👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

möte med vär(l)den - orange 2

Skapad 2020-11-05 16:46 i Tiunda förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
möte med vär(l)den - Språk och kommunikation samt värden ska genomsyras i projektet Pokémon.

Innehåll

Vi kommer att arbeta i delprojekt med barnen utifrån deras intressen.

Projekten kommer att genomsyras av språk och kommunikation samt värden då vårt fokusområde i år är möte med vär(l)den.

 

Målformulering (förskolans läroplan):

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå
  sin omvärld,
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka
  tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang
  och med skilda syften,
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att
  förmedla budskap,
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå
  rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster,
  antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om
  detta,
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och
  samband mellan begrepp,
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar
  och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik
  och dans,
 • ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge
  dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen.

 

Målkriterier (mätbara mål):

 • Barnen erbjuds att skapa tillsammans i små grupper 
 • Barnen erbjuds att samarbeta i små grupper  
 • alla barn ska erbjudas att språklekar  
 • alla barn erbjuds att arbeta med bokstäver och prova skriva 
 • alla barn erbjuds högläsning 
 • barnen erbjuds att arbeta med digitala verktyg 
 • alla barn ska erbjudas att uttrycka sig 
 • alla barn ska erbjudas delaktighet och inflytande i projektet 

 

Arbetssätt (Hur): 

- se uppgifter nedan 

 

Utvärderingsmetod:

 •  avdelningsreflektionerna 
 •  skriva reflektion under lärloggarna 
 •  lärloggsinlägg 
 •  enskilda lärloggsinlägg 
 •  uppföljning av projekt - har vi arbetat med alla målområden? - dokumenten uppföljning och utvärdering. 

 

Uppgifter

 • Digitalisering

 • Matematik

 • Språk och kommunikation

 • Normer och värden

 • Naturvetenskap