👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utevistelse

Skapad 2020-11-16 16:24 i Grundsärskolan Falun
Grundsärskola F
Varje dag är klassen ute. Tiden för utevistelsen varierar. Syftet för utevistelsen är många. Dels upplever eleverna olika väderlekar på ett konkret sätt.

Innehåll

Pedagogisk planering

Utevistelse

 Kommunikation, motorik, verklighetsuppfattning, vardagsaktiviteter.

Läsåret 2020-2021

 

Beskrivning av arbetet

Varje dag är klassen ute. Tiden för utevistelsen varierar. Syftet för utevistelsen är många. Dels upplever eleverna olika väderlekar på ett konkret sätt. På våra utevistelser:

     tränar eleverna på att orientera sig i sin närmiljö.

     får eleverna leta efter specifika objekt. Vi mäter och jämför.

     leker vi lekar.

     tränar eleverna på samarbete.

     lagar vi mat.

     plockar vi bär

     matar vi fåglar

     tränar på trafikvett

 

Så här arbetar vi

Lektionen börjar redan i hallen där eleverna tränar självständighet och begrepp för ytterkläderna. Man samtalar om vilka kläder som behövs för dagens väder samt årstid.

     Vi går i skolans närmiljö där eleverna gått förut, för att eleverna ska lära sig hitta samt känna igen sig. Längs vägen har vi olika referenspunkter.

     Vi går så kallad “bingopromenad” där de får kryssa i på en bricka vilka objekt de ser av brickan längs vägen.

     Tränar samarbete genom olika leka.

     Vi gör upp en eld och grillar korv. Vi samtalar om brandsäkerhet.

     Vi plockar blåbär som vi kan använda oss av i hemkunskapen i skolan. Då samtalar vi om naturens resurser.

     Vi matar fåglar och lär oss om sveriges fågelliv.

     Vi tittar på trafikskyltar och övergångsställen.

 

 

Förmågor som tränas

Verklighetsuppfattning

“Med kunskaper om människan och naturen får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling”.

“Undervisningen inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människa och natur och om samband mellan dem. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna ges förutsättningar att samspela med naturen och sin omgivning”.

      Växter och djur, deras namn och levnadsmiljöer.

      Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper.

      Längd, volym och massa och hur de kan storleksordnas och jämföras.

      Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

       

Vardagsaktivitet

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om sin närmiljö och dess historia för att på så sätt få perspektiv på det förflutna, nutiden och framtiden. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika geografiska platser och en rumslig medvetenhet för att på så sätt få en ökad förståelse för sin omvärld. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla sin förståelse för vad det innebär att vara en aktiv och ansvarstagande medborgare i ett snabbt föränderligt samhälle.

      välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,

      undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner

      använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

      Återvinning och hur den fungerar

      Platser i närmiljön som har betydelse för eleven

Motorik

“Fysiska aktiviteter, rörlighet och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Genom rörelse skapas förutsättningar för nya erfarenheter och nytt lärande. Kropp, känslor och sinnen samverkar i den motoriska utvecklingen, som i sin tur främjar självständigheten och hälsan”.

“Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv”. “Genom undervisningen inom ämnesområdet motorik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

      använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,

      se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,

      genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och

      använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

      Grundläggande motoriska rörelser. Lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

      Klädsel för olika aktiviteter.

      Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter

      Undersöka närmiljön, till exempel skolgården.

      Rörelseaktiviteter i natur- och utemiljöer under olika årstider.

      Undersöka och orientera sig i närmiljön.

      Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.

      Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.

Kommunikation

“Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom kommunikation utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Kommunikation ökar förutsättningarna för delaktighet i vardagen och i samhället”.

“Undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i att samspela med andra och en tilltro till sin förmåga att aktivt påverka sin situation. Eleverna ska ges förutsättningar att kommunicera i olika sammanhang och kunna uttrycka sig med tydlig avsikt i tal och andra kommunikationsformer. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sitt språk och sin identitet”.

      samspela med andra,

      tolka olika former av kommunikativa uttryck,

      söka information från olika källor, och

      använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

      Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer: turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.

      Kommunikation i olika sammanhang, till exempel under rasten eller med digitala verktyg.

      Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.

      Kroppsspråk, tecken eller tal.

      Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.