Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

populärkultur

Skapad 2020-11-18 11:19 i Roslags-Kulla förskola Österåker
Förskola
Ett efterlängtat projekt där barn står som producenter. Populärkultur är temat som har genomsyrat hela verksamheten sen terminstart. Med poststrukturell ingång vill vi hitta fram till alternativa tillvägagångssätt för det vi håller på med i vardagen.

Innehåll

Varför populärkultur? Vad är egentligen populärkultur? Blir det bara film och dans till Frost?

Under våra observationer såg vi hur populärkultur influerar barnens språk, lek, beteende, handlingar och relationer. Syftet är att tillvara på barns intresse för att gagna deras kunskapsutveckling.

De gemensamma drag som finns i många forskningsstudier är att populärkultur handlar om flera aspekter än enbart en film, ett spel eller populärkulturella karaktärer. Flera studier visar att barns engagemang för populärkultur hjälper dem i sin språkutveckling samt influerar deras lek och handlingar. Studierna visar även att populärkultur skapar möjligheter för en mötesplats där barnen kan utveckla sina kunskaper och relationer i samspel med varandra.

Barnen på Pilen har skapat sig en egen kultur, en gemenskap där de leker utifrån de olika populärkulturella karaktärerna.Karaktärerna blir ett redskap, en symbol som de gemensamt kan relatera till. I leken hittar barnen varandra i en egen värld som är uppbygd efter deras villkor. Där finns det inte heller några sociokulturella skillnader kring barnens intresse för populärkultur. 

 

Det finns också forskning som visar att populärkulturella texter,spel, filmer och musik har en stor dragningskraft på barnen oavsett kulturell, social eller ekonomisk. Pilenbarnen i huvudsak har intresse för filmer och dess figurer. Dessa symboler som exempelvis Batmanmärket är vanligt förekommande på kläder, vilket möjliggör barnen att kunna koppla symbolen till skriven text utifrån dessa redskap. När barnen kommunicerar och leker med varandra utifrån sina gemensamma intressen för sagofigurer, utvecklar de bland annat sin reflektionsförmåga. Dessa kunskaper och färdigheter kan barnen sedan föra vidare in i nya situationer de ställs inför. 

Hur ska vi gå till väga?

Projektet kommer att bestå av olika undervisningstillfällen, både planerade och spontana. Planen är att integrera populärkultur i olika ämnen. Utifrån ett utforskande arbetssätt kan barnen till exempel lära sig om spindlar och kryp där vi har "spindelmannen" som verktyg. Med hjälp av "Greta Gris" och hennes familj kommer vi att fokusera på högläsning och språkutveckling. När vi ska arbeta med "paw patrol" kommer de att vara utgångspunkt för normkritiskt arbete. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: