👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myrans Mål och utvecklingsplan Språk 20/21

Skapad 2020-11-18 13:50 i Lillhaga förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.

Innehåll

Avdelning

Myran

Prioriterat mål

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.” (Lpfö 18 sid:7)

Var är vi?/Nuläge

Flera barn i gruppen uppvisar intresse för litteratur genom att antingen vilja bli läst för eller genom att själva ta fram en bok och bläddra i. Lässtunder sker både spontant under dagen samt under mer planerade former i mindre grupper, exempelvis via barnens lärgrupper och under vakenvilan. Dessa stunder vill vi öka och ta tillvara på. Själva platsen vi läser på har under hösten varierat och är ett utvecklingsområde.

Vi ser även att barnen uppvisar intresse för sagoberättande genom exempelvis dramatisering. Detta intresse visar sig bl a av att barnen efterfrågar sagolådor för att själva dramatisera en saga. Vi hoppas bibehålla detta intresse och vill göra det mer tillgängligt för barnen att använda detta material.

Intresset för böcker är över lag stort hos alla barn och vi har märkt att det finns ett visst behov av att lära barnen vikten av att värna om våra böcker.

Vart ska vi? 

Vi ska erbjuda barnen fler högläsningstillfällen och säkerställa att varje barn blir läst för vid minst två tillfällen per vecka.

Vi ska erbjuda barnen en inbjudande läsmiljö.

Vi ska erbjuda barnen dramatisering och sagoberättande samt göra vårt material mer tillgängligt för barnen.

Vi vill uppmuntra barnen till att vilja läsa och låna böcker, få vetskap om bibliotek och dess funktion samt värna om bokens värde.

Hur gör vi?

För att säkerställa att alla barn blir lästa för minst ett par gånger per vecka kommer vi att nyttja en del av tiden i våra lärgrupper på förmiddagarna. Vi kommer även fortsätta utnyttja tiden i vakenvilan till högläsning. Övrig tid kommer vi att fortsätta läsa spontant när tillfälle ges samt använda oss av polyglutt.

För att få vår läsmiljö mer inbjudande kommer vi inrätta en läshörna med ett varierat utbud av litteratur. Böcker kommer även att finnas tillgänglig på andra platser på avdelningen. 

För att tillgodose vårt mål om dramatisering kommer vi att inventera och introducera vårt material för barnen under exempelvis samlingarna. Detta för att göra barnen medvetna om vad som finns. Vi ska även erbjuda material för dramatisering tillgängligt för barnen i vår innemiljö genom sagolådor och utklädningskläder.

Vi kommer att utnyttja möjligheten att låna böcker på biblioteket i den mån det går.  Vi kommer att prata om och utforska bokens värde genom att bläddra, känna och undersöka olika typer av böcker.Hur blev det?

- Vad har vi gjort?

- Vad ser vi för mönster/resultat?

- Vad tar vi med oss och utvecklar framåt?

Detta synliggörs i lärloggar och i pedagogernas reflektioner och analyser.