Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Sverige år 4

Skapad 2020-11-11 15:07 i Strömsskolan Lilla Edet
Geografi Sverige
Grundskola 4 – 6 Geografi
Vi kommer att utgå från Gleerups digitala läromedel i första hand och då arbeta med Sverige.

Innehåll

Syftet med undervisningen är att du ska använda kunskaper i ämnet geografiför att utveckla din förmåga att kunna:

-beskriva och förklara hur Sverige ser ut i stort. 

- beskriva hur Sverige delas in i olika landsdelar.

- förklara vad olika landskap heter och var de befinner sig i förhållande till varandra.

- beskriva livsmiljöer, natur- och kulturlandskap, naturresurser, odlingsmark och skogar.

Kunskapskraven för detta arbetsområde är:

Se längre ner vilka kunskapskrav som är kopplade till arbetsområdet.

 Det jag/vi vill att du ska kunna är att du kan förklara vilka olika landsdelar som Sverige är indelat i. Du ska också ha kännedom om de olika landskapen, de stora sjöarna, älvar och större vattendrag. Kunna peka ut var olika städer ligger. Du ska ha kännedom om kartans uppbyggnad, hur symboler och skala tolkas.

Utöver detta vill jag/vi att du även har kunskaper om hur landskap förändras genom erosion och annan påverkan av människan. Du ska även kunna delta i diskussioner och samtal om Sverige som land, kunna förklara invånarnas fördelning, hur naturtillgångarna utnyttjas och vad de används till.

Utifrån det centrala innehållet kommer vi att utgå från:

Se längre ner vilka delar i det centrala innehållet som är kopplade till arbetsområdet.

I undervisningen kommer vi att arbeta med:

Gleerups digitala läromedel. Se på filmer som beskriver Sverige på olika sätt. Du kommer att arbeta med instuderingsfrågor som du besvarar och skickar tillbaka till läraren för bedömning.

Utöver detta kommer vi att använda oss av Seterra, kartböcker, samtal och diskussioner

Bedömningen av dina förmågor och kunskaper kommer att utgå från:

# det du skriver och lämnar in bedöms utifrån innehåll och fakta

# hur du använder fakta från olika källor i tal och skrift

# hur du använder källkritiskt förhållningssätt vid val av källor i tal och skrift

# du använder ord och begrepp som hör till ämnet, i tal och skrift

# hur du besvarar frågeställningar i tal och skrift

# hur du planerar och genomför olika moment

# hur du skapar egna frågeställningar

Formativ bedömning

Att under lektionstid ge dig återkoppling och förslag på olika resonemang, metoder och arbetssätt

som hjälper dig att komma vidare i ditt lärande

Summativ bedömning

Att bedöma vad du lärt dig på olika sätt. Det kan ske genom olika metoder som muntliga

frågeställningar som skriftliga prov eller diagnoser utifrån ämnesområdet

Kunskaps progression

Dina olika förmågor och kunskaper bedöms och förs in i en matris som visar din kunskaps-progression.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi Sverige år 4

Ej påbörjad eller ännu uppnådd
Grundläggande kunskaper.
I dessa områden har jag grundläggande kunskaper som jag behöver bearbeta och fördjupa.
Goda kunskaper.
I dessa områden har jag goda kunskaper som jag bör fortsätta att utveckla och fördjupa.
Mycket goda kunskaper.
I dessa områden har du mycket goda kunskaper som jag kan fortsätta att utveckla och fördjupa.
Du analysera och resonerar om hur naturen och människan påverkar livsmiljöer i olika delar av Sverige. När du gör det använder du fakta-underlag från olika källor.
Jag har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Jag har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Jag har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du kan beskriva sambandet mellan natur och kultur, var människor bor och hur befolkningen är fördelad i Sverige
I resonemangen beskriver jag enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver jag förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver jag komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Du kan använda ord och begrepp som används för att förstå och kunna diskutera geografi med andra
Jag kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Du kan använda kartor och vet hur du söker fakta i olika källor. Du kan även förklara och använda andra geografiska metoder och tekniker Du kan i dina undersökningar, analysera och värdera källor och resultat med ett källkritiskt förhållningssätt
Jag kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Jag kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Jag kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
När du gör fältstudier och undersökningar så använder du olika geografiska verktyg
Vid fältstudier använder jag kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder jag kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder jag kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Du har kunskaper om städer, platser, berg, floder och annat som berör namngeografi. Du kan beskriva var olika platser finns, deras lägen och storleksrelationer.
Jag har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Jag har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Jag har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du kan värdera olika sätt att förbättra miljön och ge exempel på vad som bör prioriteras för en hållbar utveckling
Jag kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Jag kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Jag kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Du kan resonera om olika anledningar till att levnadsvillkoren är så olika mellan olika platser i Sverige. Du kan också ge förslag på vilket sätt levnadsvillkoren för människorna kan bli bättre
Dessutom för jag resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för Jag resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för jag resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: