Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordens geografi och Baltikum

Skapad 2020-11-16 09:05 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 5 Svenska Geografi Svenska som andraspråk
Naturen i de nordiska länderna skiljer sig åt en hel del. I Norge är det nästan bara berg, Finland är ganska platt med stora skogar och tusentals sjöar. Island är en karg ö, med glaciärer och vulkaner. I Danmark är jorden extra bördig och därför finns där många åkrar. Sverige har nog fått den mest omväxlande naturen. Vi har mycket av både skogar, sjöar, berg och öppet landskap med åkrar. Även om naturen är olika, så har människorna i Norden mycket gemensamt. Vardagslivet ser ungefär likadant ut för en norrman som för en finländare, svensk eller dansk och man har samma helger och traditioner.

Innehåll

Analysförmågan: Du undersöker och beskriver samband mellan människa, samhälle och natur.

Du visar på skillnader och likheter mellan länder när det gäller naturlandskap, klimat, statsskick och energiförsörjning.

 

Kommunikativa förmågan: Du deltar aktivt när vi samtalar och diskuterar i klassen. Vid dessa tillfällen ska du också visa att du har koll på viktig fakta som handlar om Norden.

 

Förmågan att hantera information: Du visar att du förstår kartans uppbyggnad med färger, symboler och skala. Du hittar information på t ex kartor, i diagram eller i läroboken samt väljer den källa som fungerar bäst för tillfället.

 

Den begreppsliga förmågan: Du använder geografiska begrepp när du samtalar, diskuterar eller skriver om sådant som har med Norden att göra.

 

De stora frågorna är:

 

Vilka är de nordiska ländernas tillgångar, var finns de och vad används de till?

 

Var i Norden bor de flesta människorna och varför just här?

 

Varför har Norden ett kallt och bistert klimat och hur kommer det sig att Norges hamnar trots det är isfria hela vintern?

 

Varför är det så svårt att förstå finska och samiska när det går att förstå norska, danska och isländska ganska lätt?

Hur ska vi arbeta:

 

 • Du kommer att få ta del av fakta från t ex geografibok, kartbok, filmer och föreläsningar
 • Du kommer att få delge dina tankar både enskilt, i liten grupp och helklass 
 • Du kommer att få öva på förmågorna på lektionerna bl a med hjälp av stödstrukturer
 • Du kommer att få samarbeta med kamrater om ett nordiskt land och redovisa muntligt med hjälp av powerpoint

Vi ska också ge oss ut på äventyr genom Norden tillsammans med Holger Nilsson och Mortensen!

Begrepp:

världsdel

naturgeografi

kulturgeografi

topografi

vegetation

naturresurs

råvara

industri

klimat

handel

export

import

tätort

befolkningstäthet

 

Bedömning:

Vi bedömer din förmåga att:

- använda begrepp i rätt sammanhang

- använda kartan och kunna namngeografin i Norden

- jämföra Nordens naturresurser

- berätta om Nordens befolkning och varför människor bor där de gör

- ta reda på fakta och redovisa din kunskap

 

Bedömningform:

- skriftligt prov med bl a kartkunskap

- muntlig redovisning om ett land du arbetat med

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: