Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English 4-6; Write PP Vidingsjöskolan

Skapad 2020-11-11 14:57 i Vidingsjöskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Engelska
In this work content you will write different types of texts for examples; story, describtion, Social Media, diary and letter. You will search and choose information from Internet and other media too. Sometimes you will work by your own and sometimes together with a classmate. You will also evaluate your own texts and your classmates' texts.

Innehåll

Period

vecka 2- 23

 

 

Bedömningsform

 

Hur ska det bedömas?

 

Eleven

 • är aktiv i arbetet med att skriva texter av olika slag och då använda omformuleringar om det egna språket inte räcker till
 • söker aktivt efter muntlig och skriftlig information/text på internet för att använda till egen produktion
 • är aktiv i att utveckla egna framställningar med t ex omformuleringar och kloka gissningar utifrån egna tankar samt klasskamraters och lärares både muntliga och skriftliga respons
 • använder aktivt strategier för att utveckla interaktionen samt lösa ev problem i samspelet

 

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

 
I vilken utsträckning eleven kan

 

Kommunicera skriftligt
 • planera sin text utifrån struktur och innehåll
 • skriva texter så att de förstås
 • använda tidsuttryck
 • använda bindeord (konjunktioner)
 • använda omformuleringar
 • använda synonymer/ antonymer
 • använda fasta språkliga uttryck

 

Bearbeta & förbättra

 • utveckla sin egen produktion efter "self- assessment"/ "feedback"/ "checklist"
 • ge respons på klasskamraters framställningar efter "peer- assessment"/ "feedback"/ "checklist"
 • ta emot respons på egna framställningar både från lärare och klasskamrater

 

Undervisning

Innehåll, material och arbetsformer för att träna

 

Vi skriver olika typer av texter i Google Classroom och då används gången med att;

*planera utifrån struktur och innehåll

*skriva text med en del omformuleringar

*utveckla med hjälp av klasskamrat och lärare

 

Vi kommer också;

 • träna på att göra omformuleringar, dels genom att lära oss flera synonymer och antonymer och dels genom att uttrycka det som vill berättas med andra ord
 • arbeta med grammatik för att utveckla engelskan t ex "regular and irregular verbs in past tense"
 • lära oss olika bindeord (konjunktioner) och tidsuttryck
 • studera fasta språkliga uttryck
 • träna på att både ge och ta emot respons

Texterna handlar om; "A day in my life", A Letter", A Diary", "Texts from Social Media" and "A Spooky Story".

Vi kommer att använda Skolverkets bedömningsmaterial då vi skriver egna och studerar olika elevexempel. Därefter tränar vi på att bedöma utifrån kunskapskrav och tillsammans diskutera vad som gör att en framställning är på E, D, C, B eller A-nivå.

 

Vi sammanställer också tillsammans en punktlista på bra saker att tänka på. Det ges möjligheter att träna på att göra egna skriftliga framställningar innan det är dags för bedömning.

 

 

Återkoppling

Hur får eleven veta hur arbetet går?

 

Under skapandet av egna texter får eleven regelbundet respons av lärare via kommentarer i Google Classroom samt lektionstid. Det gör att eleven får möjlighet att ändra i sin text så att den blir mer utvecklad. 

När eleven känner sig klar med texten får en klasskamrat i uppdrag att gå igenom texten med hjälp av "peer- assessment"/ "feedback"/ "checklist".

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  C 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
  En  C 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  C 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  C 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  A 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  En  C 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6

Matriser

En
English 4-6; Write PP Vidingsjöskolan

Eleven kan

På väg mot E
E
C
A
välja texter och talat språk från olika medier samt med använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
söker och väljer inga texter från olika engelska källor använder ej de valda texterna för att skapa egna framställningar texterna passar inte utifrån intresse och/eller svårighetsgrad
söker och väljer texter från olika källor för att lära sig hitta information som intresserar med viss hjälp av lärare använder med viss hjälp av lärare de valda texterna för att skapa egna framställningar med hjälp av lärare hittas texter vilka passar utifrån intresse och/eller svårighetsgrad
söker och väljer texter från olika källor för att lära sig hitta information som intresserar använder de valda texterna för att skapa egna framställningar texterna passar utifrån intresse och/eller svårighetsgrad
söker, väljer och värderar texter från olika källor för att lära sig hitta information som intresserar använder de valda texterna för att skapa egna framställningar texterna passar utifrån intresse och/eller svårighetsgrad
bearbeta och göra förbättringar av, egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
utvecklar ej framställningen utifrån självbedömning, kamratbedömning eller lärarbedömning
utvecklar framställningen något samt ger med visst stöd egna förslag utifrån självbedömning, kamratbedömning eller lärarbedömning
utvecklar framställningen samt ger egna förslag utifrån självbedömning, kamratbedömning eller lärarbedömning
utvecklar framställningen, ser möjligheter till förbättring samt ger egna genomtänkta förslag utifrån självbedömning, kamratbedömning eller lärarbedömning
välja och använda sig av strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
använder sig ej av omformuleringar använder svenska ord när engelskan inte räcker till
använder sig av några omformuleringar använder sig nästan enbart av engelska eftersom en person med engelska som första språk ska förstå
använder engelska konsekvent använder sig av en del omformuleringar som beskrivningar/ synonymer/ antonymer
använder sig av omformuleringar på ett sätt som passar i framställningar för att förtydliga och utveckla väljer att enbart använda engelska ord
formulera sig begripligt, tydligt och sammanhängande med fraser och meningar i skriftliga framställningar av olika slag
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
gör framställningar som är otydliga i strukturen har ingen variation i ord val använder få ord och fraser på engelska, många svenska ord/uttryck i framställningar
gör försök till tydliga framställningar och det går att till viss del att följa och förstå dem har liten variation i ordval, många upprepningar använder ord/uttryck i framställningar
gör framställningar med innehåll som går att följa och förstå gör framställningar som fungerar i huvudsak samt är begripliga och sammanhängande har viss variation i ordval använder grundläggande förråd av ord, enkla fraser använder en del sammanbandsord och tidsuttryck
gör framställningar där innehåll är tydligt och går att följa gör framställningar som fungerar väl samt är begripliga och sammanhängande har relativt varierat ordval använder fasta språkliga uttryck använder sambandsord och tidsuttryck
uttrycka sig begripligt, tydligt med ord, fraser och meningar i skriftlig interaktion samt anpassa till syfte, mottagare och situation.
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
skriver ej till en mottagare beskriver/ förklarar på ett otydligt sätt
skriver dels till en mottagare försöker beskriva/ förklara så att mottagaren förstår
skriver till en mottagare med hälsningsord samt bekräftande uttryck beskriver/ förklarar på ett enkelt sätt så att mottagaren förstår
vänder sig tydligt till en mottagare beskriver/ förklarar utvecklat och tydligt så att mottagaren förstår bekräftar med fraser/ uttryck

En
English 4-6; Self- esteem; Write "Hur säker är jag på att... ... ..."

Self- esteem; WRITE

behöver hjälp
osäker
ganska säker
mycket säker
planera min text utifrån struktur och innehåll
vecka 5
vecka 5
vecka 5
vecka 5
vecka 13
vecka 13
vecka 13
vecka 13
vecka 18
vecka 18
vecka 18
vecka 18
skriva texter så att de förstås
vecka 5
vecka 5
vecka 5
vecka 5
vecka 13
vecka 13
vecka 13
vecka 13
vecka 18
vecka 18
vecka 18
vecka 18
använda tidsuttryck
vecka 5
vecka 5
vecka 5
vecka 5
vecka 13
vecka 13
vecka 13
vecka 13
vecka 18
vecka 18
vecka 18
vecka 18
använda bindeord (konjunktioner)
vecka 5
vecka 5
vecka 5
vecka 5
vecka 13
vecka 13
vecka 13
vecka 13
vecka 18
vecka 18
vecka 18
vecka 18
använda fasta språkliga uttryck
vecka 5
vecka 5
vecka 5
vecka 5
vecka 13
vecka 13
vecka 13
vecka 13
vecka 18
vecka 18
vecka 18
vecka 18
använda synonymer/ antonymer
vecka 5
vecka 5
vecka 5
vecka 5
vecka 13
vecka 13
vecka 13
vecka 13
vecka 18
vecka 18
vecka 18
vecka 18
göra omformuleringar när min engelska inte räcker till
vecka 5
vecka 5
vecka 5
vecka 5
vecka 13
vecka 13
vecka 13
vecka 13
vecka 18
vecka 18
vecka 18
vecka 18
söka och välja texter från olika medier t ex Internet, vilka passar mig utifrån intresse och svårighetsgrad
vecka 5
vecka 5
vecka 5
vecka 5
vecka 13
vecka 13
vecka 13
vecka 13
vecka 18
vecka 18
vecka 18
vecka 18
ge respons på klasskamraters framställningar efter "peer- assessment"/ "feedback"/ "checklist"
vecka 5
vecka 5
vecka 5
vecka 5
vecka 10
vecka 13
vecka 13
vecka 13
vecka 18
vecka 18
vecka 18
vecka 18
ta emot respons på egna framställningar både från lärare och klasskamrater
vecka 5
vecka 5
vecka 5
vecka 5
vecka 13
vecka 13
vecka 13
vecka 13
vecka 18
vecka 18
vecka 18
vecka 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: