Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vitsippans planering läsår 2020/2021 Prickan

Skapad 2020-11-16 08:50 i Vitsippans förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Vi vill vara vänner/kompisar. Hur gör vi? Genom att följa vännerna i Kungaskogen får vi tips och idéer som vi kan samtala och reflektera kring tillsammans.

Innehåll

Projektets/temats namn

"Vännerna i Kungaskogen"

Utvecklingsområden

Från föregående SKA-arbetes analys - Vad ska bevaras/vad ska utvecklas utifrån:

  • Skattning av målbilder för språk- läs och skrivutveckling samt målbilder för matematik
  • Skattning av Lpfö 18
  • Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 
  • Barngruppens intressen, erfarenheter, förkunskaper och behov
  • Undervisning över hela dagen/vardagliga situationer

Syfte/Mål

Att jobba med värdegrundsfrågor utifrån barnens nivå.
Att respektera att alla är olika och att olikheter kan vara en tillgång. 
Nyfikenhetsfrågor ska finnas med i vårt arbete.

För barnen

Vad vill vi att barnen skall utforska/upptäcka/uppleva/lära?

Vi vill att barnen ska lyssna och hjälpa varandra. Vi vill lyfta goda exempel där barnen själva bidrar på ett positivt sätt i leken.

Vilka förmågor, färdigheter, begrepp samt vilken fakta, förståelse och förtrogenhet ska barnen få möjlighet att utveckla?

Vi vill att barnen ska utveckla  sin förmåga till omtanke om varandra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla. Vi vill att barnens vardag ska präglas av öppenhet och respekt för det som finns runtomkring oss, såväl medmänskligt som materiellt.

För pedagogerna

Utvecklingsfråga/nyfikenhetsfråga för året, vad behöver vi undersöka i vår verksamhet?

Vi är nyfikna på hur barnen i vardagen förändrar sitt sätt att hjälpa varandra i olika sammanhang, både i leken och i ansvaret runt vår miljö på förskolan.

 

Riktlinjer i läroplanen

Vi har ett gemensamt mål på Vitsippan som handlar om hållbar utveckling tagit från vår läroplan.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

-ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället

 

Vi har också valt att fokusera runt dessa mål

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

- förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

 

Prioriterade mål utifrån Omsorg, utveckling och lärande 2:2

- förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar  för gemensamma regler

 

Prioriterade mål utifrån Barns delaktighet och inflytande 2:3

- intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

 

Stöd i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Vårt arbete grundar/stödjer sig på följande:

Bok: Lärande för hållbar utveckling av Sanne Björklund.

Planera och genomföra.

Hur arrangerar vi miljöer/situationer/ relationer som möjliggör.

     En tydlig struktur över dagens rutiner som möjliggör en stabilitet i gruppen.

·       Introducera och erbjuda material till lek och undervisning både inne och ute.

·       Lättillgängligt material som uppmuntrar till självständighet.

·       Erbjuda olika tillfällen för gemensamma lärande samtal i olika konstellationer. Ställa utvecklande frågor som när, hur och varför. Detta i syfte att lyssna på varandra och våga framföra sina egna tankar och åsikter samt att få möjlighet att påverka sin situation.

·       Pedagogerna strävar efter ett gemensamt sätt att möta barnen som utgår från att låta barnen pröva själva och stötta när det behövs. Vi erbjuder varierad och likvärdig undervisning som anpassas efter barnens intresse och behov.

·       Vi uppmuntrar till kreativitet, nyfikenhet och ett lustfyllt lärande.

·       Erbjuda vårdnadshavare insyn i vår verksamhet genom tex Unikum, bilddokumentation och olika samtal.

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Utvärdering – dokumentation som behövs för att analysera och utvärdera målen som valts. 

Vad ska dokumenteras?  Barnens lärande både i grupp och individuellt.

Hur ska dokumentationen göras? Genom bilder, filmer och reflektioner från barnens tankar.

När ska dokumentationen göras (regelbundet, inte bara i slutet)? Regelbundet underprojektets gång.

Vem/vilka genomför dokumentationen? Barn och pedagoger.

Vem gör analysen och drar slutsatser av dokumentationen (själva utvärderingen)? Pedagoger och rektor.

Koppling till teori, forskning - vetenskaplig grund

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: