👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Na18A - Fysik 2

Skapad 2020-11-04 21:36 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Fysik
Kursen Fysik 2 i indelad i två delar. Den första delen arbetar vi med under höstterminen i åk 3 både under lektioner och i projekt. Delen avslutas med ett delprov på de ingående avsnitten. Den andra delen arbetar vi med under vårterminen som även den avslutas med ett delprov. I slutet av kursen genomförs ett obligatoriskt labbprov och efter det finns det möjlighet att göra ett valfritt kursprov på hela kursinnehållet. Vi kommer även att arbeta med laborationer, diagnoser och självbedömning genom exempelprov under kursens gång.

Innehåll

Del 1

- Mekanik

Del 2

- Vågfysik

Del 3

- Atomfysik

- Elektromagnetism

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tvådimensionell rörelse i gravitationsfält och elektriska fält.
  Fys  -
 • Centralrörelse.
  Fys  -
 • Vridmoment för att beskriva jämviktstillstånd.
  Fys  -
 • Simulering av tvådimensionell rörelse med hjälp av enkla numeriska metoder.
  Fys  -
 • Harmonisk svängning som modell för att beskriva fenomen inom vardag och teknik.
  Fys  -
 • Reflektion, brytning och interferens av ljus, ljud och annan vågrörelse.
  Fys  -
 • Stående vågor och resonans med tillämpningar inom vardag och teknik.
  Fys  -
 • Orientering om ljudstyrka och dopplereffekt.
  Fys  -
 • Samband mellan elektriska och magnetiska fält: magnetiskt fält kring strömförande ledare, rörelse av elektrisk laddning i magnetiskt fält, induktion och några tillämpningar, till exempel växelspänningsgeneratorn och transformatorn.
  Fys  -
 • Våg- och partikelbeskrivning av elektromagnetisk strålning. Orientering om elektromagnetiska vågors utbredning. Fotoelektriska effekten och fotonbegreppet.
  Fys  -
 • Materiens vågegenskaper: de Broglies hypotes och våg-partikeldualism.
  Fys  -
 • Fysikaliska principer bakom tekniska tillämpningar för kommunikation och detektering.
  Fys  -
 • Orientering om aktuella modeller och teorier för beskrivningen av universums storskaliga utveckling och av galax-, stjärn- och planetbildning.
  Fys  -
 • Atomens elektronstruktur samt absorptions- och emissionsspektra.
  Fys  -
 • Metoder för undersökning av universum. Elektromagnetisk strålning från stjärnor och interstellära rymden.
  Fys  -
 • Metoder för att upptäcka och undersöka exoplaneter. Villkor för liv på andra planeter.
  Fys  -
 • Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Modellers och teoriers giltighetsområden och samt hur de kan utvecklas, generaliseras eller ersättas av andra modeller och teorier över tid.
  Fys  -
 • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
  Fys  -
 • Avgränsning och studier av problem med hjälp av fysikaliska resonemang och matematisk modellering innefattande linjära och icke-linjära funktioner, ekvationer och grafer samt derivator och vektorer.
  Fys  -
 • Planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
  Fys  -
 • Bearbetning och utvärdering av data och resultat med hjälp av regressionsanalys, analys av grafer, enhetsanalys och storleksuppskattningar.
  Fys  -
 • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess, felkällor och mätosäkerhet.
  Fys  -
 • Fysikens relation till och gränser mot etiska, filosofiska och religiösa frågor.
  Fys  -

Matriser

Fys
Projekt: Hollywood Science

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Begrepp (B)
Kunskaper om fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.
Bedöms ej
Bedöms ej
Bedöms ej
Problemlösning (P)
Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
Bedöms ej
Bedöms ej
Bedöms ej
Experimentell (Ex)
Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt förmåga att hantera material och utrustning.
Bedöms ej
Bedöms ej
Bedöms ej
Individ och samhälle (I)
Kunskaper om fysikens betydelse för individ och samhälle.
Eleven diskuterar översiktligt frågor som rör fysikens betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
Eleven diskuterar utförligt frågor som rör fysikens betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör fysikens betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden. Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera.
Kommunikation (K)
Förmåga att använda kunskaper i fysik för att kommunicera samt för att granska och använda information.
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.

Fys
Prov: Mekanik 2

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Begrepp (B)
Kunskaper om fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera fysikaliska fenomen och samband. Utifrån något exempel redogör eleven översiktligt för hur fysikens modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera fysikaliska fenomen och samband. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt för hur fysikens modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder. Eleven använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring fysikaliska fenomen och samband. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt och nyanserat för hur fysikens modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen.
Problemlösning (P)
Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
Eleven identifierar, analyserar och löser enkla problem i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet.
Eleven identifierar, analyserar och löser komplexa problem i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet.
Eleven identifierar, analyserar och löser komplexa problem i bekanta och nya situationer med gott resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet.
Experimentell (Ex)
Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt förmåga att hantera material och utrustning.
Bedöms ej
Bedöms ej
Bedöms ej
Individ och samhälle (I)
Kunskaper om fysikens betydelse för individ och samhälle.
Bedöms ej
Bedöms ej
Bedöms ej
Kommunikation (K)
Förmåga att använda kunskaper i fysik för att kommunicera samt för att granska och använda information.
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.

Fys
Prov: Vågfysik

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Begrepp (B)
Kunskaper om fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera fysikaliska fenomen och samband. Utifrån något exempel redogör eleven översiktligt för hur fysikens modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera fysikaliska fenomen och samband. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt för hur fysikens modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder. Eleven använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring fysikaliska fenomen och samband. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt och nyanserat för hur fysikens modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen.
Problemlösning (P)
Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
Eleven identifierar, analyserar och löser enkla problem i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet.
Eleven identifierar, analyserar och löser komplexa problem i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet.
Eleven identifierar, analyserar och löser komplexa problem i bekanta och nya situationer med gott resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet.
Experimentell (Ex)
Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt förmåga att hantera material och utrustning.
Bedöms ej
Bedöms ej
Bedöms ej
Individ och samhälle (I)
Kunskaper om fysikens betydelse för individ och samhälle.
Bedöms ej
Bedöms ej
Bedöms ej
Kommunikation (K)
Förmåga att använda kunskaper i fysik för att kommunicera samt för att granska och använda information.
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.

Fys
Prov: Atomfysik och Elektromagnetism

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Begrepp (B)
Kunskaper om fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera fysikaliska fenomen och samband. Utifrån något exempel redogör eleven översiktligt för hur fysikens modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera fysikaliska fenomen och samband. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt för hur fysikens modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder. Eleven använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring fysikaliska fenomen och samband. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt och nyanserat för hur fysikens modeller och teorier utvecklas. Eleven värderar också modellers giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen.
Problemlösning (P)
Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
Eleven identifierar, analyserar och löser enkla problem i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet.
Eleven identifierar, analyserar och löser komplexa problem i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet.
Eleven identifierar, analyserar och löser komplexa problem i bekanta och nya situationer med gott resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet.
Experimentell (Ex)
Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt förmåga att hantera material och utrustning.
Bedöms ej.
Bedöms ej.
Bedöms ej.
Individ och samhälle (I)
Kunskaper om fysikens betydelse för individ och samhälle.
Bedöms ej.
Bedöms ej.
Bedöms ej.
Kommunikation (K)
Förmåga att använda kunskaper i fysik för att kommunicera samt för att granska och använda information.
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.