Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ingen fattigdom

Skapad 2020-11-07 15:16 i Utvecklings- och stödenheten Härryda
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Kan vi belysa och förklara de eviga frågorna om mänsklig ojämlikhet och fattigdomen som finns från urgamla tider. Historien upprepas på olika sätt. Alla pratar om mänskliga rättigheter men man måste vänja sig. Ni tillhör de nya generationer som kan förbättra världen och människoliv. Agenda 2030 erinrar att tiden går. Därför ska vi prata om mänskliga rättigheter och människovärde, om hur kan vi medverka till ett bättre liv.

Innehåll

Syftet med undervisningen 

 • Vi ska belysa orsaker till fattigdom och ojämlikhet i världen, analysera faktorer som följer fattigdomen och "dominoeffekt". Genom olika metoder ska vi jämföra livet i Sverige (på en håg standard) med levnadsvillkor i de andra, fattiga länder i världen. Syftet bör vara en realistisk bild om kristiden, så vi måste bli medvetna om att allt flera fattiga människor bor i rika länder, även i våra närhet. Vilka bilder av fattigdomen ser du omkring dig i dagens samhälle?Vad är fattigdom för dig? Vad är jämlikhet för dig? Hur kan man minska ojämlikhet.

Hur ska vi arbeta?

      Vi kommer att:

      Titta på olika bilder och video-filmer/filmklipp som utgångspunkter;

       Bilddiskussion. Vad berättar bilderna och filmklipp;

       Läsa, förstå, tolka och analysera tidningsklipp och skönlitterära texter som belyser människors villkor, identitets-och 

       livsfrågor;

       Skriva olika typer av texter med rätt ordföljd och interpunktion - gemensamma och individuella texter, en egen saga

       Föra en intervju (små grupper, arbetet i par) och presentation;

       Träna ordföljd, meningsbyggnad, språkliga former, synonymer och motsatsord, grammatik - ordklass, grundform, 

        böjningsform, kongruens;

        Göra en gemensam affisch med alla segment under läsåret;

        Jobba enskilt, i par och i grupper;

        Vi använder oss av de nya samarbetande normer, själv bedömning, sina kamraters bedömning och ger feedback;

        Vi använder oss av digitala verktyg, läroböcker, tidningar, kopior av texter.

        

 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet? 

 • Elverna får även välja vilken redovisnings form och vilket arbetssätt dem vill använda sig av.

 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig? 

Eleverna redovisar sina förmågor genom att:

Läsa, förstå och tolka olika texter; samtala kring texter och filmer och diskutera varierande ämnen;

Föra resonemang och egna åsikter, delta i analys och förstå texters budskap;

Uttrycka sig muntlig genom presentationer och intervjuer;

Använda språkliga strukturer och språkliga normer för att formulera sig, skriva olika texter;

Urskilja ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenska;

Visa språkkunskap genom skriftliga prov.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Ml  E 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
  Ml  E 6
 • Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
  Ml  E 6
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
  Ml  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra utvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
  Ml  C 6
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  C 6
 • Eleven använder då med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  C 6
 • Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Ml  C 6
 • Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd på samtala om bekanta ämnen ett utvecklat sätt.
  Ml  C 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
  Ml  C 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med relativt god tydlighet.
  Ml  C 6
 • Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett utvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
  Ml  C 6
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier.
  Ml  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Ml  A 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra välutvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
  Ml  A 6
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig välutvecklat i skrift med god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  A 6
 • Eleven använder då med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  A 6
 • Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Ml  A 6
 • Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
  Ml  A 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Ml  A 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med god tydlighet.
  Ml  A 6
 • Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett välutvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
  Ml  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: