Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi åk 9 05A

Skapad 2020-11-10 17:28 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Biologi Samhällskunskap Fysik Kemi Geografi Teknik
Energi kan inte skapas av ingenting och inte försvinna. Energi kan bara omvandlas till olika energiformer. (Energiprincipen) Vi måste alla vara beredda på att delta i beslut om energi i en nära framtid. Vi blir fler och fler på jorden och många vill höja sin standard. Ur vilken källa ska vi hämta energin? Vad händer med miljön?

Innehåll

I detta arbetsområde kommer du få lära dig mer om energi, energiprincipen, energi och arbete, energiformer, energiövergångar och energikällor. Vi kommer prata om hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön samt åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Bedömning:

Du kommer få visa dina förmågor och kunskaper inom området genom att delta i en energidebatt och skriva en inlämningsuppgift. 

Uppgifter

 • Arbetsområde Energi

 • Energiinlämning

 • Energiinlämning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  C 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  A 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  C 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  C 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  A 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  A 9
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  E 9
 • Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 9
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  C 9
 • Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  C 9
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  A 9
 • Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  A 9

Matriser

Fy Sh Bi Tk Ke Ge
Energiuppgift

1. Upptäckter och deras betydelse, drivkrafter för teknikutveckling, energiomvandling
Du besvarar fråga 1 och beskriver på ett enkelt sätt vilken energiomvandling som sker Du besvarar fråga 2 och beskriver på ett enkelt sätt hur den tekniska utvinningen av energin ser ut du besvarar fråga 3 och gör en enkel koppling mellan ett samhällsproblem (eller annan drivkraft) till varför din energikälla utvecklades
Du besvarar fråga 1 och beskriver på ett utvecklat sätt vilken energiomvandling som sker Du besvarar fråga 2 och beskriver på ett utvecklat sätt hur den tekniska utvinningen av energin ser ut du besvarar fråga 3 och gör en utvecklad koppling mellan ett samhällsproblem (eller annan drivkraft) till varför din energikälla utvecklades
Du besvarar fråga 1 och beskriver på ett välutvecklat sätt vilken energiomvandling som sker Du besvarar fråga 2 och beskriver på ett välutvecklat sätt hur den tekniska utvinningen av energin ser ut du besvarar fråga 3 och gör en välutvecklat koppling mellan ett samhällsproblem (eller annan drivkraft) till varför din energikälla utvecklades
2. Hållbarhetsfrågor och påverkan på människa, samhälle och natur
Du besvarar fråga 4 och resonerar om vilken påverkan energikällan har på hållbar utveckling genom att ge minst ett exempel på hur människor, samhälle och natur påverkas.
Du besvarar fråga 4 och resonerar utvecklat om vilken påverkan energikällan har på hållbar utveckling genom att ge minst två exempel på hur människor, samhälle och natur påverkas.
Du besvarar fråga 4 och resonerar välutvecklat om vilken påverkan energikällan har på hållbar utveckling genom att ge minst tre exempel på hur människor, samhälle och natur påverkas.
3. Värdera och uttrycka ståndpunkter
Du besvarar fråga 5 genom att välja en ståndpunkt och ge ett argument för varför energikällan är hållbar eller inte.
Du besvarar fråga 5 genom att välja en ståndpunkt och ger flera ett argument för varför energikällan är hållbar eller inte och bemöter något motargument
Du besvarar fråga 5 genom att välja en ståndpunkt och ger flera argument för varför energikällan är hållbar eller inte. och bemöter flera motargument
4. Söka information och värdera och granska källor
Du hittar och använder minst två olika tillförlitliga källor Du ger något argument för varför källan är trovärdig Du refererar till dina källor med fotnot i slutet av ditt stycke. Du listar dina referenser i en referenslista.
Du hittar och använder minst tre olika tillförlitliga källor och minst två av dina källor understödjer varandra Du ger flera argument till varför källorna är trovärdiga Du refererar till dina källor med fotnot i slutet av ditt stycke. Du listar dina referenser i en referenslista.
Du hittar och använder minst fyra olika tillförlitliga källor och minst två av dina källor understödjer varandra Du ger flera argument till varför källorna är trovärdiga Du refererar till dina källor med fotnot i slutet av ditt stycke. Du listar dina referenser i en referenslista.

Fy Sh Bi Tk Ke Ge
Kunskapskrav Energiuppgift felaktig

Fysik

E
C
A
Kunskapskrav 1
Kunskapskrav 2
Kunskapskrav 3
Kunskapskrav 4
Kunskapskrav 10
Kunskapskrav 11
Kunskapskrav 13
Kunskapskrav 14

Fy Sh Bi Tk Ke Ge
Kunskapskrav Energiuppgift

Fysik

E
C
A
Kunskapskrav 1
Kunskapskrav 2
Kunskapskrav 3
Kunskapskrav 4
Kunskapskrav 10
Kunskapskrav 11
Kunskapskrav 13
Kunskapskrav 14

Kemi

E
C
A
Kunskapskrav 1
Kunskapskrav 2
Kunskapskrav 3
Kunskapskrav 4
Kunskapskrav 12
Kunskapskrav 13
Kunskapskrav 14

Biologi

E
C
A
Kunskapskrav 1
Kunskapskrav 2
Kunskapskrav 3
Kunskapskrav 4
Kunskapskrav 13
Kunskapskrav 14

Teknik

E
C
A
Kunskapskrav 1
Kunskapskrav 6
Kunskapskrav 7

Samhällskunskap

E
C
A
Kunskapskrav 5
Kunskapskrav 6
Kunskapskrav 10

Geografi

E
C
A
Kunskapskrav 8
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: