Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi 9C ht 20. Atomer, joner och kemiska reaktioner. Periodiska systemet.

Skapad 2020-11-22 15:31 i Gränbyskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Kemi
Vad är syror och baser? Vad är det för kemikalier vi använder i hemmet? Hur arbetar vi säkert med kemikalier och hur kan vi tillämpa denna kunskap i hemmet? Att känna till de olika delarna i atomen hjälper oss att förstå varför olika atomslag har olika egenskaper, hur byggstenarna i molekyler, jonföreningar och metaller hålls samman och vad som händer vid kemiska reaktioner.

Innehåll

 Ämnesmål till dig som elev

Efter avslutat område är målet att du vet mer om och kan

Atom

 • beskriva hur en atom är uppbyggd
 • redogöra skillnaden mellan atomerna från olika grundämnen
 • redogöra för begreppen atom, molekyl, grundämne, atomnummer, atommassa, elektronskal, valenselektron

Periodiska systemet

 • Beskriva hur grundämnen är ordnade i det periodiska systemet 
 • Vad som kännetecknar olika ämnen i det periodiska systemet.
 • Vem som skapade det första periodiska systemet 
 • Ta reda på hur ett grundämne är uppbyggt och vilka egenskaper det har genom att söka information i det periodiska systemet
 • känna till vad som är gemensamt för några olika grundämnesfamiljer (alkalimetaller, alkaliska jordartsmetaller, halogener, ädelgaser)
 • redogöra för relevanta begrepp som t ex  period, grupp, grundämnesfamilj, alkalimetaller, halogener, ädelgaser, ädelgasstruktur
 • förstå elektronernas betydelse för vilka ämnen som ingår kemiska föreningar med varandra

Joner

 • förklara skillnaden mellan en atom och en jon
 • beskriva hur en jon bildas och ge exempel på några vanliga joner (även några sammansatta joner)
 • redogöra för jonbindning och elektronparbindning

Metaller

 • redogöra för metallernas typiska egenskaper och vad de beror på
 • beskriva några viktiga metaller och vad de används till
 • förklara hur järn framställs (obs - kommer inte på det skriftliga provet i december)
 • redogöra för olika faktorer som gör att järn bryts ner och hur nedbrytningen kan förhindras (obs - kommer inte på det skriftliga provet i december)
 • kan förklara metallbindning
 • känna till hur metalljoner förorenar naturen och vad detta innebär och hur det kan stoppas
 •  

 

Syror och baser

 • förklara vad som gör en syra sur och en bas basisk
 • förklara vad som menas med en neutral lösning
 • förklara vad som sker vid en neutralisation och en utspädning
 • känna till några vanliga syror och baser, och vad de används till, och hur man ska hantera dem samt förvara dem på ett säkert sätt
 • pH-skalans funktion och olika metoder för att mäta pH-värde
 • Reaktioner mellan syror och metaller
 • buffert
 • känna till vad som orsakar försurning och hur det kan motverkas

Salter

 • redogöra för hur ett salt bildas och vad som är typiskt för ett salt.
 • ge exempel på några salter och deras egenskaper
 • namnge salter och skriva deras kemiska formler utifrån de joner som ingår
 • skriva reaktionsformler för kemiska reaktioner

Arbetsformer

Du kommer att få utveckla dina förmågor i kemi genom:

 • genomgångar
 • diskussioner 
 • laborationer (planering, genomförande, utvärdering)
 • filmer 
 • egna uppgifter, t ex instuderingsfrågor

 

Bok: vi använder Tita NO kemi och jobbar främst med (hela, eller delar ur) följande kapitel:

Kemiska reaktioner s 75-96 (delar ur kapitlet),   sammanfattning s 96-97

Syror och baser s 118-138 (delar ur kapitlet),  sammanfattning s 142

periodiska systemet 250-264, s-f s 274

salter (Delar ur kapitlet) s 276-291, s-f s 292

 

Filmer (Andreas Sandqvist, youtube - förslag:)

Periodiska systemet https://www.youtube.com/watch?v=54XLrSU9FV8

Joner https://www.youtube.com/watch?v=-gxXiLqn1CE

Metaller https://www.youtube.com/watch?v=jlwjfQ6AB1k

Syror och baser åk 9 https://www.youtube.com/watch?v=s36sbz-BEIw

Syror och baser del 1: https://www.youtube.com/watch?v=mF4uqPdL2wI

Syror och baser del 2: https://www.youtube.com/watch?v=YsQBfy37p6w

 

Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas genom

 • diskussioner 
  • diskussioner: skilja fakta från värderingar, formulera ställningstaganden och beskriva tänkbara konsekvenser
  • diskussioner- förklara naturvetenskapliga begrepp och modeller
  • laborationer
 • laborationer
 • inlämningsuppgifter (rapporter t ex)
 • läxförhör (muntligt, skriftligt)
 • prov tisdag 1 december (omfattar framförallt Kapitlet Periodiska systemet, samt de begrepp på syror/baser, atomen, metaller, kemiska reaktioner, kemisk bindning som vi har haft i läxa - se teams). 

 

Uppgifter

 • Syror & baser - frågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kunskapskrav i kemi

Förmågan att granska information och ta ställning i frågor som för hälsa, miljö, energi och samhälle

E
C
A
1A - Samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
1B - Framföra och bemöta åsikter och argument
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
1C - Söka information och kritiskt granska källor
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
1D - Använda information i diskussioner och texter
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar

E
C
A
2A - Genomföra undersökningar och formulera frågeställningar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
2B - Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
2C - Jämföra resultat och dra slutsatser
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
2D - Resonera kring undersökningens resultat och ge förslag på förbättringar
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
2E - Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Förmågan att använda och förstå begrepp och modeller.

E
C
A
3A - Ha kunskaper om kemiska sammanhang och använda kemins begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
3B - Resonera om kemiska processer och samband
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
3C - Resonera om energiomvandlingar och materiens kretslopp
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
3D - Resonera om hållbar utveckling
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
3E - Beskriva och förklara naturvetenskapens upptäckter
Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: