Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för traditioner och samspel

Skapad 2020-11-23 10:20 i Kaprifolgatans förskola Helsingborg
Förskola
Nästa ämesområder bjuder på en stor svensk tradition som barnen uppskattar, nämnligen julen. Kring julen står gemenskapen i fokus och vi passar på att rikta undervisningen mot samspel och kamratskap.

Innehåll

 

Samspel och traditioner

 


Tidigare läsår har vi arbetat projektrelaterat men nytt för i år är att vi arbetar målinriktat. Det innebär att vi på Hallonbåten kommer välja ut 2-4 mål i läroplanen som är inom samma ämneskategori och arbeta med extra fokus mot just de målen under cirka en månads tid. Dessa mål är baserade på ämneskunskaper och dem finner man i Läroplanen för förskolan 2018 Lpfö18 under 2.2 Omsorg, utveckling och lärande. Varför vi valt att plocka ut endast ämnesspecifika mål är för att vi anser att vi på så sätt kan få en godare ämneskompetens. Att vi som arbetslag kan utvecklas och med våra nya kunskapar utmana barnen vidare. Vi kommer utvärdera i slutet av varje månad om vi behöver mer tid att arbeta med målen och i så fall varför.

 

 

 

 

 

Var är vi?  

 


Var befinner sig gruppen nu?

 

Barnens färdigheter och förmågor till socialt samspel skiljer sig åt och varier beroende på vilka sociala utmaningar de mött, möter, ålder samt erfarenhet. På samma sätt skiljer sig deras erfarenheter åt när det gäller svenska traditioner.

 

 

 

Vilka behov kan vi se i gruppen? 

 

Lärandeobjekt för december månad med koppling till Läroplanen för förskolan 2018 Lpfö18:

 

 • Trygghet i sin identitet

 • Lyssnandets förmåga

 • Samarbeta

 • Förstå värdet av regler och gränser

 • Att använda fantasin som verktyg för socialt samspel

 • Traditionen: Jul

 

Vad är gruppen intresserad av/nyfiken på? 

 

Barngruppen visar intresse för julen,tomten, mysterium, gemenskap, sagor och berättelser

 

 

 

 Vart ska vi?  

 

Vilka mål ska vi arbeta mot? 

Läroplanen för förskolan 2018 Lpfö 18:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

 • fantasi och föreställningsförmåga,

   

   

Vi kommer även att sträva mot Lpfö18 beskrivning kring förskolans uppdrag gällande traditioner, citerar nedan:

"I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa"

 

 

Vilka målkriterier ska vi ha för de mål vi har valt ut? 

 

 • Trygghet i sin identitet

 • Lyssnandets förmåga

 • Samarbeta

 • Förstå värdet av regler och gränser

 • Att använda fantasin som verktyg för socialt samspel

 • Traditionen: Jul

 

 

 

Hur gör vi? 

 

 

 

Under vilken tidsperiod ska vi arbeta med de utvalda målen? 

 

Under två månaders tid, december 2020 och januari 2021.

 

 

 

Hur ska vi följa upp arbetet mot målen (hur och när ska vi stämma av mål- kriterierna)?  
Vi följer upp det enskilda barnet kring läroplansmålen i utvecklingssamtalsmallen efter varje månad. Detta görs med hjälp av den systematiska kvalitetsarbetes-modellen (SKA-modellen).
Målkriterierna följer vi upp på våra planeringstillfällen i arbetslaget med hjälp av SKA-modellen.

 

 

 

Vilka undervisningssituationer behöver vi planera för och genomföra för att arbeta mot de mål vi har satt upp? 

 

Under denna ämnesperiod integreras målen, målkriterierna och lärandeobjekten om vartannat i vår vardagliga miljö då de är ömsesidigt beroende av varandra. Denna ämnesperiod skiljer sig lite från de övriga vi haft då den fokuserar på det sociala samspelet vilket sker naturligt vid varje mänskligt möte, alltså i varje given stund på förskolan.

 

När ska de genomföras? Vem ska genomföra dem? 

 

Den planerade undervisningen kommer till största del ske på förmiddagen då de flesta barnen är på plats. Spontana undervisningstillfällen sker under hela dagen. Alla pedagoger på förskolan står för genomförandet med ledning av förskolelärarna.

 

 

 

Hur ska vi ta tillvara den spontana undervisningen? 

 

Genom ögonblickspedagogiken i vårt förhållningssätt. Se ”Hallonbåtens arbetssätt kopplat till pedagogiska metoder, vetenskapliga teorier, beprövad erfarenhet och Läroplanen för förskolan 2018 Lpfö 18.”

 

 

 

Hur ska vi dokumentera undervisningen? 

 

Med hjälp av vardagsglimtar, lärloggsinlägg – enskilda och gruppen, och SKA-modellen i utvecklingssamtalet.

 

 

 

Det här behöver vi pedagoger särskilt tänka på i vårt förhållningssätt och agerande.  

 

Se kompendiet ”Hallonbåtens arbetssätt kopplat till pedagogiska metoder, vetenskapliga teorier, beprövad erfarenhet och Läroplanen för förskolan 2018 Lpfö 18.”

 

 

 

 

 

Hur blev det? 

 

 

 

Har vi arbetat mot målen? 

 

○ Stäm av mot målkriterierna 

 

 

 

Har undervisningen gett det resultat vi förväntade oss? 

 

○ Hur vet vi det? 

 

○ Vad gjorde att det blev så? 

 

○ Vad ska vi förändra? Vad ska vi fortsätta med? 

 

○ Vad behöver vi lära oss mer om? 

 

○ Hur går vi vidare?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: