Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö

Skapad 2020-11-06 13:32 i Mjölby Vuxenutbildning Mjölby
Vuxenutbildning Svenska för invandrare
Vi kommer att läsa och skriva med tema miljö. Vi skriver formellt brev.

Innehåll

Innehåll

 

Vad?

Vi kommer att läsa boken Layla flyttar hemifrån. Vi läser texter som handlar om miljö.  

Vi kommer att göra hörövningar och du kommer att få skrivuppgifter. 

Grammatik som vi kommer att träna är verbformer. 

Vi kommer att fortsätta träna att sammanfatta texter.  

Vi kommer att träna uttal. 

Varför?

Du ska utveckla dina förmågor i det svenska språket. Du ska bli bättre på hör- och läsförståelse samt att tala, samtala och skriva. 

Hur?

Vi läser och lyssnar på texter.  

Vi talar och samtalar om ämnet och övar på uttal.

Vi arbetar med ordkunskap och tränar på grammatik.

Vi varierar arbetssätt och med vem/vilka vi arbetar. 

Du kommer med förslag och önskemål på saker som du vill göra eller lära dig mer om. 

Bedömning 

Du kommer att göra prov i läs- och hörförståelse och du får skriva en text.

Din muntliga förmåga bedöms under samtal på lektionstid, i Google Meet, och du kommer även få förbereda en muntlig uppgift. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse för berättelser, beskrivningar, samtal, diskussioner, information och nyheter som rör bekanta ämnen genom att göra sammanfattningar av huvudinnehållet. Eleven visar sin förståelse för detaljerade och tydliga muntliga instruktioner genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån dem.
  SFI  E
 • Eleven läser berättande, beskrivande och argumenterande texter om bekanta ämnen och visar sin förståelse genom att göra sammanfattningar av huvudinnehållet. Eleven hämtar specifik information i fakta orienterade texter och för enkla resonemang om informationen. Eleven visar sin förståelse för tydliga instruktioner och föreskrifter genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån dem. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen.
  SFI  E
 • Eleven deltar i samtal och diskussioner om bekanta ämnen genom att uttrycka och bemöta åsikter med enkla argument samt framföra och efterfråga tankar och information på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt strategier som löser problem i interaktionen.
  SFI  E
 • Eleven berättar om och beskriver i enkel form aktuella händelser, erfarenheter, intryck och åsikter samt ger råd och instruktioner. Eleven uttrycker sig med visst flyt och till viss del sammanhängande samt visar viss språklig variation. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika strategier för att förbättra kommunikationen.
  SFI  E
 • Eleven skriver med visst flyt beskrivande, redogörande och argumenterande texter om bekanta ämnen. Eleven skapar i huvudsak fungerande struktur i sina texter och visar viss variation i ordförråd och meningsbyggnad. Eleven använder med viss säkerhet enkla och mer avancerade grammatiska strukturer i sina texter. Eleven för och sammanställer på ett i huvudsak fungerande sätt anteckningar för eget skrivande.
  SFI  E

Matriser

SFI
Bedömning av text, SFI D (Jennys elever)

GLOBAL BEDÖMNING

Syfte och genre
Texten är funktionell i förhållande till syfte och är skriven med viss anpassning till situation och mottagare.
Texten är innehållsligt och språkligt anspassad till situation och mottagare.
Texten är innehållsligt och språkligt väl anpassad till situation och mottagare.
Innehåll och omfång
Du följer instruktionen. Innehållet är relevant och tillräckligt omfångsrikt.
Begriplighet och flyt
Texten är sammanhängande, begriplig och har ett visst flyt.
Texten har ett relativt gott flyt.
Texten har ett gott flyt.

ANALYTISK BEDÖMNING

Textstruktur
Texten har en, för syftet, i huvudsak fungerande struktur och textbindning.
Texten har en, för syftet fungerande struktur och en varierad och fungerande textbindning.
Texten har en, för syftet, väl fungerande struktur och en varierad och väl fungerande textbindning.
Språklig variation och säkerhet
Du formulerar dig någorlunda idiomatiskt och med viss anpassning till situation och mottagare.
Du formulerar dig till stor del idiomatiskt och med anpassning till situation och mottagare.
Du formulerar dig idiomatiskt och med god anpassning till situation och mottagare.
Du visar viss variation och viss precision i ordval.
Du visar förhållandevis god variation och förhållandevis god precision i ordval.
Du visar god variation och god precision i ordval.
Du använder med viss variation och säkerhet både grundläggande och mer avancerade grammatiska strukturer.
Du använder med förhållandevis god variation och relativt god säkerhet både grundläggande och mer avancerade grammatiska strukturer.
Du använder med god variation och säkerhet både grundläggande och mer avancerade grammatiska strukturer.
Skriftspråksnormer
Du följer relevanta skriftspråksnormer och behärskar grundläggande stavningsregler.
.
.

SAMMANVÄGD BEDÖMNING

F
E
D
C
B
A
Texten är inte funktionell i förhållande till syfte, situation och mottagare och/eller har språkliga begränsningar som gör att texten inte når kraven för E.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: