Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik, skapande och kulturell identitet, Villerkulla ht -20

Skapad 2020-11-19 12:01 i Tegelbrukets förskola Svedala
Förskola
Vi kommer att undervisa i kulturell identitet, skapande och motorik. Vi kommer arbeta transdisciplinär där kulturell identitet och skapande träffas med motorik.

Innehåll

Var är vi? /Vad ska läras? (Nuläge/syfte)

Barngruppen består av två åldersgrupper, 1 och 2 år. Vi har barn som är olika långt i sin motoriska utveckling som vi vill utmana vidare och ge barnen en förståelse för kulturell identitet.

Syfte:

 Att ge varje barn förutsättningar att:

 • utveckla sin grov och finmotorik
 • utveckla sin kulturella identitet

 

Var ska vi? (Mål, förmågor och vad ska barnen visa när vi har arbetat med området?

 
Vi vill se att barnen vågar prova nya motoriska utmaningar.

Vi vill se att barnen deltar aktivt i skapandeaktiviteter.

Vi vill se att barnen visar intresse för sin kulturella identitet. 


Förståelse
:

Vi vill ge barnen förståelse för sin kulturella identitet

Vi vill se utveckling fin och grov motorik 

 

 

Kärnämnen/förmågor:

 

koncentration - att styra och hålla kvar sin uppmärksamhet

Minne 

Arbetslagets förhållningssätt:

Vi är stödjande pedagoger som uppmuntrar barn till att testa nya motoriska utmaningar samt lära barnen om kulturen vi lever i.


Vetenskaplig grund:

Vi baserar vår undervisning på samspelsteorin.

Vygotskij den proximala utvecklingszonen 

Den proximala utvecklingszonen omfattar funktioner som inte ännu har mognat men som är i en process av mognad — och förfaller i morgon — och för närvarande är i ett embryoniskt stadium. Dessa funktioner kan kallas knopparnas utveckling, blommor i utveckling snarare än frukterna av utveckling -- det vill säga något som mognar.

Deweys learning by doing är en teori som betonar betydelsen av att barnet får skaffa sig egna erfarenheter genom att själv göra det. Inlärning är något aktivt. Kunskap kan inte utan vidare tillföras utifrån. Dewey betonar också värdet av det sociala samspelet.

 

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet:

Innan uppstarten gör vi en förbedömning på varje barn så att vi sedan kan bedöma om det blivit en progression. 

 Scaffoldingstöttande

Ett stöd för barnen till att få tillgång till sina proximala utvecklingzoner. Vi pedagoger hjälper barnen och håller hand hur längre barnen behöver tills att de att behärskar område utan hjälp.  

Utvärderingssätt:

Genom dokumentation, observation, reflektion tillsammans i arbetslaget och med barnen.

 

Hur gör vi? (genomföra/dokumentera/reflektera)

 • Vi kommer att undervisa i mindre grupper.

 • Vi kommer att prata om och få uppleva den svenska kulturen
 • Vi kommer att sjunga sånger/danser och leka lekar
 • Vi kommer att skapa i olika material och med olika verktyg

Aktiviteter:

Delar in barnen i mindre undervisningsgrupper. Personalen skiftar grupp för att ge alla barn samma förutsättningar då vi har olika sätt att undervisa på. Personalen kommer att rikta barnens uppmärksamhet mot våra uppsatta mål.

 

Dokumentation/ kriterier

Dokumentation på gruppnivå, övergripande från undervisningen. Individnivå i Unikum med hjälp av bild, film och text där man ser ett förändrat kunnande hos barnet. 

 

Kriterierier

Vi vill se att barnen utveckla sin grov och fin motorik genom dans och skapande.

Vi vill se förändring i barnens kunnande om kulturell identitet.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: