👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag, Rätt, FN och mänskliga rättigheter HT-20

Skapad 2020-11-05 09:47 i Forssaklackskolan Borlänge
Ett arbetsområde kring lag och rätt.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Ett arbetsområde kring lag och rätt, FN och mänskliga rättigheter

Innehåll

Upplägg

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområdet V 45 - 49, med examinationer under vecka 49. Hur ni väljer att examineras kommer ni till stor del att få bestämma själva. 

Vi kommer att använda oss av boken Samhällskunskap 7-9 (Utkik, finns att få uppläst i ILT) sidorna 100 - 121.

Vi har för avsikt att de som vill ska få göra ett besök vid Falu-tingsrätt någon tid framöver om läget med Corona tillåter.

Syfte

När du läser samhällskunskap så ska du utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. I det här arbetsområdet betyder det att du ska förstå hur den svenska rättssäkerheten är uppbyggd och hur den ska säkerställas genom att polisen, socialtjänsten, domstolen och kriminalvården samarbetar kring detta. Du ska förstå varför vi har lagar, och hur de påverkas och förändras.

Du ska också få vara med och se olika samhällsfrågor ur olika perspektiv. I det här arbetsområdet innebär det att du ska få fundera på orsaker och konsekvenser till brottslighet, och du ska få träna dig i att se denna samhällsfråga ur olika perspektiv. Du ska också träna dig i att uttrycka egna tankar och värderingar kring brott och straff.

Undervisning

Våra lagar och vårt rättssystem ska skydda vår demokrati och våra rättigheter. Varje medborgare har rättigheter, men också skyldigheter i ett samhälle och detta skall vi prata om.

Vi ska lära oss om händelsekedjan från ett brott till påföljd. Vi kommer prata om olika brott och olika påföljder. Du kommer också få lära dig om hur det fungerar i en svensk domstol. 

Detta blir du bedömd på:

  • Deltagande i diskussioner under lektionerna
  • Olika skriftliga och muntliga uppgifter under arbetsområdet.
  • Socrativetest
  • Examination: skriftligt prov, redovisning med hjälp av dator (PowerPoint) eller dramatisering.

Viktiga begrepp ur boken

Regler, normer, lagar, rättsstat, lagstiftande församlingen (Riksdagen), grundlagarna, (Regeringsformen, Tryckfrihetsförordningen, Yttrandefrihetsgrundlagen och Successionsordningen), juridik, civilrätt, offentlig rätt, straffrätt, civil olydnad, straffmyndig, mörkertal, åtalsunderlåtelse, brottsoffer, Sveriges rättssystem med riksdag, polis, åklagarmyndighet, domstol och kriminalvård/socialtjänst, jurist, förundersökning, förhör, bevis, husrannsakan, rättssäkerhet, gripa, anhålla, häkta, väcka åtal, brottmål, tvistemål, lyckta dörrar, rättegångens deltagare med domare/ordförande, nämndemän, notarie, åklagare, målsägare, tilltalad, advokat/försvarare, vittnen, ed, mened, övergrepp i rättssak, tingsrätt, hovrätt, högsta domstolen, påföljderna böter, villkorlig dom, skyddstillsyn, samhällstjänst och fängelse och skadestånd.

Viktiga begrepp att finna svar på själv

Snatteri, stöld, rån, utpressning, bedrägeri, narkotika brott, skadegörelse, misshandel, sexualbrott, vållande till annans död, dråp och mord,

Filmer SLI:

Varför slog du mig Peter? http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=SLIF1049

Domare i tingsrätten. http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=SLIF1046-01

Nämndemän i tingsrätten. http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=SLIF1046-02

Åklagare. http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=SLIF1046-03

Försvarare. http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=SLIF1046-04

Filmer studi.se:

Från idé till lag: https://app.studi.se/l/fraan-ide-till-lag

Sveriges grundlagar: https://app.studi.se/l/sveriges-grundlagar

Tryck- och yttrandefrihet: https://app.studi.se/l/tryck-och-yttrandefrihet-i-sverige

Från brott till åtal: https://app.studi.se/l/fraan-brott-till-aatal

I rättssalen: https://app.studi.se/l/i-raettssalen

Rättegång: https://app.studi.se/l/raettegaang

Dom faller: https://app.studi.se/l/dom-faller

Filmer ILT/BEGREPPA:

FN:s deklarationer och konventioner: https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/samhallskunskap/de-manskliga-rattigheterna/fns-deklarationer-och-konventioner

