Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Globala mål, fattigdom

Skapad 2020-11-23 00:53 i Utvecklings- och stödenheten Härryda
Grundskola 1 – 3
Genom Agenda 2030 har världens ledare förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre goda saker under de kommande 10 åren.De globala målen syftar till att utrota extremt fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.Det gäller i alla länder och för alla människor.

Innehåll

Ändra profil

Innehåll

 • Syfte med undervisningen
Att skapa förståelse för hur Globala målen berör oss alla och att vi alla kan vara med och påverka. Genom ett aktivt rolltagande får eleverna ökad förståelse och empati för Globala målen. .
 • Så här kommer vi att arbeta med.Vi kommer att arbeta med först att veta vad är agenda 2030.att titta på alla mål och vad heter dom och hur de hänger ihop.Vilket mål är ni intresserad av att välja och jobbar med och varför.Sen jobbar vi med utvalda målen genom att titta på bilder och korta filmer.Vi ska resonera och reflektera över de bilderna och filmerna.Vi kommer att förklara ord och begrepp .Var och en ska jobba med det målet genom att rita/ skriva viktiga ord om det sen berätta det till klassen till varandra.Vi jobbar också med bokstäverna och orden som finns i arabiska boken. 

 

· 

 •   Det här ska du lära dig 
 •    eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner. 
 •  SvA   3  Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden. 
 •  SvA   3  Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd. 

 SvA   1  Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett    delvis fungerande sätt.

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 formulera sig och kommunicera i tal och skrift,  använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,  anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,  reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden. 

Kunskapskrav

Årskurs 1-6
  E C A
Läsa med flyt 
Läsförståelse 
Resonera om budskap 
 
Uttrycka sig i skrift 
Skrivregler 
Resonera om modersmål & svenska 
 
Samtala 
Fråga och framföra åsikter 
Berätta 
Beskriva & resonera med anknytning till modersmålet 
 

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga ord och begrepp.

 

Globala målen, Fattigdom, ojämlikhet, människans rättigheter, jämställdhet, hållbar framtid, resurs, frid, ekosystem, vård, bra hälsa, transport..och import.

 

       Så här kan du visa dina kunskaper

          Din delaktighet genom frågor och svar, rita bilder som är relaterade till

         målen, berätta om det ,skriva några ord som beskriver dina tankar ,

           berätta för alla hur du tänkt och vad ska du göra som individ för att bidra med en hållbar framtid.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Globala mål,Fattigdom

Kopplingar till läroplanen

 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • synliggöra och med eleverna diskutera hur olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter, samt hur könsmönster kan begränsa egna livsval och livsvillkor,
  Gr lgr11
 • planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön i skolan.
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: