👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flugan, pedagogisk planering, undervisning - Estetiska lärprocesser, Ht20, v. 47-48

Skapad 2020-11-13 09:41 i Torallastigens fsk/Bosgårdens ped. enhet Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Med sagan som grund för det lustfyllda lärandet.

Innehåll

VARFÖR?

 I boken Bild, konst och medier för yngre barn, förklarar Karlsson och Häikio (2014) några anledningar till att arbeta med konst med barn, några av dem är: 

 • ett sätt att uppmuntra barns kreativitet,
 • ge möjligheter till nya upplevelser (de berättar med kroppen, rörelser, mimik och ord, dvs barnen har fler förutsättningar för att ta del av konst)
 • att vi pedagoger ser dem som kompetenta i sökande av kunskap och förståelse 
 • skapa kommunikation och samspel, 
 • sociala möten och impulser till samarbete 
 • möjlighet för utmaning och nya tankar 
 • skapa förutsättningar för nya erfarenheter samt återkoppling till tidigare erfarenheter 
 • barnen som aktörer och kulturskapare 
 • ett konstprojekt kan möjliggöra lärande och erfarenheter, som matematik, hälsa, rörelse, språk, lek, osv.

Eftersom vi har sett ett stort intresse och engagemang hos barnen kring temat och även anser att det som författarna beskriver är en tillgång för lärandet, har vi valt att fortsätta vårt arbete i temat Konst. 

 

VAD?

Barnen kommer att få flera möjligheter att utforska konst i olika former samt prova på och undersöka flera estetiska läroprocesser. Med inspiration från boken Vildhjärta: en kär lek mellan människa och skog (2010) kommer barnen exempelvis skapa skulpturer med pinnar. Detta ska också leda till fler språkutvecklande aktiviteter. 

 

HUR?

Att tolka och samtala om konst kan ge barn möjligheter att uttrycka sig, lära sig nya ord, lyssna på andra. Vi kommer att erbjuda barnen flera möjlighet att lära om, med och i konst. Vi vill involvera barnen i ett gemensamt konst projekt. Ett projekt som involverar flera och som också skapar frågor, nya idéer och framförallt en grund för samarbete.

 

Hur ska det dokumenteras?

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att föra dialog hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18