Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk 1, SVA1

Skapad 2020-11-10 20:45 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Det är också genom språket som vi uttrycker vår personlighet och interagerar med andra människor i olika situationer. Ämnet bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkighet och tillit till sin egen språkförmåga, samtidigt som de får en ökad respekt för andras språk och andras sätt att uttrycka sig.

Innehåll

Kursens beskrivning

 

Undervisningen i kursen Svenska som andraspråk 1 ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i och kunskaper om det svenska språket. Eleverna ska också ges möjlighet att reflektera över sin egen flerspråkighet och sina förutsättningar att erövra och utveckla ett funktionellt och rikt andraspråk i det svenska samhället.

Läromedel

Vi arbetar utifrån kursboken Kontext Svenska som andraspråk 1 (2020) från Studentlitteratur men även annat material från bl.a. Skolverket (Nationella prov).

Kontext Svenska som andraspråk 1 Elevpaket - Digitalt + Tryckt - Eva  Hedencrona, Karin Smed-Gerdin - flexband (9789144136523) | Adlibris  Bokhandel

Grovplanering för kursen

Genom att klicka på länken får man ta del av en grovplanering över läsårsplaneringen för läsåret 2020/2021.

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSquhVzeoCsP0eBH3MXTSk0Q6CUR5xrT9vRsdHNF75xinThbe7ukXypUR7Otb5Ane7UcmMxx7bzsUUB/pub

Exempel på olika arbetsmoment i kursen

Under kursens gång arbetar vi bl.a. med;

- Muntlig framställning

- Skriftlig framställning av bl.a. argumenterande texter, utredande texter, reflektioner

- Läsning, läsförståelse och genomgång av olika lässtrategier utifrån läsning av romaner, noveller och faktatexter

- Jämförelse mellan svenska språket och elevnes modersmål

- Språksociologi

Examinationer 

Under kursens gång har vi examinationer efter ett i taget genomarbetade arbetsområde.

Helheten i kursen avslutas i en större och mer omfattande examination i form av ett Nationellt prov i vecka 16 under vårtermine 2021. Nationella provet examinerar förmågorna muntlig framställning, läsning och läsförståelse samt skriftlig framställning(uppsatsskrivande).

Matriser

Sva
Svenska som andraspråk 1

F
E
C
A
Samtal
Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och diskussioner. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till ämne, syfte, situation och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument.
Eleven når ej kraven för E.
Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och anpassar till viss del sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.
Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och anpassar till viss del sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.
Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och kan till stor del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.
Muntliga presentationer
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare.
Eleven når ej kraven för E.
Eleven kan göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa.
Eleven kan göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa. I dessa kan eleven lyfta fram huvudtanken och stöder den med exempel.
Eleven kan göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa. I dessa kan eleven lyfta fram huvudtanken och stöder den med exempel.
Skriftlig framställning
Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor.
Eleven når ej kraven för E.
Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande och begripliga och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.
Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande, begripliga och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen.
Eleven kan skriva olika typer av texter, även om komplexa ämnen, som är sammanhängande, begripliga, detaljrika och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen och läsaren.
Språk
Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
Eleven når ej kraven för E.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall. 
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt. 
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen ska fungera väl. När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt. 
Skönlitteratur
Läsning av och samtal om modern skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män som ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och svenska referensramar.
Eleven når ej kraven för E.
Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur.
Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur.
Eleven kan redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur samt relatera innehållet till egna erfarenheter och allmänmänskliga och samhälleliga förhållanden.
Textanalys
Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
Eleven når ej kraven för E.
Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet. Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.   Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion. 
Eleven kan översiktligt och med viktiga detaljer återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet. Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.   Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan med viktiga detaljer och nyanser återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet. Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med nyanserade omdömen.   Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Språklig variation
Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel ursprung och bostadsort, ålder, kön och social bakgrund. Attityder till språklig variation. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt talat och skrivet språk.
Eleven når ej kraven för E.
Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status. Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status. Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status. Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.
Språkanvändning och strategier
Jämförelse mellan svenska språket och elevens modersmål. Reflektion över språkinlärning, med tonvikt på hur muntliga situationer och texter kan användas för att bygga upp ordförrådet och utveckla språket.
Eleven når ej kraven för E.
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål. Eleven kan göra enkla reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med viss säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål. Eleven kan göra välgrundade reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med viss säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande.
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål. Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande. Dessa använder eleven också för att dra slutsatser om hur språk används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: