Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Internationella barnboksveckan v.46

Skapad 2020-11-06 12:50 i Love Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
17 skäl för barnboken är en rubrik från Svenska barnboksakademin där man listar alla de fördelar som barnboken kan bidra till. Tillsammans med barnen tar vi oss an de 17 skälen och djupdyker i en specifik berättelse. Vi förlorar oss i historien och skapar oss en gemensam plattform för lärande utifrån flera olika perspektiv!

Innehåll

1. Undervisningsplanering 

Vad ska läras ut?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier /…/ samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
 • fantasi och föreställningsförmåga

 

Varför? (Syfte med undervisningen)

Vi vill att barnen får möjlighet att 

- ingå i ett sammanhang med ett gemensamt fokus

- djupdyka i en berättelse för att förstå den på flera olika sätt

- kunna samtala om berättelsen utifrån sig själv och andra

- fundera på berättelsens budskap - konkreta som underliggande

- göra berättelsen till sin 

- känna glädjen i att få vara i en berättelse

 

Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

 • Vi arbetar 3 smågrupper, med en ansvarig pedagog i varje.
 • Varje grupp har en bok som de arbetar med hela veckan.
 • Vi utgår från Svenska barnboksakademiens hemsida och de arbetssätt som finns där för att på teoretiskt sätt närma oss berättelserna på olika sätt.
 • Under våra möten tillsammans med lärvännerna lyfter vi barnboken ur olika perspektiv med koppling till de mål som våra lärvänner bär med sig.

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Efter varje lässtund och samtal kring våra berättelser gör vi en gemensam reflektion och dokumentation. Tillsammans med barnen återkopplar vi och väljer ut en sak från vår stund tillsammans som vi vill dokumentera lite extra. Det vi valt dokumenteras skriftligt och med bild och läggs in som en lärlogg.

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Undervisningen ska genomföras för alla barn på regnbågen.

 

Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
Rita har det övergripande ansvaret för planering av fokusveckan på regnbågen. Varje pedagog genomför och dokumenterar sin grupp på dem sätt som bestämts ovan.

 

Vad är målet med undervisningen?

Målet är att alla barn utifrån sina egna erfarenheter och tidigare kunskaper ska få möjlighet att ta del av och fördjupa sig i berättelsernas fantastiska värld. Undervisningen ska ge barnen förutsättningar för att utveckla sitt beskrivande språk och målet är att barnen, efter fokusveckan visar ett större intresse för högläsningsstunder och utifrån eget intresse och nyfikenhet vill läsa mer.

_____________________________________________________________________ 

2. Reflektion

Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: