Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Molnet 4. Projektplan

Skapad 2020-11-06 13:12 i 093071 Förskolan Hälsobrunnen Stockholm Norrmalm
Förskola
Här presenterar vi vår projektplan för vårt arbete det här pedagogiska året

Innehåll

Projektplan: hållbara relationer kopplat till barnkonventionen

Projektinriktning:

Efter den inledande projektstarten kan vi se att barnen visat ett stort intresse för de pinnkompisar som de har skapat. Vi märker att vi ofta samtalar om hur vi ska vara mot varandra och att vi närmar oss vilka rättigheter barnen har.Vi kommer därför att fördjupa oss i Barnkonventionens artiklar med hjälp av pinnkompisarna.

 Syfte:

Att barnen ska få en förståelse för Barnkonventionen och de rättigheter de har. 

Språk och kommunikation: Barnen ska få samtala om och framställa olika berättelser och texter utifrån barnkonventionens artiklar. De ska få möjlighet att uttrycka sina känslor genom dans, musik och olika estetiska uttryck. Barnen ska också få möta texter, berättelser  och kortare filmklipp kopplade till Barnkonventionen och barns rättigheter. Detta för att skapa en medvetenhet och nyfikenhet som blir en ingång för samtal och reflektioner. Vi lyfter centrala ord och begrepp och diskuterar innebörden för att skapa en förståelse och ett gemensamt språk för gruppen och ett sätt att uttrycka sig på.

Skriftspråket: utmanar vi barnen i genom att varje barn får skriva sitt eget namn på sina teckningar och målningar. Vi uppmuntrar barnen till att skriva kortare meningar med visst stöd. 

Matematik: matematiska övningar där barnen får räkna ut ett tal med exempelvis kulramen som hjälp. Vi börjar med att fokusera plus och sedan gå över till minus. Vi strävar efter att göra matematiken lustfylld och att finna möjligheter till att använda den under hela dagen. Det kan exempelvis vara att ta fram det långa måttbandet för att mäta hur långt en boll rullar eller att räkna hur många glas som behövs till lunch. Vi strävar efter att få barnen att se syftet med vardagsmattematiken.

Kunskaper och förmågor vi vill att barnen ska utveckla:

• Förstå att varje barn har rättigheter

• Förmåga att visa omsorg om varandra.

• Se syftet med vardagsmattematiken.

 • Kunna skriva sitt eget namn och enklar meningar med visst stöd

Projektfrågor:

 •  Vad har jag för rättigheter?
 •  Vad innebär de olika rättigheterna?
 •  Hur ser vi pedagogerna att barnen tillägnar sig kunskap om sina rättigheter?

 

Metod

Vi kommer att dela gruppen i två grupper under projekttiden för att kunna skapa ett kopperativt lärande där varje barn ges talutrymme och arbetsro/utforskarro . Vi vill skapa möjligheter för barnen att lära av och med varandra. Ge barnen möjlighet att upptäcka sina egna och varandras unika egenskaper och förmågor och kunna se dessa som en tillgång i lärandet.

 

Vi kommer att inleda undervisningstillfällena med att göra en återblick till det som vi gjorde gången innan. Detta för att gemensamt minnas och för att ge dem som eventuellt inte var med vid föregående tillfälle en möjlighet att hänge med i händelseförloppet. 

 

Vi kommer arbeta med många olika uttrycksformer för att ge varje barn möjlighet att utrycka sina tankar och åsikter. Vi vill på ett lekfullt sätt utforska fakta med barnen, vi ser fantasin som en tillgång i undervisningen.  Vi kommer använda oss av analoga och digitala metoder i vårt utforskande. Vi kommer använda oss av appen puppept pales där barnen kan skapa digitala berättelser, vi kommer använda olika bakgrunder som vi antigen projicerar upp på väggen eller skriver ut i barnens skapande av berättelser. Barnens pinnkompisar som vi tidigare skapat kommer bli en förlängning av barnen i deras berättande. 

 

Barnen ska få dokumentera i skrift och tecknande samt fotografi och film. Innan undervisningstillfället avslutas kommer varje grupp överens om vilket barn i gruppen som blir dagens projektbärare. Projäktbären kommer att med hjälp av sin projektgrupp få skriva/rita i gruppen projektbok vad det gjort under undervisningstillfället. Projektbäraren får sedan ta med sig projektboken och berätta för den andra gruppen i samlingen före lunchen vad deras grupp har utforskat under projektet.

 

Barnen ska få vara delaktiga i skapandet av den pedagogiska dokumentationen. De ska få vara med och skriva ut bilder och skapa texter/rubriker till dem.

 

Vi pedagoger kommer att observera barnens utforskande och görande för att kunna förändra miljön och de material som erbjuda. Detta för att vidhålla barnens intresse för projektet under hela dagen, för att skapa möjligheter till vidare reflektioner och utforskande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: