Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningmatris - Svenska som andraspråk 3

Skapad 2020-11-20 09:10 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
I det här dokumentet kommer bedömningen ske. Kunskapskraven är en direkt avskrivning från Skolverket men uppdelade i mindre delar för att tydliggöra exakt vilka delar du har uppnått. Dokumentet är ett levande dokument och kommer att uppdateras flera gånger per termin. Längst ner på sidan kommer jag notera ev sen inlämning/ ej inlämnat.

Innehåll

 

 

Matriser

Sva
Bedömningmatris - Svenska som andraspråk 3

Samtala och tala

E
C
A
Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete och till viss del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.
Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete och till viss del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.
Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete och till stor del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.
I diskussioner bemöter eleven andras argument och egna åsikter understöds med fakta och exempel.
I diskussioner bemöter eleven andras argument med relevanta motargument och egna åsikter understöds med fakta och exempel och förklaringar.
I diskussioner bemöter eleven andras argument på ett spontant och ledigt sätt med relevanta motargument och egna åsikter understöds med detaljerade faktaupplysningar, belysande exempel och förklaringar.
Eleven kan göra muntliga anföranden som är väldisponerade, där budskapet framgår tydligt och olika ståndpunkter utvecklas med stöd av exempel och argument.
Eleven kan göra muntliga anföranden som är väldisponerade, där budskapet framgår tydligt och olika ståndpunkter utvecklas med stöd av exempel och välgrundade argument. Innehållet i anförandet är anpassat till åhörarna.
Eleven kan göra muntliga anföranden som är väldisponerade, där budskapet framgår tydligt och olika ståndpunkter utvecklas med stöd av exempel, underteman samt och välgrundade och nyanserade argument. Innehållet i anförandet är anpassat till åhörarna.
Eleven kan använda enkla retoriska grepp på ett relevant sätt.
Eleven kan använda retoriska grepp på ett relevant sätt och avslutar anförandet med en lämplig slutsats.
Eleven kan använda retoriska och stilistiska grepp på ett relevant sätt och inleder och avslutar anförandet på ett lämpligt sätt. Avbrott och frågor hanteras ledigt och spontant, och eleven kan använda betoning och intonation för att framhäva betydelsenyanser
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder den muntliga framställningen.
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.

Skriva

E
C
A
Eleven kan skriva texter av vetenskaplig karaktär som till viss del är anpassad till ämne, texttyp, mottagare och situation.
Eleven kan skriva väldisponerade utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär som till viss del är anpassad till ämne, texttyp, mottagare och situation samt med säkerhet använda stilistiska drag som är typiska för texttypen.
Eleven kan skriva väldisponerade utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär som till viss del är anpassad till ämne, texttyp, mottagare och situation samt använder med säkerhet och precision idiomatiska uttryck och stilistiska drag som är typiska för texttypen.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar inte den skriftliga och muntliga kommunikationen.
Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.

Läsa

E
C
A
Eleven kan översiktligt redogöra för de huvudsakliga innehållet i texter av vetenskaplig karaktär och kontrollerar förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel.
Eleven kan översiktligt redogöra för de huvudsakliga innehållet, viktiga detaljer och strukturen i texter av vetenskaplig karaktär och kontrollerar förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel.
Eleven kan utförligt redogöra för de huvudsakliga innehållet, viktiga detaljer och strukturen i texter av vetenskaplig karaktär och kontrollerar förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel.
Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.
Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet, såväl uttalade som underförstådda idéer med enkla omdömen.
Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet, såväl uttalade som underförstådda idéer med nyanserade omdömen.
Eleven kan strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta, muntliga och skriftliga texter om ämnen som är bekanta för honom eller henne och omsätter sin sammanfattning i en muntlig eller skriftlig sammanfattning som till viss del anpassats till texttyp och mottagare.
Eleven kan strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta, muntliga och skriftligt omfattande texter om olika ämnen och omsätter sin sammanfattning i en muntlig eller skriftlig sammanfattning som till viss del anpassats till texttyp och mottagare.
Eleven kan strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta, muntliga och skriftligt omfattande texter om olika, både konkreta och abstrakta ämnen och omsätter sin sammanfattning i en muntlig eller skriftlig sammanfattning som till viss del anpassats till texttyp och mottagare.
Eleven kan översiktligt redogöra för innehåll, tema, motiv och berättartekniska grepp i längre skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider.
Eleven kan utförligt redogöra för innehåll, tema, motiv och berättartekniska grepp i längre skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider.
Eleven kan utförligt redogöra för innehåll, tema, motiv och berättartekniska grepp i längre skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider.
Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag.
Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag.
Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag.

Språklig variation och språkinlärning

E
C
A
Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språkbruk och språkanvändning påverkar människors sätt att tala och skriva, samt hur språk kan användas för att uttrycka maktförhållanden.
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språkbruk och språkanvändning påverkar människors sätt att tala och skriva, samt hur språk kan användas för att uttrycka maktförhållanden.
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språkbruk och språkanvändning påverkar människors sätt att tala och skriva, samt hur språk kan användas för att uttrycka maktförhållanden.
Eleven kan ge exempel på inlärningsmöjligheter som förkommer i vardagslivet och undervisningssituationen samt översiktligt beskriva strategier och metoder för att utveckla sitt eget lärande.
Eleven kan ge exempel på inlärningsmöjligheter som förkommer i vardagslivet och undervisningssituationen samt översiktligt beskriva strategier och metoder för att utveckla sitt eget lärande.
Eleven kan ge exempel på inlärningsmöjligheter som förkommer i vardagslivet och undervisningssituationen samt utförligt beskriva och använda strategier och metoder för att utveckla sitt eget lärande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: