Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema - Höstdisco 2020

Skapad 2020-11-06 09:27 i Tranan ULNA Förskolor
Förskola
Tranans Höstdisco är en återkommande tradition och aktivitet som gör barnen delaktiga från början till slut. Genom demokratiska former planeras innehåll och utförandet.

Innehåll

Bakgrund:

"Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för samt i det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Den ska kontinuerligt utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper." (Lpfö18). 

"I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisning ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden."  (Lpfö18). 

"Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande. Utbildningen ska alltid vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenheter när det gäller såväl innehåll som arbetssätt. barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. Detta förutsätter att alla i arbetslaget deltar i en aktiv diskussion om barnens lärande och om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden. Olika aspekter på kunskap är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former -såsom fakta, förståelse, färdighet, och förtrogenhet - som förutsätter och samspelar med varandra. Förskolans arbete ska inriktas  att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dess former balanseras och blir till en helhet. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnen lärande bli mångsidigt och sammanhängande." (Lpfö18). 

Syfte: 

"Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen." (Lpfö18). 

"Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Utbildningen ska uppmuntra och utmana barnen att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling." (Lpfö18). 

Metod:

Vi arbetar med temadagar/veckor där vi erbjuder undervisning utifrån det som uppmärksammas i samhället för att inspirera barnen till att erövra ny kunskap. 

Vi kommer att erbjuda barnen denna undervisning: 

- Demokratiskt rösta fram:

• Vad som ska serveras på discot.

• Vilken musik som ska spelas.

• Viken klädkod som ska gälla.

• Välja lek och aktivitet under discot.

Dokumentation: 

Vi kommer att publicera en Temasammanfattning på Unikum när temat har avslutats. 

Vi kommer eventuellt att publicera individuell lärlogg på Unikum när temat har avslutats. 

Utvärdering: 

Vi utvärderar i slutet av temat.

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: