Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitala veckan HT-20

Skapad 2020-11-16 08:05 i Förskolan Skrindan LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Planering för Skrindan - digitala veckan, v 47.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Vad är intressant för barnen?

Reflektera utifrån vad barnen gör och säger.

Vilka lärprocesser är barnen inne- vad är det barnen försöker förstå?

Barnen visar intresse för digitala verktyg, i första hand är det lärplattor som efterfrågas. Vilket kan vara för att barnen känner sig trygga med hur de kan använda den. När vi i grupp använder smartboarden, blue-bot eller projektorn finns intresset hos barnen. 

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte - Vårt syfte är att använda oss av digitala verktyg i vårt dagliga arbete, samt att göra barnen uppmärksamma på flera olika användningsområden. Samt att få med samarbete och att arbeta med vår kreativa sida. 

Mål - se läroplanskopplingar.

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

 • visar intresse för digitala verktyg.
 • tar del av våra aktiveter.

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - Hur förbereder vi barnen?
Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?

Under måndagssamlingen kommer vi berätta för barnen att denna vecka kallar vi för digitala veckan och vad det innebär. Vi kommer berätta för de hur upplägget ser ut så att de får en förberedelse. 

Vi finplanerar uppgiften utefter ålder och mognad för de olika grupperna, Blå och Grön. Även i de grupperna kommer vi dela barnen och finplanera ytterligare.

 • Med de äldre barnen, den gröna gruppen kommer fokuset under grupptid vara att skapa filmer. Innehållet på filmerna kommer vara taget från barnens vardag här på förskolan och som kan vara givande att få se en film om. Samt att två av filmerna kopplas ihop med vårt område, konsumtion och resurser - Grön Flagg. Våra tankar är att skapa filmer om: 
 • Tvätta händerna och torka (antal engångshanddukar...) 
 • Klä på sig
 • Städa, Ta hand om leksaker och material
 • Utflykten, gå i repet. 

Blåa gruppen kommer arbeta med sitt pågående projekt kring sopsamlarmonstren. Väva in det digitala arbetet och barnen kommer få välja att skapa ett sopsamlarmonster som dem sedan får fota och skriva text till på datorn. 

Vi tänker att vi i slutet av veckan kan ha en filmvisning. Barnen i Gröna gruppen får presentera sina filmer och visa för sina kompisar på hela avdelningen. 

Planeringen är givetvis flexibel och öppen för förändringar under arbetets gång för att få med barnens tankar och idéer. 

Förutsättningar - Tid, rum, åldrar, ansvarsfördelning, tidsram för arbetet.

Undervisningen kommer mestadels ligga på fm tid, när vi har grupp. Men för att hinna med allt så kommer vi fortsätta efter lunch också. Vi kommer dela upp ansvaret mellan oss.

Dokumentation - Hur ska vi dokumentera? (observationer, kamera, iPad, film, text)

Vad ska vi dokumentera? Vi tittar efter barnens lärprocesser, vad säger de, vad gör de, samarbete...

Förberedelser, vilket material behövs? Lärplattor, projektor, dator. 

Uppföljning, Hur blev det?

Uppföljning och reflektion (med värderande inslag).

sker tillsammans med barnen, samt under avdelningsmöten,
använd gärna reflektionsmallen.

Hur har arbetet varit?
Pedagogernas upplevelser.
Barnens upplevelser.
Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?
Något vi kan göra på ett annorlunda sätt?

Hur går vi vidare? - reviderad planering

Utvärdering, analys gentemot läroplansmålen

Vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel?

Koppla till läroplanen

Koppla till målkriterierna, vad blev resultatet? förutsedda och oförutsedda utfall

Barnen utvecklas gentemot målen genom att...

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: