Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi År 4

Skapad 2020-11-11 15:54 i Strömsskolan Lilla Edet
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vi kommer att arbeta med olika delar som till exempel Allemansrätten, näringskedjor, livscykler, nedbrytare, alger, lavar, bakterier, svampar och blommors olika delar, kompo-stering och kretslopp, Linné och hans indelning av växter och djur. Vi kommer att samtala om hur

Innehåll

Syftet med undervisningen är att du ska använda kunskaper i ämnet biologi för att utveckla din förmåga och kunskap när det handlar om:

- allemansrätten och dess tillämpning

- näringskedjor och livscykler, kompostering, nedbrytare och bakterier 

- svampar och blommors olika delar samt Linné och hans klassificering av naturen

- upptäckter, beskrivningar, källkritiskt förhållningssätt, dokumentation, fältstudier och experiment

Kunskapskraven för detta arbetsområde är:

Se längre ner vilka kunskapskrav som är kopplade till arbetsområdet.

 Det jag/vi vill att du ska kunna förklara allemansrätten, hur den funkar. Du ska kunna berätta om Linné och hans arbete, förklara hur en kompost fungerar och vilka nedbrytare som finns i denna och i naturen.  

Du ska kunna beskriva en blommas och en svamps olika delar, vad livscykler och näringskedjor är för något.

Kunna använda dig av biologins metoder och arbetssätt, tolka information från olika källor och då även använda dig av källkritiskt förhållningssätt samt presentera olika arbetsuppgifter inför mindre och större grupper.

Utifrån det centrala innehållet kommer vi att utgå från:

Se längre ner vilka delar i det centrala innehållet som är kopplade till arbetsområdet.

I undervisningen kommer vi att arbeta med:

Gleerups digitala läromedel 

Samtala och diskutera olika frågeställningar 

Se filmer och bilder

Genomföra enkla studier och undersökningar inom ämnesområdet

Bedömningen av dina förmågor och kunskaper kommer att utgå från:

# det du skriver och lämnar in bedöms utifrån innehåll och fakta

# hur du använder fakta från olika källor i tal och skrift

# hur du motiverar dina val av källor och hur du använder ett källkritiskt tänkande i tal och skrift

# din användning av biologins ord och begrepp i tal och skrift

# hur du besvarar frågeställningar i tal och skrift

# hur du planerar och genomför olika moment

# hur du skapar egna frågeställningar

Formativ bedömning

Att under lektionstid ge dig återkoppling och förslag på olika resonemang, metoder och arbetssätt

som hjälper dig att komma vidare i ditt lärande

Summativ bedömning

Att bedöma vad du lärt dig på olika sätt. Det kan ske genom olika metoder som muntliga

frågeställningar som skriftliga prov eller diagnoser utifrån ämnesområdet

Kunskaps progression

Dina olika förmågor och kunskaper bedöms och förs in i en matris som visar din kunskaps-progression.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: