👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Humle 20-21

Skapad 2020-11-09 13:45 i Kullegårdens förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Humles planering under läsåret 20/21

Innehåll

Var är vi?

· Kartläggning hur nuläget i gruppen ser ut, intressen, kunnande, delaktighet och behov.  

Gruppen känns stabil och trygg. Vi har många lekkompetenta barn med stor social förmåga. De är kamratliga  och många  tar hand om varandra till och med när de själva gjort tokigt. Gruppen består av 17 pojkar och 6 flickor. Vi ser att barnen leker över könsgränser och åldergränser på ett väldigt öppet sätt där alla har någon att vara med. Vi strävar efter att alla barn ska ha flera vänner i gruppen, och observerar barnens lek för att säkerställa att vi ser om så inte är fallet.. Alla barn är trygga och glada vid lämning och fungerar väl i våra rutiner.

Gruppens stora intressen är konstruktion, roll-lekar, pärlplattor och mönsterskapande.

Vart ska vi?

 

När vi pratar om vad vi kan se att vi erbjudit barnen tidigare år framkommer skapande och matematik som områden vi vill ge barnen lite extra kring detta läsår. Barngruppens intresse kring mönsterskapande är något som binder samman både matematik och skapande.

Vårt fokusområde framöver är estetiska lärprocesser.

Skapande: Vi tänker att skapande är ett språk som man kan utveckla. Genom att få testa olika tekniker och skapa på olika sätt ger man barnen en mångfald. Med skapande menar vi alla estetiska uttryck som bildskapande, musik, drama lek mm.

Vi tänker också att det är viktigt att samtala om och uppleva bilder och konst det ger också en fördjupad språklig förmåga och möjlighet att utveckla sin fantasi och föreställningsförmåga. Vi har också fokus på hållbarhet i detta arbete då vi kommer arbeta en hel del med naturmaterial och återvunnet material.

Matematik: Mönsterskapande och att resonera om ordningsföljd antal och färg och form är både skapande och matematiskt.

Språk: Vi jobbar bla. ut efter före Bornholmsmodellen med grundläggande språklig förståelse. Vi försöker använda TAKK i vardagen både med bildstöd och tecken som stöd.

· Koppla ihop teamplansmålen med målen i likabehandlingsplanen, visionen och de prioriterade målen. 

Genom att arbeta med många olika språkliga områden, samtal, konstsamtal, tecken som stöd, skapande av olika sätt ger vi barnen flera olika språk att använda för att bli hörda respekterade och lyssnade på utifrån likabehandlingsplanens intentioner. Vi ger också barnen möjlighet att med språket hantera konflikter och utveckla goda sociala strategier för att fungera i grupp. Detta är en del av den sociala hållbarheten vi lyfter i likabehandlingsplanen.

 

 

Läroplansmål 1

2.1 Normer och värden

Arbetslaget ska stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

Läroplansmål 2

2.2 Omsorg, utveckling och lärande 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Läroplansmål 3

2.3 Barns delaktighet och inflytande

Arbetslaget ska respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,

Fokusmål

Barnen ska få möjlighet att utveckla många olika utryckssätt och språkliga förmågor. De ska kunna göra sig förstådda och förmedla sina tankar och upplevelser på olika sätt både verbalt och ickeverbalt genom bla. tecken och bilder.

 

 

Hur gör vi?

Hur lär barn inom det område vi valt? 

Genom riktade samlingar (kan vara i liten grupp eller gemensamt, vuxen eller barninitierad)

I lek och samtal med vuxna och varandra

Genom reflektion

Att få pröva olika tekniker

Genom en tillåtande atmosfär där deras egna initiativ får ta plats.

 

· Hur genomför vi det vi tänkt arbeta med?

Vi startar med ett projekt kring Mandalas där vi fokuserar på Matematik och skapande.

Genom språksamlingar i skolbarnsgruppen

Genom rytmik och musiksamlingar

Genom skogsbesök och naturmaterial som vi både använder i skogen men också tar med till förskolan.

Genom bildsamtal

I alla våra rutinsituationer och i vårt förhållningssätt mot barnen och mot gruppen lägger vi grund till både språklig förmåga och barnens delaktighet

Genom barnens lek som får stor plats i verksamheten och som vi ska värna om i första hand.

 

 Vi dokumenterar i unikum

Vi skapar lärloggsinlägg för de olika områdena där vi regelbundet lägger bilder och reflektioner. Dessa publiceras till en början bara för pedagoger. Dokumentationen är viktig reflektionsgrund och är i första hand vårt arbetsmaterial.

Informationsinlägg om verksamheten till föräldrarna kan också publiceras på unikum så att vårdnadshavare kan ta del av verksamhetens innehåll löpande under verksamhetsåret. Vi skickar också ut informationsbrev via mail  regelbundet.

 

Vem gör vad?

Vi fyra som arbetar på Humle fördelar de praktiska uppgifterna rättvist mellan oss. Vi har olika ansvarsområden. Därför fördelar vi även planeringen utifrån behov.

Lovisa ansvarar för arbetet och dokumentationen med skolbarnsgruppen

Carro ansvarar för Planering och dokumentation kring rytmik och musik.

Annkin ansvarar för planering och dokumentation av språksamlingar

Skogen och skapande verksamhet planerar och genomför arbetslaget tillsammans.

Annkin, Carro och Lovisa ansvarar för att dokumentera och reflektera kring dokumentationen i unikum.

 

Hur blev det?

 

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18