Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEMA OMVÄRLD Södra Bredäng

Skapad 2020-11-05 10:00 i 243391 Förskolan Bredängs Allé 46 Stockholm Skärholmen
Förskola
Projektplanering förskolan Bredängsallé 46 avdelning Galaxen Tema Omvärld Projekt Växtkraft i vårt närområde.

Innehåll

VAD? - vad ska barnen lära sig, klara av, förstå?

 

 

Vi har under hösten bedrivit större delen av utbildningen utomhus och bland annat varit i skogen och på den lilla gården på förskolan. Det vi har sett när vi observerat, lyssnat och samtalat med barnen är att de har ett stort intresse och nyfikenhet på natur, växter och djur, speciellt insekter och småkryp. Vi har tillsammans fått följa hur naturen förändrats under hösten och vi har även utforskat vad som lever i naturen, bland annat vilka småkryp som lever under stenar och fallna löv. Utifrån våra dokumentationer har vi därför valt att ha ett projekt som fokuserar på naturvetenskap.

 

Vi vill tillsammans med barnen utforska naturen i vårt närområde.

Vi vill att barnen ska få en förståelse för samband i naturen. 

Vi vill öka kunskapen kring växter och djur. 

 

 

 

VARFÖR? - vilket syfte har ni med undervisningen? Koppla till Lpfö 18 (max två mål)

 

Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande hos varje barn. Den ska stimulera och uppmuntra barnens nyfikenhet och intresse, liksom viljan och lusten att leka och lära. 

Syftet med undervisningen är att barnen under projektets gång ska få ta del av alla läroplanens mål, men vi kommer just nu att fokusera extra på: 

 

 

  • "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra" 

 

  • "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor och samtala om naturvetenskap och teknik" 

 

 

Vi väljer att utgå från ett sociokulturellt perspektiv där vi ser att barnen lär sig nya kunskaper i samspel med varandra.

 

 

 

HUR? - hur ska undervisningen genomföras? På vilka sätt ska barnen lära sig det ni avser?

 

Vi kommer att bedriva vår undervisning med hjälp av målstyrda processer där vi planerar genomför och reflekterar över undervisningen.

Vi kommer också att ta tillvara på spontana aktiviteter, samt följa och dokumentera barnens intressen under projektet.

 

Vi kommer arbeta i mindre grupper för att alla barn ska få möjlighet att känna sig trygga i sig själva och i gruppen, men även för att skapa språkliga utbyten mellan barnen.

 

Vi kommer att ha mindre reflektionssamlingar där vi tillsammans med barnen tittar på vår dokumentation, för att ta vara på deras tankar kring vad de sett, upplevt och gjort.

 

Vi kommer att använda ett utforskande arbetssätt där barnens egna tankar och teorier är i centrum och vi kommer tillsammans med barnen utforska naturen i vårt närområde,

 

Barnen ska själva få möjlighet att dokumentera sina teorier genom att fotografera, rita, måla, skriva och berätta.

 

Barnen ska få uttrycka sig på ett flertal olika sätt genom tex lera, färg, dans, musik och språkliga dialoger.

 

 

VEM? - vem ansvarar för vad?

 

Elin ansvarar för att undervisningen planeras, utvärderas och följs upp.

 

Samia, Theresa och Elin ansvarar för att dokumentera samt genomföra undervisning. 

 

 

INKLUDERING - vilka extra anpassningar behöver vi göra för att alla barn ska kunna delta?

Genom vårt förhållningssätt strävar vi efter att alla barn ska bli sedda och bekräftade utifrån sina individuella förutsättningar och behov. Vi kommer arbeta i mindre grupper, så att barnen får den tid och det utrymme de behöver. Vi kommer även låta barnen vara delaktiga i planeringen av projektet utifrån deras intressen och behov. 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: