hur är relationen mellan barn och vuxna? Hur beskrivs skolan? Vilka ideal hade man förr jämfört med nu?

Dokumentation

Bedömningen från mig kommer att göras på unikum, i matrisen.

Efter arbetsområdet skall du skriva din utvärdering i kommentarsfältet under den här planeringen. Var noga med att motivera dina svar eftersom tanken är att du skall ha nytta av dessa utvärderingar inför nästa område.

1. Titta igenom häftet och fundera över vad vi har gjort under projektet.(detta behöver du inte skriva)
2. Vad har varit bra med projektet?
3. Vad kan förbättras? (upplägg)
4. Vilken del har du upplevt som: 
     a. Roligast
     b. Lättast
     c. Svårast
     d. Störst utmaning
5. Hur kan den här typen av arbete hjälpa dig i framtiden?
6. Vilka förmågor har du utvecklat? Beskriv varför och hur.
7. Granska ditt arbetssätt. Vad gjorde du bra som du kan ta med dig? Vad i ditt arbetssätt kan du förbättra?

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
    Sv

Matriser

Sv
Svenska 7-9

Kunskapskrav
Är den här grönmarkerad har vi jobbat med kunskapskravet.
E
C
A
2 Läsförståelse
Göra sammanfattningar och visa läsförståelse
Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll med koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven sin läsförståelse.
Du kan se kronologin i texten och du kan göra en jämförelse. Du kan använda en del av de begrepp vi har pratat om.
Du kan hitta flera delar att motivera din åsikt med. Du kan använda de flesta begrepp vi har pratat om med relativt stor säkerhet.
Du kan driva och argumentera för dina kopplingar, samt hittar underliggande orsaker som är mer abstrakta. Du kan använda de begrepp vi har pratat om med säkerhet.
5 Dra slutsatser om litteratur
Du drar underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang det har tillkommit i.
Du har stöd i fakta och sakförhållande, känner till vissa historiska händelser och kan till viss del förklara hur verket påverkats av dessa. Du kan ge något exempel på förväntningar de unga hade på sig i pojk-och flickböckerna.
Du känner till mer om tidsperioden som gör att du lättare kan dra slutsatser om verket och tiden det tillkom i. Du kan ge flera exempel på förväntningar de unga hade på sig i pojk-och flickböckerna.
Du har god förståelse för de aktuella historiska händelserna samt för vilken kultur som rådde när verket skapades, därigenom kan du dra slutsatser om hur verket påverkade/s. Du har goda kunskaper om vilka förväntningar de unga hade på sig i pojk-och flickböckerna
9 Beskriva och förklara med ämnesrelaterat språk
Dina sammanställningar innehåller beskrivningar och förklaringar, ett ämnesrelaterat språk samt struktur. Du kan ange citat och källhänvisningar.
Du förstår texten och kan sammanfatta delar av texten och lyckas till viss del att träffa rätt på genre och språk. Eleven hänvisar på något ställe direkt till den lästa texten.
Du förstår texten och kan sammanfatta texten lagom detaljerat och lyckas tydligt att träffa rätt på genre och språket är oftast rätt. Du hänvisar på flera ställen direkt till den lästa texten.
Du förstår texten och kan genom att skilja på helhet och detaljer visa på ett urval som är relevant för texten. Du gör sällan några språkliga misstag och hänvisar korrekt och på ett relevant sätt i de fall det behövs ett citat eller en hänvisning.
12b Föra samtal
Eleven kan samtala om varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument på ett sätt som för samtalen framåt.
Du deltar oftast i samtalen, försöker vänta på din tur och lyssnar på de andra. Du har till viss del stöd i fakta och sakförhållanden och bidrar delvis till att samtalet inte stannar av.
Du deltar aktivt i samtalen, låter alla tala och lyssnar på de andra. Du hittar flera kopplingar och kan objektivt motivera och utveckla sitt resonemang med tydlig logik och bidrar till att samtalet inte stannar av.
Du deltar aktivt i att engagera alla i samtalen, breddar diskussionen och redogör för sammanhang, samband och konsekvenser. Du är bra påläst och använder fakta på ett effektivt sätt och bidrar medvetet till att samtalet inte stannar.