Normer, regler och lagar: https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/samhallskunskap/sveriges-rattssystem/normer-regler-och-lagar

Polis och åklagare: https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/samhallskunskap/sveriges-rattssystem/polis-och-aklagare

I domstolen: https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/samhallskunskap/sveriges-rattssystem/i-domstolen

Från dom till straff: https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/samhallskunskap/sveriges-rattssystem/fran-dom-till-straff

Sveriges grundlagar: https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/samhallskunskap/sveriges-rattssystem/sveriges-grundlagar

Vad är rättssäkerhet?: https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/samhallskunskap/sveriges-rattssystem/vad-ar-rattssakerhet

Barnkonventionen: https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/samhallskunskap/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-har-barn

 

 

 

Matriser

Sh
Lag och rätt, FN och mänskliga rättigheter

F
E
C
A
Lgr 11
Eleven har ej visat tillräckliga kunskaper.
Eleven har grundläggande kunskaper om det svenska rättssystemet.
Eleven har goda kunskaper om det svenska rättssystemet.
Eleven har mycket goda kunskaper om det svenska rättssystemet.
Det betyder här att du:
Eleven har ej visat tillräckliga kunskaper.
Du kan berätta om delar av hur rättsystemet i Sverige fungerar, tex om hur en rättegång går till och vilka påföljder som finns. Du känner till delar av hur lagar formas och vem/vilka som bestämmer vilka lagar vi har.
Du känner till grunderna i hur rättsystemet i Sverige fungerar, tex kan du tydligt beskriva vägen mellan att ett brott begås och en dom faller. Du känner till hur lagar formas och vem/vilka som bestämmer vilka lagar vi har.
Du kan tydligt och utförligt beskriva grunderna i hur rättsystemet i Sverige fungerar, tex kan du tydligt beskriva vägen mellan att ett brott begås och en dom faller. Du kan utförligt beskriva hur lagar formas och vem/vilka som bestämmer vilka lagar vi har.
Lgr 11
Eleven har ej visat tillräckliga kunskaper.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Det betyder här att du:
Eleven har ej visat tillräckliga kunskaper.
Du visar att du kan använda en del av de ord och begrepp som är centrala för kursen.
Du visar att du kan använda ord och begrepp som är centrala för kursen.
Du visar att du på ett tydligt och bra sätt kan använda ord och begrepp som är centrala för kursen.
Lgr 11
Eleven har ej visat tillräckliga kunskaper.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Det betyder här att du:
Eleven har ej visat tillräckliga kunskaper.
Du kan kortfattat ta ställning, diskutera och se relevanta frågor från något perspektiv. Ett exempel är att fundera över varför man börjar begå brott, vad det kan bero på och vad då lämpliga påföljder är utifrån något perspektiv.Det handlar om att se orsaker och konsekvenser. Exempel på perspektiv kan vara individ, familj, skola, samhälle.
Du kan mer utförligt ta ställning, diskutera och försöker se relevanta frågor från ett par olika perspektiv. Ett exempel är att fundera över varför man börjar begå brott, vad det kan bero på och vad då lämpliga påföljder är utifrån ett par olika perspektiv. Det handlar om att se orsaker och konsekvenser.Exempel på perspektiv kan vara individ, familj, skola, samhälle.
Du kan utförligt och tydligt ta ställning, diskutera och se relevanta frågor från olika perspektiv. Ett exempel är att fundera över varför man börjar begå brott, vad det kan bero på och vad då lämpliga påföljder är utifrån olika perspektiv.Det handlar om att se orsaker och konsekvenser.Exempel på perspektiv kan vara individ, familj, skola, samhälle.
Lgr 11
Eleven har ej visat tillräckliga kunskaper.
Du kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Det betyder här att du:
Eleven har ej visat tillräckliga kunskaper.
Du kan uttrycka egna tankar och åsikter kopplat till samhällsfrågan, t.ex. ungdomsbrottslighet. Du kan ta ställning utifrån något perspektiv (se ovan i förra förklaringen), och förklara varför du tänker/tycker som du gör.
Du kan uttrycka egna tankar och åsikter kopplat till samhällsfrågan, t.ex. ungdomsbrottslighet. Du kan ta ställning utifrån ett par olika perspektiv (se ovan i förra förklaringen), och förklara varför du tänker/tycker som du gör.
Du kan uttrycka egna tankar och åsikter kopplat till samhällsfrågan, t.ex. ungdomsbrottslighet. Du kan ta ställning utifrån flera perspektiv (se ovan i förra förklaringen), och förklara varför du tänker/tycker som du gör.