Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nallens Utevistelse

Skapad 2020-11-09 19:08 i Kiaby förskola Kristianstad
Förskola
Att vara ute är en del av vår verksamhet. Utomhus leker, upptäcker och undersöker vi tillsammans i olika miljöer. "Det finns inga dåliga väder bara dåliga kläder”.

Innehåll

Vad och varför:

 Fördelar med utevistelse enligt oss:

·         Att vara ute är viktigt för vår hälsa och välbefinnande.

·         Fysiska aktiviteter leder till en hållbar livsstil.

·         Naturen erbjuder massor av pedagogiska lär tillfällen och är en inspirerande lekmiljö.

·         Utevistelse ger friskare barn och pedagoger.

·         Smittspridningen minskar vid utelek.

·         Barnen får god motorisk träning och bra tillfällen att träna sitt samspel.

·         Barnen både äter och sover bättre.

Syfte:

·         Utmana barnens förmågor att tillsammans hjälpas åt vid klä på/av sig vid ut/ingång för att öka barnens självständighet och självkänslan av att själva kunna ta ansvar för detta.

·         Ha en utvecklande och hälsosam utevistelse på förskolan.

·         Att möta barnens intresse för utevistelse samt utmana barnen i deras fantasi för leken.

·         Ge barnen möjlighet att utforska och mötas i olika lärmiljöer, så som tillexempel ute på vår gård, på fotbollsplanen och i skogen.

·         Att se och ta vara på naturen kring oss och även väcka barnens intresse för att vistas ute.

·         Att utmana barnen i deras motorik. 

Genomförande:

Den dagliga utevistelsen är en viktig del i vår vardag. Vi försöker att vara ute minst en gång varje dag. Vi försöker variera vår utevistelse genom att vara både på gården och ibland gå till fotbollsplanen och till skogen. Naturen är en outtömlig källa för både fantasi, lek och rörelse. 

Vi strävar efter att ta några barn i taget i hallen och klä på dem för att barnen skall få lugn och ro och för att få en bättre struktur. Barnen vet vart dem har sin hylla med hjälp av namn/ kort på hyllorna.

Dokumentation:

Hur dokumenterar vi? Vi dokumenterar aktiviteterna via lärloggar och meddelanden i Unikum för att delge föräldrar vad vi gjort samt för vårt systematiska kvalitetsarbete där vi varje vecka skriver i våra planeringar hur våra aktiviteter fungerat samt hur vi ska gå vidare.

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: