👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NP SV/SVA - resultat 20/21

Skapad 2020-11-09 14:37 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Resultat på nationella provet i Svenska/Svenska som andraspråk. De sammanvägda provbetygen finns i kommentaren längst ner.

Matriser

Sv SvA
NP SV/SVA

Delprov A

F
E
C
A
Presentera
Eleven genomför inte uppgiften enligt instruktion.
Eleven genomför uppgiften och framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument. Eleven visar viss anpassning till mottagaren. Eleven använder vid behov i huvudsak fungerande strategier för att förstå och göra sig förstådd. Eleven använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk.
Eleven genomför uppgiften och framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument. Eleven visar relativt god anpassning till mottagaren. Eleven använder vid behov relativt väl fungerande strategier för att förstå och göra sig förstådd. Eleven använder en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk.
Eleven genomför uppgiften och framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument. Eleven visar god anpassning till mottagaren. Eleven använder vid behov väl fungerande strategier för att förstå och göra sig förstådd. Eleven använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk.
Leda diskussion
Eleven leder inte diskussionen.
Eleven initierar diskussionen, och fördelar vid behov ordet på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven avslutar diskussionen inom tiden och gör ett försök till sammanfattning av diskussionen.
Eleven initierar diskussionen, och fördelar vid behov ordet på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven avslutar diskussionen inom tiden och gör en rimlig sammanfattning av diskussionen.
Eleven initierar diskussionen, och fördelar vid behov ordet på ett väl fungerande sätt. Eleven avslutar diskussionen inom tiden och gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen.
Delta i diskussion
Eleven deltar inte tillräckligt mycket i diskussionerna.
Eleven framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument. Eleven lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionen framåt. Eleven praktiserar turtagning till viss del och klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang. Eleven använder vid behov i huvudsak fungerande strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument. Eleven lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionen framåt. Eleven praktiserar turtagning relativt väl och klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang. Eleven använder vid behov relativt väl fungerande strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument. Eleven lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven praktiserar turtagning väl och klarar väl att tala tydligt och visa engagemang. Eleven använder vid behov väl fungerande strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Delprov B

F
E
C
A
Hitta efterfrågad information
Eleven hittar inte den information som efterfrågas i tillräckligt hög grad.
Eleven hittar explicit information i de olika texterna.
Eleven hittar explicit information och dessutom en del underliggande budskap i texterna.
Eleven hittar den information som efterfrågas.
Granska och värdera innehåll, språk och textuella drag
Eleven granskar och värderar inte innehållet, språket och de textuella dragen i tillräckligt hög grad.
Eleven granskar och värderar innehållet, språket och de textuella dragen till viss del.
Eleven granskar och värderar innehållet, språket och de textuella dragen till stor del.
Eleven granskar och värderar innehållet, språket och de textuella dragen till mycket stor del.
Sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera
Eleven sammanför och tolkar inte information i tillräckligt hög grad.
Eleven sammanför och tolkar information på ett enkelt sätt.
Eleven sammanför och tolkar information på ett relativt utvecklat sätt.
Eleven sammanför och tolkar information på ett välutvecklat sätt.
Dra enkla slutsatser
Eleven drar inte slutsatser i tillräckligt hög grad.
Eleven drar enkla slutsatser.
Eleven drar relativt utvecklade slutsatser.
Eleven drar välutvecklade slutsatser.

Delprov C

F
E
C
A
Innehåll
Innehållet är inte anpassat till uppgiftens syfte./Eleven genomför inte uppgiften enligt instruktion.
Innehållet passar i huvudsak till uppgiftens syfte. Eleven argumenterar/resonerar på ett enkelt sätt. /Elevens åsikt framgår i huvudsak.
Innehållet passar relativt väl till uppgiftens syfte. Eleven argumenterar/resonerar på ett utvecklat sätt./Elevens åsikt framgår relativt väl.
Innehållet passar i huvudsak till uppgiftens syfte. Eleven argumenterar/resonerar på ett enkelt sätt./Elevens åsikt framgår väl.
Textanvändning
Eleven använder inte något från texthäftet./Källhänvisningen är alltför bristfällig.
Eleven använder något från texthäftet och gör ett försök till källhänvisning. Det som hämtas från texthäftet samt källan är infogade i texten på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använder något relevant från texthäftet och anger källan på ett relativt väl fungerande sätt. Det som hämtas från texthäftet samt källan är relativt väl infogat i texten.
Eleven använder något från texthäftet och gör ett försök till källhänvisning. Det som hämtas från texthäftet samt källan är väl infogat i texten.
Struktur
Texten är inte sammanhängande eller begriplig.
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel men fungerande.
Texten är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur. Textbindningen är välutvecklad.
Språk, stil och skrivregler
Eleven följer inte skriftspråkets normer tillräckligt väl.
Språket passar i huvudsak till uppgiftens syfte. Ordvalet uppvisar viss variation. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Språket passar relativt väl till uppgiftens syfte. Ordvalet är varierat. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Språket passar väl till uppgiftens syfte. Ordvalet är träffande, varierat och specifikt. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande. Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.