Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Unser Planet - ht 2020

Skapad 2020-11-19 13:03 i Da Vinciskolan Ale
Vi lär oss tala, skriva, läsa och lyssna. Grammatiken hjälper oss att förstå språkets struktur och uppbyggnad. När vi lär oss språk är det viktigt att vi vill och vågar, för då lär vi oss att kunna använda språket. I det här arbetsområdet arbetar vi med kapitel 4 i Genau 4, Unser Planet.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Vi lär oss tala, skriva, läsa och lyssna. Grammatiken hjälper oss att förstå språkets struktur och uppbyggnad. När vi lär oss språk är det viktigt att vi vill och vågar, för då lär vi oss att kunna använda språket. I det här arbetsområdet arbetar vi med texter som handlar om miljön och klimatet, kapitel 4 i Genau 4, Unser Planet. Vi arbetar också med preteritum.

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

Undervisningens innehåll och uppgifter

Wir arbeiten mit dem Textbuch und dem Arbeitsbuch

Du lär dig...

 • att prata och skriva om miljön och klimatet
 • att tala om något som hände för länge sedan
 • preteritum av svaga och starka verb

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9

Matriser

M2
Schreiben

Insats krävs
Bedömning: E
Bedömning: D
Bedömning: C
Bedömning: B
Bedömning: A
Disposition
sammanhang
Genomför ännu inte korta skriftliga uppgifter så att sammanhanget framgår.
Genomför korta skriftliga uppgifter. En del brister i sammanhang.
Skriver med visst sammanhang och röd tråd.
Skriver relativt sammanhängande och med en för nivån tydlig röd tråd.
Innehåll
budskapet går fram tydligt
Formulerar sig ännu inte om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet går att förstå.
Formulerar sig om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet är begripligt.
Formulerar sig om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet är relativt tydligt.
Formulerar sig med viss säkerhet så att budskapet tydligt framgår.
Kommunikation
språkliga strategier, anpassning till mottagare, anpassning till sammanhang
Gör sig ännu inte förstådd i enkel skrift. Saknar strategier för att lösa språkliga problem.
Gör sig förstådd i enkel skrift. Väljer och använder någon strategi för att lösa språkliga problem, t.ex. bekräftande fraser och uttryck.
Gör sig förstådd i enkel skrift. Väljer och använder några olika strategier för att lösa språkliga problem, t.ex. bekräftande frågor och annat ordval.
Anpassar i någon mån texten till syfte, mottagare och situation. Väljer och använder flera olika strategier för att lösa språkliga problem, t.ex. omformuleringar.
Språk
ordförråd idiomatiska uttryck stavning grammatik flyt variation
Skriver ännu inte med ett begripligt språk. Stora brister i ordförråd och grammatik. De formella fel som förekommer stör förståelsen.
Skriver med ett enkelt och begripligt språk. En del brister i ordförråd och grammatik. Formella fel förekommer, men stör inte förståelsen.
Skriver med ett enkelt språk. Visar på en viss medvetenhet gällande ordval och grammatik. Formella fel förekommer ibland.
Skriver med ett enkelt och tydligt språk. Visar på ett passande ordval och använder några grammatiska strukturer. Få formella fel.
Helhetsbedömning
Eleven uttrycker sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Eleven uttrycker sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Eleven formulerar sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: